K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Programové prohlášení vlády

Datum: 29. 4. 2014, zdroj: OF 2/2014, rubrika: Ostatní

Poslanecká sněmovna schválila Programové prohlášení vlády, která povede Českou republiku na základě sociálně a ekologicky orientovaného tržního hospodářství k prosperitě a bude usilovat o udržení sociální soudržnosti v zemi.

Vládní prohlášení je obsáhlý dokument a základní priority vlády jsme uvedli v článku Nová vláda – obce se nám vytrácejí. Nyní prezentujeme základní resortní priority, především se vztahem k rozvoji regionů a k činnosti veřejné správy, zvláště z pohledu krajů, obcí a měst.

Ministerstvo financí

Priorita vlády a ministerstva financí pro tvorbu rozpočtu na rok 2015 bude zejména v hledání úspor v provozu. Bude nezbytné provést prověrku mandatorních a kvazi-mandatorních výdajů státního rozpočtu. V rámci svého funkčního období vláda zajistí dodržování maastrichtských fiskálních kritérií, tedy zejména dodržení schodku veřejných financí ve výši 3 % hrubého domácího produktu. Vláda se zaměří také na přípravu novely rozpočtových pravidel, tedy zákona, podle kterého se rozpočet sestavuje.

Vláda přijme opatření nezbytná ke zlepšení efektivity výběru daní a bude usilovat o vyšší zdanění hazardu.

Vláda bude prosazovat centralizaci a kontrolu všech účtů státní správy do státní pokladny.

Vláda bude usilovat o odstraňování duplicitních ex-post kontrol. Rozšíří působnost NKÚ a vytvoří nový zákon o vnitřním řídícím kontrolním systému, který posílí manažerskou zodpovědnost a funkční nezávislý audit. Cílem je, aby se většina výdajů kontrolovala již před proplacením faktur.

Vláda zabezpečí vyšší daňové příjmy z provozování loterií a jiných podobných her. Budeme usilovat o koncentraci provozoven provozujících hazard do lépe kontrolovatelných celků.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vláda připraví novelu zákona o důchodovém pojištění týkající se úpravy podmínek pro zvyšování důchodů od roku 2015. Ustaví odborné komise jak k ukončení II. pilíře a návrhům změn důchodového systému, tak k návrhu dlouhodobého a systémového řešení rodinné politiky v ČR.

Vláda vytvoří podmínky pro smluvní a technické zajištění systému pro výplaty nepojistných sociálních dávek a dávek z oblasti státní politiky zaměstnanosti.

Protože na základě zákona v roce 2015 přejdou sociální služby ze státu na kraje, vláda zajistí zachování stejného objemu finančních prostředků ze státního rozpočtu tak, aby byla zajištěna srovnatelná podpora jednotlivým druhům sociálních služeb.

Vláda stabilizuje a personálně posílí úřady práce ČR s ohledem na zajištění činností v oblasti politiky zaměstnanosti a výplaty nepojistných sociálních dávek

Ministerstvo zdravotnictví

Vláda bude trvat na dodržení principu solidarity zdravých lidí s nemocnými, neziskovosti a všeobecné dostupnosti kvalitní zdravotní péče hrazené z veřejných prostředků. Vláda zavede pravidelnou valorizaci platby za státní pojištěnce a prosadí snížení DPH na léky.

Vláda nebude znovu zavádět poplatek za hospitalizaci. S účinností k 1. lednu 2015 zruší poplatek za recept i za ošetření v ambulantní sféře.

V průběhu roku 2015 vláda předloží moderní zákon o veřejných neziskových nemocnicích

Ministerstvo životního prostředí

Vláda zajistí podmínky pro maximální využití finančních prostředků z Operačního programu Životní prostředí

Vláda zajistí dostatečné finanční prostředky, které prostřednictvím programu „Nová zelená úsporám“ umožní pokračování programu zateplování veřejných i soukromých budov.

Vláda připraví realizaci tzv. „Zeleného programu“ v regionech s dlouhodobě špatným životním prostředím (Moravskoslezský kraj, Ústecký kraj), na jehož podobě se budou podílet kromě státu také města a obce i významné podnikatelské subjekty. Vláda přitom využije v maximální míře i přeshraniční spolupráci a spolupráci na úrovni EU. Vláda připraví novelu zákona o odpadech s cílem snížit podíl skládkovaných odpadů a naopak zvýšit úroveň recyklace odpadů, a to včetně odpadů biologických na úrovni vyspělých evropských zemí.

Vláda připraví Strategii pro přizpůsobení se změně klimatu v ČR včetně konkrétních projektů zadržování vody v krajině, revitalizací vodních toků a údolních niv, důsledné ochrany spodních vod atd.

Vláda zachová současnou legislativně zaručenou úroveň občanských práv týkajících se životního prostředí a zasadí se o posílení ekologické výchovy ve školách.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Vláda podpoří rozvoj malého a středního podnikání, které stále představuje nevyužitou rezervu růstu a zaměstnanosti. Vláda podnikne kroky směřující k maximálnímu snižování administrativní zátěže pro podnikatele.

