Příprava programů rozvoje obce – projekt Ministerstva pro místní rozvoj

21. 3. 2013 OF 1/2013 Ostatní

Projekt Ministerstva pro místní rozvoj „Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí“ reaguje na dosavadní neuspokojivou situaci v oblasti zpracování a využívání strategických dokumentů v obcích a klade si za cíl vytvořit nástroje zaměřené na zlepšení této situace.

Projekt se realizuje v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a skládá se ze šesti aktivit, které postupně řeší problematiku zpracování rozvojových dokumentů obcí v období 2010 až 2014. Projekt bude ukončen zavedením softwarového nástroje ve webovém prostředí s on-line přístupem, který bude zaměřen na podporu tvorby rozvojových koncepcí obcí – Programy rozvoje obcí (PRO).

Součástí projektu je rovněž spolupráce se třemi kraji (Liberecký, Pardubický a Zlínský). V nich proběhne ověřování výstupů projektu na úrovni obcí s následnou plošnou realizací. Ve druhé polovině roku 2013 se počítá se spoluprací se všemi kraji, aby bylo možné od počátku roku 2014 zavádět výsledky projektu na celém území České republiky.

V současné době bylo na úrovni vybraných obcí v uvedených krajích zahájeno přímé ověřování navržených metodických postupů při sestavování rozvojových plánů pilotních obcí. Získané poznatky budou následně využity při přípravě webové aplikace, která umožní zpracování programů rozvoje obcí v on-line přístupu.

Podle zjištění řešitelského týmu uvádějí obce, které nemají zpracovaný rozvojový dokument, že důvodem je nedostatek finančních prostředků, lidských zdrojů a omezené časové možnosti představitelů obcí. Tyto hlavní důvody vedou obce k tomu, aby si své rozvojové dokumenty zpracovávaly zejména vlastními silami.

Ze zjištění vyplývá rovněž potřeba posílení legislativního rámce strategického plánování na úrovni obce, resp. poskytnutí jasných metodických pokynů pro tvorbu a využití rozvojových dokumentů. Jde zejména o stanovení základních (minimálních) plánovacích procesů na obecní úrovni a dořešení souvisejících horizontálních a vertikálních vazeb.

Metodická podpora

Jako nejvhodnější název pro strategický rozvojový dokument obce se navrhuje Program rozvoje obce, který je již legislativně zakotven v právním systému. Analýza provedená v obcích Libereckého, Pardubického a Zlínského kraje umožňuje dále přijmout následující doporučení související s metodickou podporou tvorby rozvojových dokumentů obcí:

 • programy rozvoje jednotlivých obcí se mohou lišit rozsahem, detailností a způsobem zpracování jednotlivých částí,
 • pro usnadnění zpracování programu rozvoje musí mít obce k dispozici kvalitní metodickou podporu s využitím dostupných informačních a komunikačních technologií,
 • je třeba zvýšit povědomí zejména představitelů malých obcí o významu strategického plánování a o možnostech, jak vytvořit uvedený dokument splňující zejména kvalitativní požadavky s omezenými finančními zdroji,
 • obcím musí být poskytnut nástroj, který je provede jednotlivými postupovými kroky při tvorbě vlastního Programu rozvoje obce.

Dále je nezbytné, s ohledem na současný a budoucí rozvoj využívání elektronických médií, připravit pro tvorbu programů rozvoje obcí elektronickou podporu, obsahující interaktivní aplikace. Z konkrétních zdrojů dat využívají obce především krajské portály, méně portál ČSÚ. Z mapových zdrojů jsou nejvíce využívány katastr nemovitostí a krajské mapové portály. Obce příliš nepotřebují metodickou pomoc zaměřenou na získávání dat, spíše by uvítaly jeden souhrnný zdroj všech potřebných dat o obci. Do tohoto zdroje informací by naprostá většina výše uvedených sledovaných obcí byla ochotna doplňovat své údaje, ovšem za předpokladu, že je způsob práce se systémem nebude zatěžovat.

