K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Záruka financování a splácení projektu

Datum: 21. 7. 2000, zdroj: OF 3/2000, rubrika: Ekonomika

Metoda EPC (Energy Performance Contracting) pomáhá městům řešit vysoké provozní náklady energetických zařízení. Minule jsme popsali proces přípravy projektu. Nyní se budeme věnovat smluvnímu zajištění. V případě poskytování služby metodou EPC je hlavním rysem smlouvy o energetických službách (SES) její dlouhodobost, vyvolaná potřebou splácet vynaložené investiční prostředky z dosažených úspor.

Po formální stránce má SES všechny atributy smlouvy o dílo rozšířené o články upravující specifický vztah vyplývající z metody EPC. Tři základní typy smluv se liší zejména ve způsobu splácení projektu.

Dohoda o sdílení úspor

Hlavním rysem takovéto smlouvy je dělení úspor nákladů na energii v dohodnutém poměru mezi FES a zákazníka. Tento poměr je velice variabilní a může se v průběhu trvání smlouvy měnit. Vždy však musí být určeno, po jakou dobu bude toto dělení probíhat a jaký bude tento poměr v každém roce trvání smlouvy. Podíl zákazníka obvykle nepřesahuje 50 %. Po uplynutí stanovené doby patří veškerý výnos z úspor zákazníkovi.

Dohoda o přednostním splácení

Při tomto typu smlouvy dostává FES 100 % dosažených úspor, a to tak dlouho, dokud není projekt splacen. Na rozdíl od sdílení výnosu z úspor musí být náklady projektu předem známy a podrobně specifikovány. Pro případ, že projekt bude mimořádně neúspěšný, je stanovena nejzazší lhůta ukončení smlouvy. Spolupráce je ukončena buď v okamžiku úhrady projektu nebo po vypršení nejzazší lhůty. Poté patří veškerý výnos z úspor zákazníkovi.

Dohoda o zaručených úsporách

Pro tento typ smlouvy je charakteristická záruka za dosažení stanovené výše úspor, kterou FES dává zákazníkovi. Zákazník platí firmě pevnou platbu, která je nižší než původní náklady na energii. Z této částky firma hradí faktury od dodavatelů energie a splátky projektu. Případný zbytek je jejím ziskem.

Všechny tři výše uvedené typy smluvního vztahu se mohou různě kombinovat a modifikovat podle potřeb projektu a přání zákazníka. Ze strany zákazníka je hlavním kritériem vždy maximální přínos projektu při minimálních rizicích.

Obsah smlouvy

Smlouva o energetických službách v českém právním řádu má podobu smlouvy o dílo, která je podle obchodního zákoníku. Vzhledem k některým zvláštnostem metody EPC je nutné standardní podobu smlouvy o dílo v několika směrech rozšířit. Z důvodu přehlednosti a časové posloupnosti vývoje projektu je vhodné, aby SES byla členěna na dvě základní části.

  • vlastní tělo smlouvy, které charakterizuje a vymezuje základní principy vzájemné spolupráce
  • přílohy smlouvy, které popisují konkrétní technické a ekonomické aspekty projektu, časový postup atd.

Smlouva o energetických službách by měla obsahovat

  • základní části: účel smlouvy, smluvní strany, předmět plnění, místo plnění, doba trvání smlouvy,
  • technická ustanovení: popis objektu, popis opatření pro úspory energie, časový plán výstavby a instalace, termín uvedení do provozu, popis stávající spotřeby energie, stanovení referenční spotřeby energie, stanovení vlivu klimatických a provozních změn na referenční spotřebě, způsob zjišťování fyzických úspor energie, požadovaná úroveň služeb, povinnosti firmy a zákazníka při provozu a údržbě
  • platební ustanovení: náklady na podrobný energetický audit a způsob jejich úhrady, kalkulace celkových nákladů, způsob stanovení peněžní hodnoty úspor energie, způsob stanovení splátek, zacházení se změnami v nákladech, zacházení s odchylkami od očekávaných úspor, postup při prodlení se splátkami, možnost předčasného odkoupení projektu zákazníkem
  • vymezení vlastnických vztahů
  • kvalita prací a záruka za dílo: dodržení norem, pojištění, záruky ze strany firmy, záruky ze strany zákazníka
  • ukončení smlouvy a jeho důsledky: dohoda obou smluvních stran, jednostranné odstoupení od smlouvy, odstoupení od projektu z vyšší moci, řešení sporů
  • ostatní smluvní ustanovení: převod práv a povinností na třetí osobu, omezení odpovědnosti za dosažení úspor, použitý právní řád
  • podpisy smluvních stran

Tento výčet tvoří základ smluvního vztahu v rámci projektu realizovaného metodou EPC. Konečná verze smlouvy je samozřejmě vždy uzpůsobena konkrétnímu projektu a musí respektovat potřeby, zvyklosti a předpisy zákazníka, což platí zejména v komunální sféře.

