K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Bezpečnost na stavbách – koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

(Bezpečnost na stavbách I.)

Datum: 28. 4. 2010, zdroj: OF 1/2010, rubrika: Ostatní

Zákon č. 309/2006 Sb., o dalších podmínkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vychází z evropské Směrnice Rady č. 89/391/EHS a 92/57/EHS. Za přesně stanovených podmínek částečně přenáší odpovědnost za bezpečnost práce na staveništi na majitele, investora nebo stavebníka stavby.

V § 14 tohoto zákona se předepisuje zadavateli, investorovi nebo stavebníkovi stavby, aby v případě, že budou-li na staveništi působit zaměstnanci, případně živnostníci více než jednoho zhotovitele stavby, je povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi a to s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla včetně jeho náročnosti na koordinaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve fázi přípravy stavby a ve fázi její samotné realizace.

Povinnost zřídit funkci koordinátora BOZP na staveništi a uzavřít s ním smluvní vztah mají všichni vlastníci, investoři nebo stavebníci u staveb, na které bude vydáno pravomocné stavební povolení či ohlášení stavby, a kterou bude realizovat více než jeden zhotovitel nebo bude rozsah prací přesahovat 500 zv. osobodní, které představují 3750 NH (normohodin, tj. cca 900 tis. Kč).

Podle stanoviska Ministerstva práce a sociálních věcí – Odbor bezpečnosti práce a pracovního prostředí se za věcně nesprávný považuje názor, že zadání zakázky "generálnímu dodavateli" stavby znamená, že z pozice majitele, investora, stavebníka se jedná o stavbu prováděnou jedním zhotovitelem. Pro vyhodnocení je rozhodující skutečný stav věci na staveništi, což je počet podnikatelských subjektů na stavbě se podílejících a ne forma smluvního vztahu mezi majitelem-investorem-stavebníkem a generálním dodavatelem stavby. Zákon č. 309/2006 bohužel není pojmově provázán se stavebním zákonem (č. 183/2006 Sb.), a to především v pojmu zhotovitel. Podle zákona č. 309/2006 e zhotovitelem každý, ať právnická nebo fyzická podnikající osoba, případně živnostník, která je k provádění prácí vůči stavbě jakýmkoli smluvním vztahem zavázaná (poddodavatel, sub-zhotovitel).

Povinnost zadavatele stavby mít zajištěného koordinátora BOZP na staveništi, kontroluje Státní úřad inspekce práce (SÚIP) a jeho oblastní inspektoráty práce (OIP), které při nesplnění této povinnosti mohou zadavateli-investorovi-stavebníkovi uložit pokutu až do výše 2 mil. Kč (právnická osoba) a 400 tis. Kč (fyzická osoba).

Koordinátor BOZP na staveništi

je odborně způsobilá osoba, jejíž úkolem je zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě a vlastní realizaci stavby, koordinovat postup stavebních prací z pozice bezpečnosti pracovních postupů a konzultovat je s technikem nebo osobou odpovědnou za BOZP u jednotlivých zhotovitelů.

Vyhledává a vyhodnocuje rizika na staveništi, navrhuje a dohlíží na realizaci preventivních opatření a vede o své činnosti předepsanou písemnou a fotografickou dokumentaci. Koordinátora BOZP je povinen určit a smluvně zavázat vždy zadavatel, investor, stavebník stavby. Určený koordinátor je po celou dobu svého výkonu zodpovědný za BOZP na staveništi a jeho účast a činnost vede ke snížení pracovní úrazovosti a ochraně majetku na stavbě.

Koordinátora BOZP na staveništi v žádném případě neurčuje zhotovitel prací a ani mu toto nemůže být svěřeno zadavatelem, investorem, stavebníkem. Důvodem je střet zájmů. V případě pracovního úrazu, nehody nebo havárie jsou zájmy zhotovitelských firem na prošetření zcela jiné, než zájmy investora-stavebníka.

