K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
ISSS 2019

Přezkoumání hospodaření obce 1.

(Přezkoumání hospodaření obce 1.)

Datum: 13. 6. 2012, zdroj: OF 2/2012, rubrika: Legislativa

Na základě § 42 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, má obec povinnost požádat o přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok příslušný krajský úřad, anebo zadat přezkoumání auditorovi nebo auditorské společnosti.

Na případ, kdy obec nepožádá o přezkoumání svého hospodaření příslušný krajský úřad a ani nezadá přezkoumání auditorovi, pamatuje § 42 odst. 2 obecního zřízení, podle něhož v této situaci přezkoumá hospodaření obce ze zákona příslušný krajský úřad (přezkoumání hospodaření obce provádí kraj, resp. krajský úřad v přenesené působnosti). Již pouze pro zajímavost lze uvést, že podle právní úpravy účinné do 31. července 2004 platila pro výběr pro přezkoumání hospodaření obce krajským úřadem nebo auditorem hranice 5000 obyvatel obce (obce, které tehdy měly nejméně 5000 obyvatel, si musely nechat povinně přezkoumat své hospodaření pouze auditorem, zatímco obce pod uvedený počet obyvatel měly možnost výběru mezi krajským úřadem nebo auditorem).

Výhodou pro obec při přezkoumávání hospodaření krajským úřadem je skutečnost, že danou činnost vykonává krajský úřad pro obec bezúplatně, zatímco v případě přezkoumání hospodaření obce auditorem uhradí vzniklé náklady obec ze svých rozpočtových prostředků.

V případě hlavního města Prahy platí, že hlavní město Praha požádá o přezkoumání hospodaření za uplynulý kalendářní rok Ministerstvo financí anebo zadá přezkoumání auditorovi. Městská část hlavního města Prahy požádá o přezkoumání hospodaření Magistrát hlavního města Prahy anebo zadá přezkoumání hospodaření auditorovi (§ 38 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze).

Zákon o přezkoumávání hospodaření

Přezkoumání hospodaření obcí (včetně hlavního města Prahy a jejích městských částí) upravuje zvláštní právní předpis, kterým je zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, jenž s účinností od 1. srpna 2004 nahradil předchozí právní předpis v dané oblasti (vyhláška č. 41/2002 Sb.).

Zákon č. 420/2004 Sb. upravuje přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků, městských částí hlavního města Prahy, dobrovolných svazků obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti, uložené zvláštními právními předpisy. Stanoví předmět, hlediska, postup a pravidla přezkoumání.

Předmět přezkoumání

Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření obce, tvořící součást závěrečného účtu podle zvláštního právního předpisu (tj. podle § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), a to

 • plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
 • finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
 • náklady a výnosy podnikatelské činnosti obce,
 • peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními samosprávnými celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami,
 • finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
 • hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
 • vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumání dále je

 • nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví obce,
 • nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří obec,
 • zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
 • stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
 • ručení za závazky fyzických a právnických osob,
 • zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
 • zřizování věcných břemen k majetku obce,
 • účetnictví vedené obcí.

Předmětem přezkoumávání nejsou údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu (tj. podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).

Hlediska přezkoumání

Předmět přezkoumání se ověřuje z hlediska

 • dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření územních samosprávných celků (zejm. zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů), o hospodaření s jejich majetkem (např. § 38 obecního zřízení), o účetnictví (zejm. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) a o odměňování (viz část šestá zákoníku práce a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů),
 • souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
 • dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
 • věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Postup při přezkoumání hospodaření obce upravuje § 4 (zabezpečení přezkoumání) a § 5 (předpoklady pro výkon přezkoumání) zákona č. 420/2004 Sb.

Zabezpečení přezkoumání

Obce jsou povinny požádat o přezkoumání svého hospodaření krajský úřad (hlavní město Praha Ministerstvo financí) do 30. června každého kalendářního roku, anebo v téže lhůtě příslušnému úřadu oznámit, že se rozhodly zadat přezkoumání auditorovi nebo auditorské společnosti (dále jen „auditor“).

Na základě § 103 odst. 4 písm. a) obecního zřízení odpovídá starosta obce za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok [v případě hlavního města Prahy v souladu s § 72 odst. 3 písm. e) zákona o hlavním městě Praze primátor hlavního města Prahy].

Krajský úřad (Magistrát hlavního města Prahy) na základě požádání nebo oznámení obcí (městských částí hlavního města Prahy) vypracuje časový plán přezkoumání na období od sestavení plánu do 30. června následujícího roku. Přehled o obcích (městských částech hlavního města Prahy), které se rozhodly zadat přezkoumání auditorovi, jakož i plány přezkoumání předají krajské úřady (Magistrát hlavního města Prahy) Ministerstvu financí do 21. července každého kalendářního roku.

Na základě plánu se vykonávají do konce kalendářního roku dílčí přezkoumání za předchozí část kalendářního roku a po skončení kalendářního roku se vykonávají dílčí přezkoumání za zbývající část předchozího kalendářního roku a jednorázová přezkoumání za celý předchozí kalendářní rok.

Jednorázová přezkoumání může uskutečnit krajský úřad u obcí, které nevykonávají hospodářskou činnost a mají počet obyvatel menší než 800 osob. V ostatních obcích se uskutečňují dílčí přezkoumání.