Struktura programu rozvoje obcí

Po provedení analytických prací je dalším úkolem v rámci projektu navržení struktury programu rozvoje obcí se zahrnutím základních a rozšiřujících informací. V tomto roce bude pozornost zaměřena zejména na zpracování webové aplikace. Ta umožní obcím připravit vlastní program rozvoje obce v uceleném a logicky navazujícím systému (viz tab. 1). Zároveň by to měla být podpora pro vedení obce při řešení vztahů k občanům příslušné obce a k externím subjektům (kraj, firmy aj.).

Tab. 1. Postup při tvorbě programu rozvoje je navržen v uvedeném pořadí
Část dokumentu Kroky zpracování
Fáze přípravy
-
 • stanovení hlavních parametrů dokumentu (obsah, návrhové období, sběr informací atd.)
 • stanovení způsobu zpracování – odpovědná osoba, spolupracovníci, pracovní skupina
 • určení způsobu zapojení jednotlivých subjektů a komunikace s nimi (včetně veřejnosti)
 • stanovení časového harmonogramu
Fáze zpracování
A.1 Charakteristika obce
 • zhodnocení situace v jednotlivých oblastech (statistická data, vlastní data, další údaje)
 • případně terénní šetření, srovnávací analýza
A.2 Východiska pro návrhovou část
 • formulace závěrů z analytické části (s ohledem na tvorbu části návrhové)
 • případně SWOT analýza (silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení),
 • případně vyhodnocení předchozího programu rozvoje obce, vazby na další koncepce
 • projednání závěrů (prac. skupina, veřejnost)
B.1 Strategická vize
 • formulace žádoucího budoucího stavu obce
 • vytvoření s pracovní skupinou nebo projednání s ní a s veřejností (případně až společně s cíli)
B.2 Programové cíle
 • stanovení skutečností, jichž má být dosaženo realizací programu (podle jednotlivých témat)
 • projednání návrhu s prac. skupinou a veřejnos s veřejností
B.3 Opatření
 • určení opatření, která povedou k naplnění cílů
 • vytvoření s pracovní skupinou nebo projednání s ní a s veřejností (případně až spolu s aktivitami)
B.4 Rozvojové aktivity
 • stanovení kroků rozvíjejících dané opatření včetně harmonogramu, financí, odpovědnosti
 • projednání návrhu s prac. skupinou, s veřejností
B.5 Podpora realizace programu
 • stanovení úkolů pro nejbližší období, vymezení kompetencí a odpovědností
 • nastavení sledování a vyhodnocování
 • stanovení harmonogramu aktualizace
 • případně vytvoření akčního plánu – katalogu akcí
Fáze schválení dokumentu
Program rozvoje obce
 • projednání návrhu s prac. skupinou, s veřejností
 • schválení dokumentu zastupitelstvem obce

Nedílnou součástí zpracování Programu rozvoje obce (PRO) je i stanovení časové návaznosti jednotlivých kroků (viz tab. 2).

Tab. 2. Stanovení časové návaznosti jednotlivých kroků
Postupový krok Návaznost a trvání postupových kroků Termín splnění
Nastavení parametrů PRO
Nastavení procesu tvorby PRO
Zpracování charakteristiky obce
Formulace východisek pro návrhovou část D
Návrh vize a cílů J
Návrh opatření a aktivit D
Návrh podpory realizace D
Dopracování a finalizace dokumentu J
Schválení dokumentu

V grafu na samostatných řádcích jsou rozvedeny jednotlivé kroky zapojení aktérů. Tyto kroky lze označit jako body do schématu (např. J=jednání pracovní skupiny, D=diskuzní setkání s občany).

Dosavadní postup prací nasvědčuje, že do stanoveného termínu ukončení projektu budou všechny plánované aktivity provedeny včetně zajištění e-learningového vzdělávání pro zpracovatele programů rozvoje obce. Jak bylo uvedeno, předpokládá se využití výsledků projektu obcemi všech krajů České republiky.

Podrobnější informace o dosavadním postupu prací na projektu je možné získat na portálu MMR případně na adrese: vlkjos@mmr.cz.

Ing. Josef Vlk, CSc., Ministerstvo pro místní rozvoj