K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Přezkoumání hospodaření obce 2.

(Přezkoumání hospodaření obce 2.)

Datum: 19. 9. 2012, zdroj: OF 3/2012, rubrika: Legislativa

V druhé části příspěvku navazujeme na první díl, ve kterém jsme se zaměřili na výklad zákona o přezkoumání hospodaření (č. 420/2004 Sb.), a to zejména z hlediska předmětu přezkoumání, jeho zabezpečení a pravidla, zvláště práva a povinnosti kontrolorů.

Pokračování ve výkladu pravidel přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků se zaměří na práva a povinnosti územních samosprávných celků (ÚSC), na součinnost při přezkoumání hospodaření a na náležitosti zprávy o výsledku přezkoumání. Uvedeme také postup uložení a plnění nápravných opatření včetně možných sankcí.

Práva a povinnosti územních samosprávných celků

Obec, u níž se přezkoumání hospodaření koná, má právo být seznámena s počátkem přezkoumání a s jeho zahájením, přičemž může předat námitku kontrolorovi nebo přezkoumávajícímu orgánu. Obec má být rovněž informována předem o přibraných osobách seznámena s obsahem zápisů z dílčích přezkoumání, jakož i s návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a obdržet její stejnopis.

Mezi práva územně samosprávného celku patří právo doručit kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a požadovat jeho přiložení ke zprávě.

Stejně jako právo vidět návrh zprávy, musí být ÚSC seznámen se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření a obdržet její stejnopis.

Na žádost kontrolorů je obec povinna vytvořit podmínky k uskutečnění přezkoumání, a to umožnit kontrolorům a přibraným osobám vstupovat do objektů, na pozemky a do jiných prostor, pokud souvisejí s předmětem přezkoumání. Je povinna poskytnout kontrolorům a přibraným osobám, v nezbytném rozsahu, který odpovídá jejímu technickému vybavení, materiální a technické zabezpečení pro výkon přezkoumání a zajistit součinnost svých zaměstnanců, případně členů volených orgánů obce. Obec se rovněž musí zdržet jednání, které by mohlo vést ke zmaření účelu přezkoumání a poskytnout kontrolorům informace a dále písemnosti a další nosiče dat jimi požadované.

Osoby přibrané k přezkoumání

Přezkoumávající orgán může v zájmu odborného posouzení věci přibrat k přezkoumání další osoby, například znalce nebo jiné odborné experty. Práva a povinnosti přibraných osob se v rozsahu jejich pověření řídí přiměřeně ustanoveními zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, o právech a povinnostech kontrolorů; práva a povinnosti obce vůči přibraným osobám se v rozsahu jejich pověření řídí přiměřeně ustanoveními citovaného zákona o právech a povinnostech územního samosprávného celku vůči kontrolorům.

Při výběru přibrané osoby je přezkoumávající orgán povinen dbát práv a právem chráněných zájmů územního samosprávného celku.

Vedoucí zaměstnanec, který v přezkoumávajícím orgánu pověřuje kontrolory, schvaluje výběr přibraných osob, vystavuje jim pověření a o jejich přibrání písemně informuje obec, alespoň 5 pracovních dnů předem. Pověření musí být omezeno na potřebný rozsah přezkoumání a na nezbytně nutnou dobu. Přibrané osoby musí být poučeny o jejich právech a povinnostech.

Součinnost při přezkoumání

Osobou povinnou poskytnout potřebnou součinnost při přezkoumání je právnická nebo fyzická osoba, která pro obec dodává nebo dodala zboží, koná nebo konala práce, anebo poskytuje nebo poskytovala služby, případně se na této činnosti podílí – povinná osoba. Tím není dotčena právními předpisy stanovená povinnost mlčenlivosti.

Pokud se povinná osoba již předem nezavázala poskytnout při přezkoumání potřebnou součinnost, je povinna předložit na vyžádání kontrolora doklady v rozsahu nezbytném k ověření příslušné operace. Kontrolor je povinen písemně potvrdit povinné osobě převzetí všech písemností a dalších nosičů.

