K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Financování veřejnoprávních projektů

(Revitalizace vojenského brownfieldu v obci Velká Hleďsebe 2.)

Datum: 30. 6. 2008, zdroj: OF 2/2008, rubrika: Regiony

Na území ČR snad není obec, v jejímž okolí by se nenacházela alespoň jedna lokalita, která ztratila své původní určení a stala se hospodářsky nevyužívanou a ekologicky mnohdy nevyhovující zátěží. Je to brownfield a obec, jako územně samosprávný celek zodpovědný za rozvoj svého území, nemůže zůstat v této situaci lhostejná.

K tomu se velmi často přidružuje i role vlastníka, ke které se obec dostává mnohdy náhodou, např. když stát usoudí, že je výhodné tento danajský dar obci věnovat. Potom na sebe dlouho nenechá čekat další role: obec tak vystupuje coby iniciátor a manažer projektu revitalizace, příjemce možné dotace, provozovatel určitých činností vázaných na municipalitu, veřejný zadavatel a konečně i možný kapitálový podílník. Ale má na to všechno obec časové, odborné, finanční a jiné kapacity?

Rozvojová společnost

Minule jsme popisovali projekt revitalizace areálu bývalých kasáren Klimentov v obci Velká Hleďsebe (Karlovarský kraj) na komplex bydlení, vzdělávání, sociálních a zdravotních služeb a podnikání.

Při rozměru takového projektu nebylo myslitelné, aby obec převzala veškerou roli pouze do svých rukou. Obec uvážila celkový záměr a jeho dílčí částí, uvažované činnosti, požadavky svého maximálního vlivu a kontroly, oddělení rizik od majetku, vysoké odbornosti a dostatečné míry operativnosti řízení. Zhodnotila nutnost flexibility při řešení dílčích částí projektu v závislosti na způsobech jejich financování a požadavek účetně a daňově optimalizovaných modelů řešení.

Uvedenými kritérii obec otestovala možné formy uspořádání v podobě organizační složky obce, obecně prospěšné společnosti, příspěvkové organizace, společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti. Vyhodnotila, že pro daný typ projektu se jako nejvhodnější jeví založení akciové společnosti, která bude za řízení projektu v dané lokalitě odpovědná. Svůj rozhodující vliv a kontrolu bude obec Velká Hleďsebe ve společnosti uplatňovat coby jediný akcionář prostřednictvím valné hromady, jejíž působnost byla maximalizována, jakož i prostřednictvím svých zástupců v dozorčí radě a představenstvu.

Funkční členění (88 kB)

Financování z dotací

Žádný starosta obce ani manažer projektu by nebyl dobrým hospodářem, kdyby nejprve nevyhodnotil, zda by mu na realizaci jeho projektu někdo nepřispěl. K tomu se musí samozřejmě ujistit, že jeho projekt či projekty jsou nejen proveditelné, ale především dlouhodobě udržitelné. Zjednodušeně řečeno, projekt musí následně vydělat na vlastní provoz, případně na krytí závazků spojených s realizací záměru. Taková ujištění získala Velká Hleďsebe již dávno na základě četných odborných analýz a studií. Rozvojová společnost Klimentovská, a. s., tak může přistoupit k analýze možné využitelnosti dotačních titulů ke spolufinancování jednotlivých investičních celků. Získání části finančních prostředků z veřejných zdrojů tak rozhodně napomůže i celkové úspěšnosti projektu.

Kde však vzít potřebné prostředky nejen k dofinancování záměrů, ale především k jejich předfinancování?

Pilotní PPP "Nový Klimentov"

Zastáváme názor, že aplikaci metody PPP (partnerství veřejného a soukromého sektoru neboli Public Private Partnership) je třeba v rámci projektů obnovy a rozvoje venkova vzít opravdu vážně a s plnou odpovědností. Rozhodli jsme se ji ve Velké Hleďsebi pořádně otestovat a vyhlásit projekt tak trochu nadneseně jako první pilotní PPP obec Nový Klimentov. Podle usnesení vlády č. 536/2007, k analýze pilotních projektů veřejného a soukromého sektoru, hodláme každý z investičních celků podrobit srovnání, zda a jaký přínos může aplikace metody PPP znamenat oproti jinému způsobu reálného financování. A tam, kde metoda PPP uspěje, bude také realizována.

Jednotlivé investiční a funkční celky v rámci výstavby Nového Klimentova se z pohledu možného způsobu financování výrazně odlišují. Metoda PPP není aplikovatelná všude ve stejné míře a závisí na celkovém pojetí a organizačně právním uspořádání. Možnosti uplatnění PPP metod bude analyzováno u následujících záměrů: bydlení, vzdělávání, sociální služby, služby pro zdraví a podnikání.

Bydlení

Při řešení bydlení může být využito současně několik variant. Klasický developerský způsob bude převládat zřejmě tam, kde cílovým vlastníkem rodinného domu či bytové jednotky má být jeho uživatel -- občan. Odlišná situace nastane u obecních nájemních bytů, dočasnému bydlení či ubytování pracovníků, frekventantů vzdělávacího centra, pacientů zdravotního a lázeňského komplexu nebo seniorů (seniorská vesnička), jimž je projekt Nového Klimentova zejména určen.

