Snižování regulatorní zátěže

23. 8. 2017 OF 3/2017 Ostatní

Snižování regulatorní zátěže je v současné době velmi frekventovaným tématem při diskusích o hledání způsobu zefektivňování veřejné správy. Pojícím prvkem těchto diskusí je snaha zlepšit dostupnost přístupu subjektů společnosti (občanů, podnikatelů, institucí) ke správě svých úředních či administrativních záležitostí.

Ministerstvo vnitra ČR

Regulatorní zátěží se v oblasti veřejné správy rozumí všechny náklady územní samosprávy nebo občana spojené s povinnostmi (např. informačními) uloženými právními předpisy. Stav regulatorní zátěže občanů a veřejné správy je od roku 2014 monitorován v návaznosti na příslušná opatření zachycená v dokumentu Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014–2020. Koordinátorem aktivit je Ministerstvo vnitra a v rámci svých kompetencí se na snižování regulatorní zátěže podílejí také Ministerstvo průmyslu a obchodu (zejména ve vztahu k podnikatelům) a Úřad vlády ČR (zejména v procesu hodnocení dopadů regulace (RIA)).

Možnosti snižování regulatorní zátěže

Ministerstvo vnitra nechalo v roce 2016 zpracovat Analýzu současného stavu snižování regulatorní zátěže občanů a veřejné správy v ČR, která zmapovala současný stav regulatorní zátěže a odhalila její slabá místa. Součástí analýzy byla rovněž doporučená opatření, která mají pomoci snížit regulatorní zátěž v problematických oblastech. Mezi nimi například zrušení místní příslušnosti pro vydávání řidičských průkazů, tj. občané by si mohli zažádat o vydání řidičského průkazu na kterémkoli úřadu obcí s rozšířenou působností, jako je tomu nyní u občanských průkazů, dále elektronizace a digitalizace komunikace mezi úřadem a občanem nebo rozšíření využití elektronického podepisování. Vedle těchto dílčích zlepšení by snižování regulatorní zátěže pomohlo také koncepční využívání hodnocení dopadů regulace (RIA) nebo připravovaná změna zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, která má zamezit obstrukčnímu jednání některých žadatelů, kteří systematicky zahlcují úřad svými žádostmi. Všechna zmíněná opatření jsou v současné době diskutována či již připravována.

Součástí analýzy je také přehled mezinárodních příkladů dobré praxe snižování regulatorní nebo administrativní zátěže. Průkopníkem v měření a snižování administrativní zátěže občanů je Nizozemsko, které se úspěšným využití metody tzv. Route maps (Cestovní mapy) stalo vzorovou předlohou pro Ministerstvo vnitra, které nyní podle nizozemského vzoru uvažuje o přípravě obdobného projektu. Důkladný monitoring úředního styku u dvanácti tzv. modelových profilů (tj. představitelé typického zástupce určité skupiny obyvatelstva, jako jsou například důchodci, studenti, svobodné matky apod.) zjišťoval s jakými konkrétními překážkami a obtížemi (administrativní zátěží) se dané skupiny obyvatel potýkají. Následným zjednodušením legislativních předpisů v identifikovaných oblastech došlo k úspoře časových nákladů o cca 20 %. O dalších zkušenostech zemí, které jsou vybranými lídry, se můžete dočíst ve zmíněné analýze na webové stránce www.mvcr.cz v sekci Veřejná správa.

Optimalizace sběru dat

Zápisy do registrů, vyplňování dotazníků nebo formulářů a další vykazování nejrůznějších dat patří mezi běžné administrativní činnosti obcí a měst. Zvláště pro malé obce se skromným personálním obsazením obecního úřadu případné nadbytečné sběry dat s sebou nesou problémy v podobě regulatorní zátěže. Ministerstvo vnitra proto iniciuje a podporuje kroky k racionalizaci a optimalizaci systému sběru dat ve veřejné správě. V roce 2016 byla vypracována Analýza zatížení veřejné správy sběrem dat a z ní vycházející Metodika optimalizace sběru dat. Materiály byly projednány meziresortní Radou vlády pro veřejnou správu a s dokumenty jsou v současné době seznamovány jednotlivé státní instituce. V návaznosti na stanoviska jednotlivých resortů bude dále iniciováno jednání v připravovaných opatřeních a jejich naplňování v kooperaci s resorty. Cílem je konsensuální implementace návrhů na opatření snížení regulatorní zátěže.

Role eGovernmentu

Významnou měrou se z dlouhodobého hlediska na snižování zátěže podílejí aktivity spojené s eGovernmentem a jeho potenciálem. Již samotná informatizace územní veřejné správy, v podobě vybavení úřadů počítači, připojením k internetu, poskytování on-line služeb, znamenala a stále znamená základní krok k jednodušší, rychlejší a efektivnější komunikaci mezi občanem a úřadem. Elektronizace a digitalizace veřejné správy a styku občana s úřadem (a naopak) je proto i nyní zásadní aktivitou v procesu snižování regulatorní zátěže. Rovněž vybudovaná a stále se rozšiřující síť kontaktních míst Czech POINT, kterých je již přes 7 200, přinesla přiblížení veřejné správy občanům a tím zlepšení nabízených služeb a snížení zátěže. Jako přínosný se potvrdil také Portál veřejné správy, na kterém se v elektronické podobě ukládají texty zákonů, adresáře úřadů nebo návody životních situací (aktuálně cca 480 návodů), které občanům radí, jak, kde a s kým řešit nejrůznější úřední záležitosti. On-line dostupnost informací a rad z domova nesporně přináší zásadní snížení zátěže jak pro občany, tak pro úřady.

Zjednodušení a zefektivnění styku s úřadem přineslo také zavedení datových schránek, jejichž prostřednictvím lze elektronicky komunikovat a činit úkony ve vztahu k orgánům veřejné moci, což snižuje „papírování“. Podle dostupných statistických dat bylo k 13. březnu 2017 zřízeno více než 800 000 datových schránek a odesláno 436 000 000 datových zpráv. Dalším krokem byl zákon o základních registrech, kterým byly legislativně zakotveny tzv. Základní registry (Registr obyvatel, Registr osob, Registr územní identifikace, adres a nemovitostí a Registr práv a povinností). Tímto způsobem byly položeny základy pro propojení datového fondu veřejné správy a vytvořena základní sada referenčních údajů, což značně usnadnilo činnost úřadům a v důsledku i zlepšilo služby občanům.

Spolupracujte s Ministerstvem vnitra na snižování administrativní zátěže obcí

K lepší informovanosti obcí o jednotlivých povinnostech v oblasti výkaznictví se v současné době zpracovává tzv. Termínovník, což je kalendářový přehled termínů informačních povinností. Měl by obcím zpřehlednit pracovní rok a umožnit plánování práce bez stresu spojeného s plněním „na poslední chvíli“. Ministerstvo vnitra chce spolupracovat s úředníky obcí, kteří se v účetním a výkazním prostředí pohybují, mají zkušenosti a zájem podílet se na zjednodušení práce. V případě zájmu prosím pište na e-mail osr@mvcr.cz.