Za důležitou prioritu pro podporu průmyslu považujeme efektivní využití fondů EU. Vláda bude preferovat zejména projekty, které znamenají udržení nebo vznik pracovních míst, a to hlavně v regionech nejvíce postižených nezaměstnaností.

Vláda podpoří modernizaci průmyslu tak, aby docházelo ke snižování energetické náročnosti. Vláda bude podporovat snižování energetické náročnosti veřejných i soukromých budov. Podpoří proto jejich masivní zateplování a využívání energeticky účinných technologií a spotřebičů.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vzdělávání je základním pilířem vládní politiky. Vláda proto připraví dlouhodobou strategii jeho rozvoje.

Vláda zajistí systémovou podporu předškolního vzdělávání. S využitím evropských fondů a nově vzniklého národního fondu poskytne obcím prostředky na vytvoření dostatečné kapacity mateřských škol a základních škol. Zavede poslední rok předškolního vzdělávání jako povinný.

Vláda změní systém financování regionálního školství a podpoří technické a učební obory tak, aby vzdělávací systém více odrážel potřeby trhu práce.

Vláda zavede efektivní kariérní řád pro učitele s jasnou motivační vazbou na jejich ohodnocení od roku 2015. Zároveň bude usilovat o postupné zvyšování prostředků na mzdy pedagogických a nepedagogických pracovníků i na modernizaci škol a jejich vybavení.

Vláda se zasadí o transparentní financování sportu a předloží zákon o podpoře sportu.

Ministerstvo dopravy

Vláda zpracuje a předloží zákon o liniových stavbách, který zjednoduší proces administrativního vyřízení stavebního povolení liniových staveb, a to včetně posouzení vlivu stavby na životní prostředí a podmínek vykupování dotčených pozemků. Za prioritní pokládá výstavbu dálnic a rychlostních komunikací, jako jsou R52, R6, R35, R49, D3, D8, D11 a návazné komunikace.

Vláda zabezpečí řádný, hospodárný a především zákonný provoz veškerých systémů v rámci centrálního registru vozidel a ostatní databáze resortu dopravy.

Ministerstvo zemědělství

Vláda vytvoří podmínky pro zvýšení soběstačnosti České republiky v základních zemědělských komoditách, a to prostřednictvím takového nastavení podmínek v rámci reformované Společné zemědělské politiky a Programu rozvoje venkova, které povede k rozvoji strukturálně vyváženého zemědělství a potravinářství v ČR.

V oblasti vodního hospodářství bude klíčové zvyšovat ochranu občanů a území před povodněmi. Vláda proto zajistí další etapy Programu prevence před povodněmi orientovanou na retenci vody v povodích a bude realizovat protipovodňová opatření především v oblastech, které jsou minimálně chráněny před povodní. Vláda posílí ochranu kvalitní orné půdy a půdního fondu.

Vláda učiní kroky ke změně hospodářské politiky Lesů ČR, s. p., ve prospěch zvýšení zaměstnanosti v jednotlivých regionech.

Ministerstvo kultury

Vláda se chce přiblížit jednoprocentnímu podílu výdajů státního rozpočtu na oblast kultury jako veřejné služby, zajistit přímou vazbu mezi příjmy z turistiky a výdaji na záchranu a údržbu památkového fondu a důsledně využít fondů EU a Norského finančního mechanismu na opravy památek.

Vláda dokončí transformaci legislativy předložením návrhu zákona o veřejnoprávních institucích v kultuře, památkového zákona a novelizací zákona autorského a zákonů mediálních.

Vláda bude podporovat amatérské umělecké aktivity a regionální kulturu i veřejné kulturní služby poskytované neziskovými organizacemi.

Ministerstvo spravedlnosti

Vláda posílí dozor nad činností exekutorů s cílem zabránit zneužívání exekucí a vymáhání dluhů.

Vláda zajistí průběžnou analýzu uplatňování nového občanského zákoníku a související legislativy v aplikační praxi a podle jejích výsledků připraví novelizaci odstraňující zjištěné nedostatky.

Vláda se zavazuje připravit a prosadit nový občanský soudní řád, jehož prostřednictvím docílí výrazného zrychlení soudních sporů.

Vláda prosadí novou právní úpravu trestního řízení zajišťující spravedlivé a rychlé projednání trestních věcí včetně účinnější možnosti zabavovat výnosy trestné činnosti.

Ministr bez portfeje pro oblast lidských práv a rovných příležitostí

Vláda bude usilovat o vysoký standard ochrany lidských práv. Svobodu a rovnost každého člověka v důstojnosti i právech považuje vláda nejen za formální princip ale i za závazek vytvářet podmínky pro důstojný a plnohodnotný život všech lidí v České republice včetně příslušníků menšin všeho druhu.

Vláda považuje za jednu ze svých priorit boj proti sociálnímu vyloučení. Bude prosazovat provázané řešení sociálního bydlení a předcházení bezdomovectví.

Vláda bude usilovat o vytvoření tolerantní společnosti. Bude důsledně vystupovat proti všem formám násilí z nenávisti a projevům rasové nesnášenlivosti. Podpoří jako přirozenou součást integrace rozvoj romské kultury a identity.