Pro tyto případy bude zvažováno využití metody PPP formou B-F-O-T, při které by vybraný privátní koncesionář bytové jednotky postavil (B) z vlastních prostředků (F), poté je po sjednanou dobu vlastním nákladem provozoval (O) a následně je bezúplatně převedl na obec či rozvojovou společnost (T). Samozřejmě budou zváženy i jiné možné formy PPP a vybrána ta nejvhodnější. Důležité zde bude odlišení jednotek poskytovaných uživatelům za tržních podmínek od těch, kde bude zájem obce na "regulaci" z důvodu dostupnosti poskytovaných služeb (uživatelé ze strany pacientů, sociální domy apod.).

Vzdělávací centrum

Vzdělávací centrum tvoří jeden z pilířů rozvoje Nového Klimentova, který nabízí celou škálu forem a zapojení nejrůznějších typů subjektů od vysoké školy až po soukromá vzdělávací zařízení. I v tomto případě může být metoda PPP shledána jako výhodná, a to jak pro vlastní investici, tak i vlastní vzdělávací proces. I zde bude aplikace PPP odvislá od vhodné kombinace s některými dotačními tituly.

Sociální služby

Existence seniorské vesničky předpokládá i určitý systém poskytování sociálních služeb. Jak ukázaly některé dostupné studie zpracované na půdě Asociace PPP, vhodným provozovatelem domova pro seniory může být např. nezisková příspěvková organizace zřízená obcí. Ta zajišťuje seniorům sociální a zdravotní služby, které vyplývají ze zákona pro poskytovatele pobytových služeb. Privátní partner -- koncesionář na vlastní náklady vybuduje infrastrukturu do vlastnictví obce, která mu po dobu trvání koncese platí za dostupnost služeb typu facility management (správa budov a majetku, dodávky energií, zajištění úklidu a odpadového hospodářství, praní prádla, telekomunikační služby, logistika, stravování a další služby "aktivizující" seniory).

Služby pro zdraví

Projekt Nového Klimentova nabízí vedle vybudování polyfunkčního zdravotnického střediska se specializací na seniory také možnost zřízení centra netradičních metod léčení a rehabilitace, jakož i centra lázeňsko -- léčebných procedur. S ohledem na rozsah plánovaných aktivit zde nutno počítat se zapojením jak státních resp. veřejných zdravotnických zřízení, tak i nestátních. Podoba možné aplikace PPP pak bude v obou případech pravděpodobně odlišná. Zatímco u státních zařízení může privátní partner s některými odlišnostmi fungovat obdobně jako ve výše zmíněném případě poskytování sociálních služeb, u nestátního zařízení se jeho role podstatně zvyšuje. Koncesionář může takové zařízení na vlastní náklady postavit a následně provozovat s tím, že otázka vlastnictví k investici je již věcí konkrétního způsobu řešení.

Podnikatelský inkubátor

"Pro-seniorská" myšlenka Nového Klimentova našla své zhmotnění i v části obce pracovně nazývané "technopark". Zde by mělo být vytvořeno dokonalé zázemí pro vznik a rozvoj malých firem s orientací na lehký průmysl zaměřený na výrobky, potřeby a služby pro seniory (od těch nejaktivnějších až po ty nepohyblivé). Tady se metoda PPP přímo nabízí, a to jak ve smluvní, tak i institucionální podobě. I zde je místo pro investora, který by ve spolupráci s rozvojovou společností investici realizoval a v dlouhodobém horizontu i provozoval.

Ať již tedy budou ve Velké Hleďsebi formy a způsob spolupráce veřejného a soukromého sektoru jakékoli, již dnes je jasné, že duchovní otcové a lodivodi projektu Nový Klimentov se se ctí vypořádali s myšlenkou, že aplikace metody PPP při obnově a rozvoji venkova je opravdu "Příležitostí Pro Připravené".

Poznámka

Brownfields (hnědé pole -- označení vychází z barvy opuštěných staveb na leteckých a satelitních snímcích) je urbanistický termín pro opuštěná území s rozpadajícími se obytnými budovami, nevyužívané dopravní stavby a nefunkční průmyslové zóny. Vyznačují se často velkou plochou, negativními sociálními jevy (bezdomovectví, krádeže kovů) a ekologickou zátěží. Na druhou stranu na řadě brownfields stojí technicky a kulturně cenné budovy včetně unikátního technologického vybavení. Proto není v pořádku, pokud se při přestavbě těchto oblastí přistupuje k plošné asanaci bez posouzení památkové ochrany. V češtině zatím neexistuje jednoslovný výraz, který by nahrazoval tento anglický termín. Teorie udržitelného rozvoje upřednostňuje přestavbu brownfields před výstavbou na zelené louce (angl. greenfields).

JUDr. Karel Zuska, Advokátní kancelář Holec, Zuska & Partneři

TOPlist
TOPlist