K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbách

(Bezpečnost na stavbách II.)

Datum: 8. 7. 2010, zdroj: OF 2/2010, rubrika: Ostatní

Zákon č. 309/2006 Sb., o dalších podmínkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vychází z evropské Směrnice Rady č. 89/391/EHS a 92/57/EHS. Za přesně stanovených podmínek částečně přenáší odpovědnost za bezpečnost práce na staveništi na majitele, investora nebo stavebníka stavby.

V minulém čísle jsme již uvedli, že povinnost zřídit funkci koordinátora BOZP na staveništi a uzavřít s ním smluvní vztah mají všichni vlastníci, investoři nebo stavebníci u staveb, na které bude vydáno pravomocné stavební povolení či ohlášení stavby, a kterou bude realizovat více než jeden zhotovitel nebo bude rozsah prací přesahovat 500 tzv. "osobodní", což představuje 3750 NH (normohodin, tj. cca 900 tis. Kč). Popsali jsme rovněž náplň práce koordinátora, proces jeho určení a kritéria pro výběr. Cílem dnešní informace je charakterizovat přípravné práce koordinátora bezpečnosti práce i jeho činnost při realizaci stavby.

Přípravné práce koordinátora

Základní obsah přípravných prací koordinátora BOZP na staveništi řeší ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o dalších podmínkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v § 18 odst. 1 a v § 7 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Při přípravných pracích předá koordinátor BOZP na staveništi soupis všech zákonů a norem, které souvisejí se stavbou, a to investorovi a projektantovi. Tento seznam je rovněž součástí "Plánu BOZP" jako samostatná příloha. V rámci přípravných prací může koordinátor BOZP provést zdůvodnění o potřebnosti koordinátora BOZP na staveništi a to písemnou formou. V případě nerozhodnosti ve věci z důvodu "osobodnů", může kvalifikovaně s projektantem prací určit, zda rozsah prací odpovídá daným kritériím. Koordinátor může, s ohledem na složitost prací, navrhnout četnost návštěv na staveništi, i když jeho zodpovědnost za bezpečnost práce trvá po celou dobu výstavby.

V rámci přípravných prací se vyhotovuje "Plán BOZP", který pro stavbu zpracovává pouze koordinátor BOZP na staveništi (nejlépe ten, který prodělal specielní školení k vyhotovení Plánu BOZP) a musí ho stvrdit svým osobním profesním razítkem (tak jako projektant dává své autorizační razítko). Tento "Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci" se před jeho uzavřením má konzultovat s odpovědným zástupce zhotovitele. "Plán" rovněž konzultuje a podepisuje odpovědný vedoucí pracovník investora.

Bezpečnost práce a výběrové řízení

Plán BOZP se zpracovává vždy, když jsou na stavbě prováděné práce s rizikem. Tyto práce jsou přesně specifikovány v příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Může jít například o výměnu okna ve výšce více jak 10 m nad terénem, menší opravy komunikací v blízkosti ochranného pásma energetických vedení, opravy mostků a propustků na vodních tocích, odstávky technologií apod.).

Obsah "Plánu BOZP" je stanoven v § 15 (zákona č. 309/2006 Sb.) a v závazných nařízeních odboru bezpečnosti práce a pracovního prostředí Ministerstva práce a sociálních věcí.

Při přípravných pracích se rovněž zpracuje soupis vyhodnocení předpokládaných rizik s návrhem na jejich minimalizaci, které budou působit na stavbě; dále rizik, která budou na stavbu působit z vnějšího okolí a rizik z probíhajících stavebních prací, která budou působit na vnější okolí stavby. Jedná se např. o vlivy v souvislosti s blízkostí školských zařízení, lázeňských léčeben a sanatorií, vojenských újezdů a armádních zařízení, nápravně výchovných zařízení všeho druhu, velmi hustě obydlené zástavby apod.

Při přípravných pracích by měl být koordinátor BOZP na staveništi nápomocen při vypisování podmínek pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací a následně by měl konzultovat před uzavřením s budoucím dodavatelem stavebních prací "Smlouvu o dílo", z důvodu zapracování požadavků na bezpečnost práce.

Je velice účinné, když se do této smlouvy dostanou vysoké sankce za nedodržení BOZP na staveništi. Investor tyto sankce může, ale také nemusí uplatnit. Prokázání porušení ustanovení BOZP je na Koordinátorovi BOZP. Dodatečně dostat sankce do smlouvy je velice obtížné, proto je nutné již při vypisování podmínek pro výběrové řízení na tyto skutečnosti zhotovitele upozornit.

Oznámení o zahájení prací

Přípravné práce koordinátora BOZP na staveništi se provádí i při vyhotovení projektové dokumentace provedené tzv. na sklad, když se zakázka (stavební dílo) bude provádět až po vyřízení krytí finančními prostředky. Při realizaci zakázky určený koordinátor BOZP na staveništi pro realizaci stavby provede pouze aktualizaci "Plánu BOZP" a "Soupisu rizik", což u průměrné zakázky netrvá víc než dva dny.

Po ukončení stavby, před jejím předáním do užívání budoucímu uživateli, je povinen koordinátor BOZP na staveništi nasmlouvaný pro provedení přípravných prací, dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 7 odst. d), zajistit zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při udržovacích pracích.

U nově vyhotoveného objektu se provede celá nová provozní dokumentace; u původního objektu, kde se prováděla rekonstrukce, regenerace, revitalizace apod. se další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při udržovacích pracích vyplývající z nově provedených stavebních úprav, doplní do stávající provozní dokumentace.