Vláda bude důsledně uplatňovat princip rovnosti žen a mužů. Vláda se zaměří na potlačování genderově podmíněné násilí. Bude usilovat o slaďování pracovního, soukromého a rodinného života, včetně zajištění dostatečných kapacit předškolních zařízení.

Ministerstvo pro místní rozvoj

Vláda a ministerstvo zajistí maximální možné dočerpání EU fondů za období 2007–2013, a to jak z pozice národního koordinátora, tak z pozice řídicího orgánu operačních programů. Vláda dokončí přípravu na čerpání fondů pro roky 2014–2020, zajistí především dojednání Dohody o partnerství a koordinaci přípravy operačních programů. Vláda urychleně připraví novelu zákona o podpoře regionálního rozvoje.

Vláda připraví nový zákon o veřejných zakázkách, který bude reflektovat moderní trendy zadávání v EU a který sladí požadavky na důslednou transparentnost zadávacích řízení s cílem zamezit korupci a zajistit výběr optimálního dodavatele.

Vláda bude prostřednictvím MMR podporovat rozvoj cestovního ruchu, kvalitní propagaci České republiky jako turistické destinace a připraví zákon o cestovním ruchu.

V oblasti územního plánování a stavebního řádu připraví vláda v součinnosti s MMR novelu stavebního zákona, která přinese zjednodušení a zrychlení povolovacích řízení. Vláda také připraví nový zákon o sociálním bydlení, který bude definovat standard sociálního bytu a vymezí osoby, které na něj mají při splnění stanovených podmínek nárok.

Ministerstvo vnitra

Vláda stabilizuje personální a ekonomickou situaci v bezpečnostních sborech. Bude podporovat další rozvoj Policie ČR, HZS a dalších složek IZS. Vláda se bude rovněž zabývat zlepšením podmínek pro činnost jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí. Vláda bude klást důraz na následující bezpečnostní oblasti: boj proti terorismu, extremismu, organizovanému zločinu, korupci a rasové nesnášenlivosti.

Vláda sníží počet a složitost úředních úkonů zatěžujících občana prostřednictvím procesního modelování agend. Komunikační a informační technologie musí být využívány účelně, prvky eGovernmentu budou podrobeny analýze, aby jejich další rozvoj byl úsporný. Občané musí mít jasné informace, úředníci zajištěné vzdělávání.

Vláda musí komplexně řešit napětí v sociálně citlivých lokalitách. Bude klást důraz na preventivní programy, úzkou komunikaci s místními samosprávami a na vybalancování prvků prevence a represe.

Je nutné celkově posílit účast občanů na rozhodování o zásadních otázkách fungování státu. Vláda musí zajistit kontrolu občanů nad financováním politických stran, jejich spoluúčast na správě věcí veřejných a bezbariérový přístup ke všem právním předpisům díky projektu elektronické sbírky zákonů a mezinárodních smluv.

Vláda zajistí ekonomickou stabilitu České pošty a její další rozvoj. Služby České pošty musí být pro občany maximálně dostupné. Optimalizace pobočkové sítě České pošty bude diskutována s orgány samosprávy (kraje, města a obce).

Ministr financí Andrej Babiš (ANO) se bude snažit v rámci příprav státního rozpočtu vyjít vstříc krajům v jejich požadavku vrátit rozpočtové určení daní na úroveň roku 2011. Poté se zvýšila DPH a snížil se podíl krajů na příjmech z této daně. Babiš to uvedl na dnešní tiskové konferenci po jednání se zástupci krajů.

„Hejtmani mají pravdu, že těmi opatřeními Topolánkovy vlády přišli až o čtyři miliardy korun a že tím opatřením a navýšením DPH si polepšili obce a rozpočet. Rozumím tomu, že kraje potřebují peníze, takže v rámci resortu se na to podíváme,“ uvedl Babiš.

Již na konci února uvedl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD), že vláda bude při plánování státního rozpočtu na příští rok diskutovat i o možné změně rozpočtového určení daní (RUD), především o zvýšení podílu krajů na daňových výnosech.

V současnosti získávají kraje z DPH 7,86 procenta z celkového výnosu a obce 20,83 procenta. U daní z příjmu fyzických osob (kromě daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti) a právnických osob kraje dostávají 8,92 procenta a obce 23,58 procenta. Před změnami DPH činil podíl krajů 8,92 procenta a obcí 21,4 procenta z celostátního hrubého výnosu sdílených daní. „Chceme alespoň systém vrátit před Kalouskovu reformu DPH,“ uvedl na konci února předseda asociace krajů Michal Hašek (ČSSD).

Krajům a obcím klesl podíl na výnosech z daně z přidané hodnoty za dob vlády Petra Nečase. Cílem tehdy bylo získat v době hospodářské krize peníze ze zvyšování sazeb DPH jen do státního rozpočtu. Zároveň se měnilo rozpočtové určení u obcí, kdy si menší obce polepšily na úkor velkých měst.

TOPlist
TOPlist