Při přezkoumání je dále povinna poskytnout potřebnou součinnost i obcí zřízená příspěvková organizace.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a její náležitosti

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření se zpracovává na základě výsledků jednorázového přezkoumání, anebo na základě zápisů z dílčích přezkoumání.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření musí obsahovat identifikační údaje, jimiž jsou název obce, jména a funkce kontrolorů zúčastněných na přezkoumání a přibraných osob, místo, kde se přezkoumání uskutečňovalo, období, v němž probíhalo, dále rok, za který bylo přezkoumání vykonáno, a datum vyhotovení této zprávy. Dále musí obsahovat popis zjištěných chyb a nedostatků včetně uvedení povinností, které nebyly dodrženy.

Ve zprávě musí být označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých zjištění vychází, závěr z přezkoumání a podpisy zúčastněných kontrolorů. Nutná je i datovaná a podepsaná doložka o převzetí zprávy představitelem obce.

Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření musí obsahovat vyjádření, zda při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků, anebo byly zjištěny nedostatky, spočívající

 • v porušení rozpočtové kázně,
 • v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví,
 • v pozměňování záznamů nebo dokladů v rozporu se zvláštními právními předpisy,
 • v porušení povinností nebo překročení působnosti obce stanovených zvláštními právními předpisy,
 • v neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání nebo při přezkoumání za předcházející roky, nebo
 • v nevytvoření podmínek pro přezkoumání, znemožňující splnit požadavky stanovené zákonem č. 420/2004 Sb.

Povinnou náležitostí závěru zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je dále

 • upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištění přezkoumání hospodaření a která mohou mít negativní dopad na hospodaření obce v budoucnosti,
 • uvedení podílu pohledávek a závazků na rozpočtu obce a podílu zastaveného majetku na celkovém majetku obce.

Povinnou přílohou zprávy je i případné písemné stanovisko obce k návrhu zprávy, pokud bylo příslušnému kontrolorovi doručeno. Povinnost zajistit řádné a včasné vypracování zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření má kontrolor pověřený řízením přezkoumání.

Kontrolor pověřený řízením přezkoumání projedná zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření se starostou a předá jim její stejnopis.

Přezkoumání auditorem

Přezkoumání hospodaření některých územních samosprávných celků může provést auditor nebo auditorská společnost. Postavení a činnost statutárních auditorů, auditorských společností a asistentů auditora (včetně postavení a působnosti Komory auditorů České republiky (KA ČR) a Rady pro veřejný dohled nad auditem) je upraveno zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech.

Statutárním auditorem se rozumí fyzická osoba, které bylo KA ČR vydáno rozhodnutí o oprávnění provádět auditorskou činnost. Auditorskou společností se rozumí právnická osoba, které bylo KA ČR vydáno auditorské oprávnění. Auditorem zákon o auditorech rozumí statutárního auditora nebo auditorskou společnost.

Auditor se při přezkoumání hospodaření obcí řídí vybranými ustanoveními zákona č. 420/2004 Sb. (konkrétně § 2, 3 a 10 a § 17 odst. 2, což jsou ustanovení upravující předmět přezkoumání, hlediska přezkoumání, zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a její náležitosti a konečně problematiku uložení pořádkové pokuty).

Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření auditorem se řídí ustanovením o projednání zprávy o ověření účetní závěrky podle zákona o auditorech obdobně. Stejnopis zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření auditorem předá obec přezkoumávajícímu orgánu (tj. krajskému úřadu) do 15 dnů po jejím projednání v orgánech obce – viz § 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, podle něhož závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok projedná zastupitelstvo obce do 30. června následujícího roku a přijme opatření k nápravě nedostatků.

Přijetí a plnění opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků

Obec je povinna přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v zápisu z dílčího přezkoumání, a to bezodkladně poté, co byla s nimi seznámena. Musí o tom podat informaci, včetně informace o jejich splnění, přezkoumávajícímu orgánu (krajskému úřadu) při konečném přezkoumání a přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření. O přijatých opatřeních je nutné do 15 dnů po projednání zprávy v orgánech obce písemně podat krajskému úřadu informaci. Obec je dále povinna ve výše uvedené písemné informaci uvést lhůtu, ve které podá příslušnému krajskému úřadu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření, a v této lhůtě uvedenou zprávu odeslat. Přezkoumávající orgány jsou oprávněny kontrolovat plnění opatření k nápravě chyb a nedostatků.

Pořádkové pokuty

Obci lze uložit pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč.