Činnost koordinátora při přípravě staveniště-stavby
 • poskytuje investorovi a projektantovi přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě,
 • zpracovává informace o rizicích, které se mohou na stavbě při její realizaci vyskytnout,
 • vyhledává rizika a navrhuje opatření na jejich minimalizaci, a to u rizik které budou z vnějšího okolí působit na stavbu a rizika stavby které budou působit na vnější okolí stavby,
 • zpracovává "Plán BOZP" pro dané staveniště v součinnosti s projektantem stavby.
 • navrhne potřebnost (četnost) kontrol koordinátora BOZP v průběhu výstavby,
 • konzultuje s investorem smlouvu o dílo zhotovitele z pohledu potřeb zákona č. 309/2006 Sb.
 • pomáhá vypracovat a případně doručí oznámení o zahájení prací příslušnému Oblastnímu inspektorátu práce a to 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli stavby,
 • zapracuje do provozní dokumentace stavby veškeré skutečnosti z průběhu výstavby nutné pro následné rekonstrukce, úpravy, opravy a údržby stavebního objektu.
Činnost koordinátora při realizaci stavby
 • koordinuje spolupráci všech zhotovitelů z hlediska BOZP a minimalizuje možná rizika na staveništi,
 • kontroluje provádění prací se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky BOZP a zjištěné nedostatky okamžitě řeší s odpovědnými pracovníky za BOZP,
 • kontroluje způsob a zajištění staveniště proti přístupu cizích osob,
 • účastní se kontrolních prohlídek stavby, k nimž byl přizván místně příslušným stavebním úřadem,
 • navrhuje termíny a zajišťuje organizačně kontrolní dny k dodržování BOZP na staveništi,
 • sleduje dodržování "Plánu BOZP" všemi zhotoviteli, doplňuje a aktualizuje plán podle skutečné situace,
 • provádí písemné zápisy s fotodokumentací o všech zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi.

Informace pro zadavatele stavby

Ve smyslu zákona č. 309/2006 a dle nařízení vlády č. 591/2006 je zadavatelem stavby (investor, vlastník, stavebník) ten, kdo hodlá investovat vlastní nebo svěřené finanční prostředky do realizace stavby nebo kdo objednává stavební práce pro rekonstrukce a údržbu stavebních objektů.

Stavby prováděné svépomocí se posuzují jako stavby s jedním zhotovitelem, kdy není potřebný koordinátor BOZP, ale platí ustanovení pro zpracování "Plánu BOZP" na staveništi v případě rizikových prací, uvedených v příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Práce koordinátora BOZP na staveništi končí kolaudací stavby, případně po odstranění všech kolaudačních závad, které při kolaudačním řízení kolaudační komise zjistila a zapsala do protokolu.

Upozornění pro uživatele státních dotací

Jedním se základní kritérií pro nárokování státní dotace a dotace z fondů EU na provádění staveb, je zajištění všech zákonem stanovených požadavků na výstavbu. Výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi, který se řídí Zákonem č. 309/2006 Sb., účinným od 1. 1 2007 patří mezi jeden z nich. Jedná se o činnost koordinátora jak při přípravné činnosti, tak při vlastní realizaci stavebního díla. Nedodržení zákonných požadavků by mohlo být důvodem k návrhu na navrácení dotace pro nesplnění smluvních podmínek pro poskytnutí dotace.

V oznámení o zahájení prací, zasílanému na oblastní inspektoráty práce, je zvláštní kolonka pro koordinátora BOZP při přípravě a při realizaci stavby.

Koordinátor BOZP na staveništi

vykonává svou činnost na základě živnostenského listu vázaného s názvem Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Od 1. 8 2008, kdy vyšla novela živnostenského zákona, může být prováděn výkon koordinátora BOZP na staveništi pouze na základě živnostenského oprávnění. Držitel tohoto živnostenského listu musí prokázat odborné vzdělání v oblasti bezpečnosti práce, s potřebnou praxí v oboru, která je nutná pro výkon koordinátora BOZP.

Koordinátor BOZP na staveništi musí být držitelem osvědčení o ověření odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s registračním číslem osvědčení, podle zákona č. 309/2006 a nařízení vlády č. 592/2006 Sb. Koordinátor BOZP opatřuje vyhotovené písemnosti svým osobním razítkem, které je registrováno na Ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV), které je zastřešujícím orgánem pro výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi.

Proces určení kordinátora

Zadavatel stavby – stavebních prací musí podle požadavku zákona provést rozhodný proces o určení koordinátora BOZP na staveništi v době, kdy:

 1. ukončí vyhodnocení investičního záměru,
 2. ukončí územní rozhodnutí pro danou stavbu.