Vlastní přípravné práce koordinátora BOZP končí nebo, u koordinátora BOZP pro realizaci, začínají podáním Oznámení o zahájení prací na místně příslušný oblastní inspektorát práce (OIP). Posloupnost a obsah informací v oznámení je přesně stanovena nařízením vlády č. 591/2006 Sb., v příloze číslo 4.

Formulář vyplňuje pouze investor, majitel, stavebník nebo pověřený koordinátor BOZP na staveništi. Oznámení se předkládá na oblastní inspektorát práce nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli. Toto oznámení se v průběhu prací a při změnách na staveništi průběžně aktualizuje.

Práce koordinátora v průběhu stavby

Základní obsah práce koordinátora BOZP na staveništi během realizace stavebních prací řeší ustanovení § 18 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a § 8 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

V případě že koordinátor BOZP na staveništi nastupuje až na realizaci stavebního díla, měla by jeho činnost začínat tím, že pomůže vyplnit a případně podá oznámení o zahájení stavby na místně příslušný oblastní inspektorát práce (OIP). Koordinátor BOZP na staveništi se zúčastňuje předání staveniště zhotoviteli stavby. Nově ustanovený koordinátor BOZP na staveništi po převzetí své funkční činnosti v případě, že není vyhotoven "Plán BOZP" začne s jeho přípravou, případně provede kontrolu stávajícího "Plánu" a jeho aktualizaci.

Před zahájením práce každého dodavatele stavebních prací a dodávek a jejich poddodavatelů, je odpovědný pracovník za BOZP dané organizace předložit koordinátorovi BOZP předepsanou dokumentaci.

Předepsaná dokumentace

 1. Seznam údajů o zhotoviteli (úplný název zhotovitele, včetně identifikačního čísla, jméno a funkci pracovníka zodpovědného za BOZP, číslo mobilního telefonu nebo jiné spojení na tohoto pracovníka.
 2. Vypsaná rizika plynoucí z činnosti na stavbě a návrh na jejich eliminaci. Tato rizika budou zpracována s výpočtem míry rizik pro danou stavbu.
 3. Závazné pracovní postupy na prováděné práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. Pracovní postupy nejsou v žádném případě shodné s technologickými postupy stavebních prací. Jsou rozšířeny o popis BOZP, na základě zákonných předpisů a platných bezpečnostních směrnic dané organizace.
 4. Výpis z firemní směrnice "Všeobecných zásad pro poskytování OOPP, mycích,čistících a desinfekčních prostředků a ochranných nápojů" pro profese, které budou pracovat na daném staveništi.
 5. Potvrzení o provedeném proškolení všech pracovníků firmy pracujících na staveništi s obsahem "Plánu BOZP" na staveništi. Koordinátor by měl v průběhu prací dané firmy kontrolovat aktuálnost a skutečný stav proškolení zaměstnanců.
 6. Potvrzení o provedeném proškolení a seznámení všech zaměstnanců se stávajícími riziky na staveništi uvedených v "Plánu BOZP".
 7. Potvrzení o provedené a platné lékařské prohlídce všech na stavbě přítomných pracovníku firmy s ohledem na jejich věk a vykonávanou profesi, a o proškolení vybraných – všech pracovníků ze zásad první pomoci.
 8. Potvrzení o provedeném pravidelném ročním školení z BOZP a PO včetně těchto vstupních školení od všech zaměstnanců firmy pracujících na staveništi.

Všechna uvedená potvrzení (body č. 5–8) mohou nahradit čestná prohlášení.

Žádný ze zhotovitelů nebo jejich subdodavatelů nesmí zahájit na stavbě práce, pokud nepředá koordinátorovi uvedenou dokumentaci a odpovědní vedoucí pracovníci za BOZP jednotlivých firem neprojdou jeho osobním proškolením.

Dokumentace vedená koordinátorem

 1. Soupis jednotlivých druhů porušení bezpečnostních předpisů nebo ustanovení uvedených v "Plánu BOZP" na staveništi, která zaznamená v celém průběhu prací.
 2. Zápisy z provedených kontrol na dodržování bezpečnostních předpisů a ustanovení uvedených v "Plánu BOZP" na staveništi, které neprodleně předává stanovenému zástupci investora. K zápisům by měl koordinátor přikládat fotodokumentaci. Při hrubém porušení bezpečnostních předpisů může zastavit stavební práce, pokud je k tomuto zplnomocněn. Jinak okamžitě prokazatelně vyrozumí zadavatele o porušení bezpečnostních předpisů, připojí fotodokumentaci, a od této chvíle již koordinátor není plně odpovědný za vzniklou situaci a čeká na příkazy investora, jak danou situaci řešit.
 3. Zápisy z bezpečnostních porad, které koordinátor sám organizoval na staveništi v průběhu výstavby .
 4. Měsíční vyhodnocení stavu bezpečnosti práce na staveništi (provádí v případě požadavku investora).
 5. Závěrečná zpráva o průběhu bezpečnosti práce na staveništi se provede písemně po ukončení prací koordinátora BOZP na staveništi.

Práce koordinátora na staveništi končí při kolaudaci stavby – pokud je stavba provedena bez závad nebo po odstranění poslední závady uvedené v zápisu při kolaudačním řízení.

Antonín Redl, vedoucí koordinátor BOZP, Red – Lant, s. r. o.

Seriál Bezpečnost na stavbách

 1. Bezpečnost na stavbách – koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 28. 4. 2010
 2. Koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbách, 8. 7. 2010 (právě čtete)
TOPlist
TOPlist