Rozhodne-li se obec (hlavní město Praha nebo její městská část) zadat přezkoumání auditorovi, uzavře s ním písemnou smlouvu o poskytnutí auditorské služby podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, jejímiž náležitostmi jsou rovněž předmět a hlediska přezkoumání a obsah zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, a dále lhůta předání této zprávy. O uzavření smlouvy s auditorem informuje obec příslušný krajský úřad (městská část hlavního města Prahy Magistrát hlavního města Prahy a hlavní město Praha Ministerstvo financí). Tato informace se podává bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 31. ledna následujícího roku.

Nesplnění povinnosti požádat o přezkoumání krajský úřad v případě obce (Ministerstvo financí v případě hlavního města Prahy a Magistrát hlavního města Prahy v případě městských částí hlavního města Prahy), anebo zadat přezkoumání auditorovi, oznámí přezkoumávající orgán zastupitelstvu příslušného územního samosprávného celku do 28. února následujícího roku a přezkoumání vykoná.

Předpoklady pro výkon přezkoumání

Zaměstnanci pověření výkonem přezkoumání (kontroloři) musí mít alespoň úplné střední vzdělání, musí splňovat požadavek praxe spočívající v činnosti, která souvisí odborně s předmětem přezkoumání, nejméně po dobu 3 let, a musí být bezúhonní (za bezúhonného se pro účely zákona č. 420/2004 Sb. nepovažuje zaměstnanec, který byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, anebo za trestný čin majetkové povahy, nebo za trestný čin související s výkonem veřejné správy spáchané z nedbalosti, pokud se podle zvláštního právního předpisu na pachatele nehledí, jako by nebyl odsouzen).

Krajský úřad oznámí písemně obci nejpozději 5 dnů přede dnem zahájení přezkoumání jeho počátek a jméno kontrolora pověřeného řízením přezkoumání. Přezkoumání nemohou vykonávat kontroloři, u nichž lze mít se zřetelem na jejich poměr k předmětu kontroly, k obci, k jejím zaměstnancům nebo k členům jejího zastupitelstva pochybnosti o nepodjatosti a objektivnosti výkonu přezkoumání. Dozví-li se kontrolor o skutečnostech nasvědčujících jeho podjatosti, je povinen bezodkladně oznámit tuto překážku výkonu přezkoumání svému nadřízenému. Dozví-li se obec o skutečnostech nasvědčujících podjatosti kontrolora, je povinna bezodkladně namítnout tuto překážku výkonu přezkoumání krajskému úřadu. Do rozhodnutí o podjatosti činí kontrolor, který oznámil překážku výkonu přezkoumání nebo vůči kterému byla tato překážka namítnuta, pouze úkony, které nesnesou odkladu.

Pravidla přezkoumání

V ustanoveních § 6 až § 13 upravuje zákona č. 420/2004 Sb. pravidla přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků. K těmto pravidlům či spíše příslušným právním institutům náležejí práva a povinnosti kontrolorů (§ 6), práva a povinnosti územních samosprávných celků (§ 7), osoby přibrané k přezkoumání (§ 8), osoby povinné poskytnout součinnost při přezkoumání (§ 9), zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a její náležitosti (§ 10), projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a její předání (§ 11), přezkoumání auditorem (§ 12) a přijetí a plnění opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků (§ 13).

Práva a povinnosti kontrolorů

Kontroloři jsou např. oprávněni vstupovat do objektů, pokud souvisejí s předmětem přezkoumání; nahlížet do písemností a do jiných nosičů dat, obsahujících informace související s přezkoumáním, pořizovat jejich kopie a v nezbytných případech přebírat originály písemností a dalších nosičů dat. Kontroloři jsou dále oprávněni např. požadovat, aby jim obec poskytla v nezbytném rozsahu, který odpovídá jejímu technickému vybavení, materiální a technické zabezpečení pro výkon přezkoumání; zajistila nezbytnou součinnost svých zaměstnanců, případně členů volených orgánů obce, jejichž účast je při přezkoumání nutná; poskytla vnitřní předpisy, upravující finanční hospodaření a hospodaření a nakládání s hmotným i s nehmotným majetkem; poskytla pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu atd.

Kontroloři jsou mj. povinni oznámit starostovi (primátorovi hlavního města Prahy), nebo osobě jím pověřené, zahájení přezkoumání a prokázat se při něm písemným pověřením a služebním průkazem; postupovat tak, aby při přezkoumání byl zjištěn skutečný stav věci; zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděli při přezkoumání; písemně potvrdit převzetí kopií nebo originálů písemností a jiných nosičů dat, které si od obce vyžádali (v případě převzetí originálních písemností a záznamů ponechat obci jejich kopie); zajistit řádnou ochranu převzatých originálních písemností a dalších nosičů dat proti jejich ztrátě, zničení, poškození nebo zneužití; pořídit zápisy z jednotlivých dílčích přezkoumání a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření; předat obci návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, podepsaný kontrolorem pověřeným řízením přezkoumání; umožnit obci podat k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření písemné stanovisko do 30 pracovních dnů od předání návrhu této zprávy (pokud v odůvodněném případě není stanovena lhůta delší); předat obci konečné znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

Jan Břeň

Seriál Přezkoumání hospodaření obce

 1. Přezkoumání hospodaření obce 1., 13. 6. 2012 (právě čtete)
 2. Přezkoumání hospodaření obce 2., 19. 9. 2012
TOPlist
TOPlist