V této fázi přípravy a zpracování prvotní dokumentace stavby se již znají orientační náklady na stavební dílo s cenou v toleranci 30 % od konečné realizační ceny díla a může se provést odborné posouzení o stanovení potřebnosti koordinátora BOZP a Plánu BOZP pro dané staveniště.

Zadavatel stavby by si měl nechat u zpracovatele investičního záměru nebo dokumentace pro územní rozhodnutí stanovit orientačně potřebu normohodin na vyhotovení díla, s ohledem na pracnost a cenu dodávky technologií. Získá se tak základní přehled o potřebnosti normohodin a tzv. osobodnů.

Při dosažení vypočtených více než 3750 NH (normohodin) je splněna jedna z podmínek pro určení Koordinátora BOZP, a mělo by se již začít počítat s náklady na výkon jeho funkce. Podle zahraničních zkušeností, by náklady na výkon funkce koordinátora neměly překročit 1,1 % z celkových nákladů na stavební dílo.

Po stanovení potřebnosti koordinátora BOZP na staveništi, by se měla uzavřít co nejdříve nejlépe mandátní smlouva na výkon činnosti koordinátora BOZP pro provádění přípravných prací (již výše uvedených), a to na projektové dokumentaci a realizaci stavebního díla.

Zadavatel stavby ve svých výpočtech pro stanovení potřebnosti koordinátora BOZP na staveništi, by měl k základní hodnotě normohodin provést navýšení o 20 % a to z důvodů, že na stavbě jsou přítomni i další pracovníci potřební pro řádné zhotovení stavby jako jsou např. strážní služba, projektanti-autorský dozor, technický dozor investora, stavební technici zhotovitelů, revizní technici apod., kteří nejsou v základním výpočtu obsaženi.

Zadavatel stavby, rovněž může zadat stanovení potřebnosti koordinátora BOZP a "Plánu BOZP" na staveništi odborné firmě s oprávněním provádět tyto práce s písemným vyhotovením a stvrzený registrovaným razítkem koordinátora BOZP na staveništi.

Kritéria pro výběr koordinátora

Zákonodárce stanovil potřebnost ustanovit koordinátora BOZP na staveništi ve vazbě na povinnost zaslat "Oznámení o zahájení stavby" na místně příslušný Oblastní inspektorát práce (OIP).

Rozsah a složitost díla

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů BOZP na staveništi, s přihlédnutím k rozsahu, složitosti a náročnosti díla (§ 14 odst. 1).

Dle zákona č. 309/2006 je zhotovitelem každý, kdo je jakkoli smluvně vázán k činnosti na stavbě-staveništi (geodet, strážní služba, odborný poradce apod.). V dnešní době není firma, která by zajistila pouze svými zaměstnanci veškeré stavební práce, a to především práce pomocné stavební výroby (PSV), jako jsou plynaři, montéři zdvihacích zařízení a výtahů, elektromontéři slaboproudu a silnoproudých zařízení, instalatéři vody a topení, pokládka živičných cest a povrchů, zahradní a sadové úpravy apod. Proto je nutné zvážit různá prohlášení firem, že veškeré práce provedou svými zaměstnanci. V případě jakéhokoli úrazu nebo události na stavbě, neberou tato prohlášení inspektoři OIP případně vyšetřovatelé Policie ČR v úvahu.

Koordinátor se neurčuje při přípravě a realizaci staveb:

 1. u nichž nevzniká povinnost doručení Oznámení o zahájení prací na OIP podle § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb.,
 2. které provádí stavebník svépomocí sám pro sebe, dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon,
 3. nevyžadující stavební povolení ani ohlášení, dle stavebního zákona.

Avšak pozor – funkce koordinátora BOZP se musí ustavit i v případě pouze oznámení stavebních prací stavebnímu úřadu, když splňují rozsah prací podle § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb.

Rozsah prací

V případech, kdy při realizaci stavby

 1. celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo
 2. celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu,

je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci (§ 15 odst. 1).

Antonín Redl, vedoucí koordinátor BOZP, Red – Lant, s. r. o.

Seriál Bezpečnost na stavbách

 1. Bezpečnost na stavbách – koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 28. 4. 2010 (právě čtete)
 2. Koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbách, 8. 7. 2010
TOPlist
TOPlist