K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Obce a výkon finanční kontroly (1)

(Obce a výkon finanční kontroly 1.)

Datum: 20. 12. 2012, zdroj: OF 4/2012, rubrika: Legislativa

Ustanovení § 9a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že obce zajišťují výkon finanční kontroly podle zvláštního právního předpisu.

Zvláštním právním předpisem, na který odkazuje § 9a obecního zřízení, je zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů – zákon o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2002.

Působnost zákona o finanční kontrole

Skutečnost, že obce vykonávají finanční kontrolu, však nestanoví § 9a obecního zřízení, ale vyplývá to z vymezení působnosti zákona o finanční kontrole, podle jehož § 1 odst. 1 tento zákon vymezuje uspořádání a rozsah finanční kontroly vykonávané mezi orgány veřejné správy, mezi orgány veřejné správy a žadateli nebo příjemci veřejné finanční podpory a uvnitř orgánů veřejné správy.

Zákon o finanční kontrole stanoví předmět, hlavní cíle a zásady finanční kontroly vykonávané podle tohoto zákona a podle zvláštních právních předpisů, pokud tak tyto předpisy stanoví. Orgánem veřejné správy se pro účely zákona o finanční kontrole rozumí mj. územní samosprávný celek (tj. obce, kraje a hlavní město Praha), městská část hlavního města Prahy, příspěvková organizace územního samosprávného celku nebo městské části hlavního města Prahy [§ 2 písm. a) zákona o finanční kontrole]. Ustanovení § 9a obecního zřízení má tak pouze informativní charakter, kdy pouze „upozorňuje“ na existenci zákona o finanční kontrole, jenž se vztahuje rovněž na obce.

Zákon o finanční kontrole se nevztahuje na přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků, neboť tuto problematiku upravuje zvláštní právní předpis, kterým je zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. Dále se zákon o finanční kontrole nevztahuje na kontrolu právnických osob, k nimž územní samosprávné celky plní funkci zakladatele podle zvláštních právních předpisů, s výjimkou kontroly poskytované veřejné finanční podpory podle tohoto zákona a podle zvláštního právního předpisu.

Vymezení některých pojmů

Vedle vymezení orgánu veřejné správy, kterým se pro účely zákona o finanční kontrole rozumí mj. i obec, lze uvést ještě některé další pojmy, které zákon o finanční kontrole používá.

Kontrolovanou osobou se rozumí mj. orgán veřejné správy (tedy např. i obec) a dále právnická nebo fyzická osoba, která je žadatelem o veřejnou finanční podporu nebo jejím příjemcem.

Kontrolním orgánem se rozumí orgán veřejné správy, který je podle tohoto zákona nebo zvláštního právního předpisu oprávněný finanční kontrolu u kontrolované osoby vykonávat.

Vedoucím orgánu veřejné správy se rozumí osoba nebo orgán oprávněný jednat jménem mj. územního samosprávného celku nebo právnické osoby; v kraji se rozumí vedoucím orgánu veřejné správy ředitel krajského úřadu, v obci starosta obce, ve statutárních městech primátor a v hlavním městě Praze ředitel Magistrátu hlavního města Prahy. Skutečnost, že zákon o finanční kontrole vedoucím orgánem veřejné správy v obci rozumí starostu, je velmi problematická s ohledem na právní postavení obce, jakožto veřejnoprávní korporace, která je spravována zejména kolektivními orgány, primárně zastupitelstvem, následně radou. Starosta obce nemá takové právní postavení, které by bylo (alespoň částečně) srovnatelné s osobou stojící v čele některého správního úřadu (např. s ministrem v čele ministerstva). Výkon finanční kontroly spadá do samostatné působnosti obce (zákon o finanční kontrole nestanoví, že se jedná o působnost přenesenou, a proto na základě pravidla uvedeného v § 8 obecního zřízení půjde o působnost samostatnou; navíc obecně problematika hospodaření obce je typickou oblastí samostatné působnosti obce). Z pohledu vzájemných vztahů mezi jednotlivými orgány obce starostovi podle obecního zřízení nenáležejí „podstatné“ kompetence v oblasti obecního hospodaření a organizace obecního úřadu (těmi disponují zastupitelstvo a rada), a proto i úkoly na něj kladené zákonem o finanční kontrole jako vedoucího orgánu veřejné správy jsou z hlediska postavení jednotlivých obecních orgánů podle obecního zřízení více než problematické (jak ještě bude uvedeno dále).

Veřejnými prostředky se rozumějí veřejné finance (tj. veřejné příjmy a veřejné výdaje), věci, majetková práva a jiné majetkové hodnoty patřící mj. obci.

Veřejnou finanční podporou se rozumějí dotace, příspěvky, návratné finanční výpomoci a další prostředky poskytnuté např. ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu územního samosprávného celku.

Správností finanční a majetkové operace (dále jen „operace“) se rozumí její soulad s právními předpisy a dosažení optimálního vztahu mezi její hospodárností (tj. takové použití veřejných prostředků k zajištění stanovených úkolů s co nejnižším vynaložením těchto prostředků, a to při dodržení odpovídající kvality plněných úkolů), účelností (takové použití veřejných prostředků, které zajistí optimální míru dosažení cílů při plnění stanovených úkolů) a efektivností (takové použití veřejných prostředků, kterým se dosáhne nejvýše možného rozsahu, kvality a přínosu plněných úkolů ve srovnání s objemem prostředků vynaložených na jejich plnění).

Finanční kontrola

Finanční kontrola vykonávaná podle zákona o finanční kontrole (§ 3) je součástí systému finančního řízení zabezpečujícího hospodaření s veřejnými prostředky. Finanční kontrolu tvoří

  • systém finanční kontroly vykonávané kontrolními orgány (§ 7 až 11 zákona) – tento systém zahrnuje finanční kontrolu skutečností rozhodných pro hospodaření s veřejnými prostředky zejména při vynakládání veřejných výdajů včetně veřejné finanční podpory u kontrolovaných osob, a to před jejich poskytnutím, v průběhu jejich použití a následně po jejich použití, včetně auditu podle přímo použitelných předpisů Evropské unie (dále jen „veřejnosprávní kontrola“),
  • systém finanční kontroly vykonávané podle mezinárodních smluv (§ 24 zákona) – tento systém zahrnuje finanční kontrolu zahraničních prostředků vykonávanou mezinárodními organizacemi podle vyhlášených mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána,
  • vnitřní kontrolní systém v orgánech veřejné správy (§ 25 až 31 zákona) – tento systém zahrnuje:
    • finanční kontrolu zajišťovanou odpovědnými vedoucími zaměstnanci jako součást vnitřního řízení orgánu veřejné správy při přípravě operací před jejich schválením, při průběžném sledování uskutečňovaných operací až do jejich konečného vypořádání a vyúčtování a následném prověření vybraných operací v rámci hodnocení dosažených výsledků a správnosti hospodaření (dále jen „řídící kontrola“),
    • organizačně oddělené a funkčně nezávislé přezkoumávání a vyhodnocování přiměřenosti a účinnosti řídící kontroly, včetně prověřování správnosti vybraných operací (dále jen „interní audit“).

Mgr. Jan Břeň

Seriál Obce a výkon finanční kontroly

  1. Obce a výkon finanční kontroly (1), 20. 12. 2012 (právě čtete)
  2. Obce a výkon finanční kontroly (2), 18. 2. 2013
TOPlist
TOPlist