Může se tak stát například v případě, že obec

 • neumožní kontrolorům nebo přibraným osobám vstup do objektů, na pozemky a do jiných prostor, pokud souvisejí s předmětem přezkoumání,
 • neposkytne kontrolorům nebo přibraným osobám materiální a technické zabezpečení pro výkon přezkoumání, a to v nezbytném rozsahu, který odpovídá technickému vybavení obce,
 • nezajistí součinnost zaměstnanců obce, jejichž činnost je při přezkoumání nutná,
 • jedná způsobem, který by mohl vést ke zmaření účelu přezkoumání,
 • neposkytne kontrolorům informace anebo písemnosti nebo další nosiče dat jimi požadované,
 • nepřijme opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření, případně v zápise z dílčího přezkoumání, anebo o tom nepodá písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech obce,
 • neuvede v příslušné písemné informaci lhůtu, ve které podá přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření k nápravě chyb a nedostatků, nebo
 • nezašle příslušnému přezkoumávajícímu orgánu ve lhůtě písemnou zprávu o plnění přijatých opatření obcí.
 • osobě povinné poskytnout součinnost, která nepředložila při přezkoumání doklady vyžádané kontrolorem.

Obci, která nevyhoví požadavku auditora ve smyslu zákona o auditorech na poskytnutí veškerých jím vyžádaných dokladů a jiných písemnosti, informací a vysvětlení, lze uložit pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč. Tato pořádková pokuta se ukládá na základě podnětu auditora, v němž musí být uvedeny významné skutečnosti s tímto podnětem spojené (v tomto řízení však auditor není účastníkem řízení).

Řízení o uložení pořádkové pokuty

Řízení o uložení pořádkové pokuty podle zákona č. 420/2004 Sb. vede příslušný přezkoumávající orgán (v případě obcí je to krajský úřad).

Pořádkovou pokutu lze uložit do 60 dnů od prvého dne porušení povinnosti uložené zákonem č. 420/2004 Sb. Při stanovení výše pokuty se přihlíží zejména ke stupni závažnosti a rozsahu následků, které porušení právní povinnosti způsobilo, popřípadě mohlo způsobit, k okolnostem, za nichž k němu došlo, a k době, po kterou k porušování právní povinnosti docházelo.

Pokuty vybírá a vymáhá přezkoumávající orgán. Rozhodnutí o uložení pokuty lze vykonat do 2 let po uplynutí lhůty stanovené k jejímu zaplacení. Pokuty jsou příjmem státního rozpočtu, nebo rozpočtu kraje v případě, že je uložil krajský úřad, anebo rozpočtu hlavního města Prahy v případě, že je uložil Magistrát hlavního města Prahy.

Ustanovení o pořádkové pokutě a řízení o ní se nepoužijí, byl-li za totéž porušení právních předpisů uložen trest za trestný čin nebo za správní delikt podle zvláštních právních předpisů.

Dozor nad dodržováním zákona č. 420/2004 Sb.

Přezkoumání podléhá dozoru státu v případě, že je vykonal krajský úřad nebo Magistrát hlavního města Prahy nebo auditor. Dozor nad přezkoumáním přísluší Ministerstvu financí, které metodicky řídí výkon přezkoumání a koordinuje jej s finanční kontrolou vykonávanou Ministerstvem financí podle zvláštního právního předpisu – viz § 7 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Ministerstvo financí jako ústřední správní úřad pro finanční kontrolu metodicky řídí a koordinuje výkon finanční kontroly ve veřejné správě, a dále vykonává funkci centrální harmonizační jednotky se zaměřením na harmonizaci a metodické řízení výkonu finanční kontroly ve veřejné správě.

Při dozoru nad přezkoumáním vykonaným krajským úřadem nebo Magistrátem hlavního města Prahy se postupuje podle zvláštních právních předpisů, tj. podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

Při dozoru nad přezkoumáním vykonaným auditorem se postupuje podle ustanovení § 6 a 7 zákona č. 420/2004 Sb. přiměřeně (ustanovení upravující práva a povinnosti kontrolorů a dále práva a povinnosti územních samosprávných celků) a Ministerstvo financí jej provádí pouze u příslušného územního samosprávného celku. Písemnou zprávu o výsledku dozoru nad přezkoumáním předává Ministerstvo financí Komoře auditorů České republiky.

Mgr. Jan Břeň

Seriál Přezkoumání hospodaření obce

 1. Přezkoumání hospodaření obce 1., 13. 6. 2012
 2. Přezkoumání hospodaření obce 2., 19. 9. 2012 (právě čtete)
TOPlist
TOPlist