Program rozvoje obce

25. 7. 2016 OF 3/2016 Ostatní

Ministerstvo pro místní rozvoj podporuje obce prostřednictvím projektů financovaných z národních zdrojů a operačních programů. Podporovány jsou aktivity, které obcím dovolují správnou alokaci získaných prostředků. Jednou z uvedených aktivit je i tvorba Programu rozvoje obce (PRO) – webová aplikace dostupná na www.obcepro.cz. Ta je výstupem dvou navazujících projektů podpořených z OP Lidské zdroje a zaměstnanost, jejichž řešení bylo ukončeno v závěru roku 2015.

Aplikace byla spuštěna již v lednu 2015, přičemž obsahovala pouze nástroj pro tvorbu programu rozvoje obce (PRO). Následně v červenci 2015 byla rozšířena o nástroje umožňující se věnovat problematice strategického řízení obcí a zároveň provádět hodnocení plnění přijatých rozvojových programů obcí.

Co aplikace uživatelům nabízí?

Aplikace umožňuje obcím snáze zpracovávat programy rozvoje, včetně hodnocení jejich plnění. Vedle toho jim nabízí metodické postupy pro strategické řízení a pro hodnocení plnění rozvojových programů.

Modul tvorby programu rozvoje obce v aplikaci provází uživatele obsahem dokumentu, nabízí mu praktické nápovědy využitelné pro zpracování jednotlivých kapitol, ale také statistická data potřebná pro socioekonomickou analýzu obce. Data z ČSÚ o jednotlivých obcích jsou soustředěna na jednom místě a jsou z nich automaticky tvořeny potřebné výpočty ukazatelů přehledně uspořádané do tabulek či grafů. Užitečným nástrojem jsou rovněž šablony a vzory dokumentů pro plánovací proces (např. vzory dotazníků pro místní šetření, vzory důvodových zpráv pro jednání zastupitelstev).

Modul realizace a hodnocení programu rozvoje obce uživatelům umožňuje vytvářet akční plány, sledovat plnění vytyčených cílů a aktivit, následně pak také vytvářet hodnotící zprávy o plnění PRO za zvolené období. Z aplikace lze rovněž generovat např. podklad pro rozpočet či podklad pro rozpočtový výhled, které obci mohou pomoci s finančním řízením.

Metodická pomoc uživatelům je poskytována prostřednictvím metodických pracovníků, jejichž kontakty jsou v aplikaci uvedeny, stejně jako kontakt na technickou podporu. Uživatelé mohou při zpracování, realizaci a vyhodnocování svých rozvojových dokumentů využívat metodiky (Metodika tvorby PRO, Metodika strategického řízení rozvoje obce a Metodika kontroly a hodnocení realizace PRO), které jsou v aplikaci dostupné v záložce Podpora. Zde je možné si stáhnout i uživatelskou příručku, která podrobně popisuje práci s aplikací.

Dalším pomocným nástrojem je e-learning, který umožňuje zájemcům seznámit se podrobněji s procesem tvorby PRO a napomáhá jeho úspěšné realizaci. Pro lepší orientaci v problematice tvorby PRO v praxi mají noví zájemci také možnost nahlédnout do již publikovaných dokumentů ostatních obcí.

Schéma procesů programu rozvoje obce
Schéma procesů programu rozvoje obce
Pozn.: Výstupy je možné z aplikace stáhnout ve formátu PDF.

Jak je aplikace využívána a propagována?

V minulém roce byla aplikace široce propagována zejména v podzimních měsících, během kterých byla uspořádána série seminářů k aplikaci ve všech krajích ČR. Těchto seminářů se zúčastnilo přibližně 450 účastníků. V červnu a listopadu loňského roku byly rovněž pořádány dvě konference ke strategickému řízení obcí, kterých se celkem zúčastnilo přibližně 160 zájemců z řad obcí, mikroregionů, MAS či pracovníků krajských úřadů. Dále byly realizovány další 3 školení k aplikaci pro pracovníky útvarů regionálního rozvoje krajských úřadů, kteří o tuto problematiku projevili zájem.

Zejména díky vzdělávacím akcím byl zaznamenán značný nárůst počtu registrovaných obcí do aplikace. Aktuálně je v ní zaregistrováno celkem 941 obcí. Počet založených dokumentů (programů rozvoje obcí) v aplikaci je 656, z nichž je přibližně 120 hotových, přes 250 v různých fázích rozpracovanosti a zbylé dokumenty jsou zatím pouze založené. Návštěvnost aplikace se v posledních měsících ustálila a pohybuje se kolem 1 500 návštěv za měsíc.

Registrace do aplikace
Jak začít aplikaci aktivně využívat? Nejprve je nutné si z portálu www.obcepro.cz stáhnout žádost o přístupové údaje, vyplnit ji a odeslat na e-mailovou adresu v ní uvedenou. Následně uživatel obdrží vygenerované přístupové údaje do datové schránky obce. Po přihlášení do aplikace může uživatel ihned začít s tvorbou dokumentu
Ukázka 1. Využití předdefinovaných tabulek (Ochoz u Brna) – tabulka – Změna počtu obyvatel a věkové poměry v obci
Počet obyvatel 2013 Změna počtu 2001–2011 0–14 let (%) 65+ let (%) Index stáří Změna podílu obyvatel 0–14 let (2003–2013) Změna podílu obyvatel 65+ let (2003–2013)
Ochoz 1 303 86,17 14,97 19,03 127,2 97,6 86,1
ORP 64 446 81,17 17,30 16,57 95,8 91,1 89,0
Okres 199 298 87,60 16,53 16,66 100,8 95,6 85,4
Kraj 1 162 756 97,53 14,78 17,75 120,1 101,5 81,6
ČR 10 512 419 98,02 15,01 17,37 115,7 101,5 80,3 

Poznámka: Všechny údaje v ukázkových dokumentech jsou fiktivní.

Ukázka 2. Akční plán v části realizace (Francova Lhota)
Ukázka 2. Akční plán v části realizace (Francova Lhota)
Ukázka 3. Celkové zhodnocení realizace programu rozvoje obce
Ukázka 3. Celkové zhodnocení realizace programu rozvoje obce