Zdroje financování projektů

Projekt EPC se skládá ze tří základních fází, které mohou být i různým způsobem financovány.

Fáze vývoje projektu

V této fázi je výstupem zejména tzv. energetický audit, který zhodnotí možnosti energetických či jiných provozních úspor v konkrétních objektech zákazníka. Financování je možné ze tří zdrojů:

Vlastní zdroje zákazníka

Tento způsob financování se volí většinou v případě, kdy je zpracován pouze vstupní audit, který má sloužit jako součást zadávací dokumentace při výběru vlastní FES.

Vlastní zdroje FES

Vlastní zdroje firma většinou používá v případě detailního auditu, navazujícího na vstupní energetický audit. Tento způsob nabízejí firmy, které zahrnují veškeré náklady spojené s přípravou a realizací projektu do celkových nákladů splácených z dosahovaných úspor. Zákazníkovi tak odpadá riziko, že by vynaložil vlastní prostředky, aniž by došlo k realizaci projektu.

Zvýhodněné finanční zdroje

Státní program podpory projektů energetických úspor poskytuje značné prostředky i na úhradu energetických auditů, které jsou nezbytnou podmínkou úspěšného projektu. Výše podpory může být až 100 % z ceny auditu.

Fáze výstavby projektu

Potřeba finančních zdrojů na tuto fázi projektu je oproti vývoji nesrovnatelně vyšší a jejich zajištění je často klíčovým prvkem rozhodujícím o úspěchu celého projektu. Možností financovat je několik.

Vlastní zdroje zákazníka

Tento způsob je možný pouze tehdy, má-li zákazník dostatek volných finančních prostředků. Zpravidla se zákazník podílí pouze částečně a jeho podíl většinou nepřesahuje 30 %.

Vlastní zdroje FES

Financování tímto způsobem si může dovolit pouze kapitálově silná firma. Zákazníkovi tak odpadají všechny přímé vazby na jeho rozpočet a rovněž jeho finanční bilance není projektem EPC nijak zásadně ovlivněna. Finanční prostředky jsou nejčastěji poskytovány jako dodavatelský úvěr zákazníkovi. Parametry úvěrů jsou závislé na obvyklých kritériích zákazníka a projektu, a samozřejmě na ceně finančních zdrojů, které má firma k dispozici.

Cizí zdroje

Zejména v prvních projektech v ČR byl tento způsob financování nejčastější. I dnes jsou některé projekty EPC nabízeny k financování z cizích zdrojů, kdy bývá úvěr firmou FES zákazníkovi pouze zprostředkován.

Zvýhodněné finanční zdroje

Rovněž na investiční náklady projektů energetických úspor je možné získat v rámci státního programu výhodné dotace, nejčastěji od 5 do cca15 % celkových nákladů projektu. Programy jsou každoročně vyhlašovány, spravovány a vyhodnocovány Českou energetickou agenturou a staly se již tradiční formou spolufinancování těchto projektů.

Dalším zvýhodněným finančním zdrojem je Fond energetických úspor ESF, který byl zřízen v rámci programu PHARE a který již několik let úspěšně spravuje ČSOB. Výhodou tohoto fondu je skutečnost, že je určen výhradně na financování střednědobě návratných projektů energetických úspor. Poskytuje úvěry s návratností okolo 6 let s pohyblivou úrokovou sazbou, jejíž současná úroveň je cca 7 % p.a.

Fáze splácení

Forma splácení nákladů projektu z dosažených úspor je základním a charakteristickým rysem projektů EPC. U klasických dodávek je po předání díla další smluvní vztah mezi zákazníkem a dodavatelskou firmou omezen na závazky vyplývající ze záručních podmínek, případně může být dílo dodavatelem provozováno. Nikdy však není dodavatel závislý na tom, zda dodané zařízení produkuje očekávanou úsporu.

U klasické dodávky je dodavatel úspěšný, když zařízení bezchybně funguje, splňuje všechny předpokládané provozní parametry. U dodávky metodou EPC je dodavatel (FES) úspěšný pouze tehdy, pokud dodané zařízení splňuje všechny výše uvedené aspekty a ještě navíc generuje dostatečné úspory, které jsou nutné ke splácení vynaložených investičních prostředků. V tom je výjimečnost projektů EPC.

Rizika projektů EPC

Každá fáze projektu realizovaného metodou EPC je spojena s určitými riziky, které je nutno eliminovat. Úvodní fáze vývoje projektu je často připravována jako nabídkový materiál FES, která nese veškeré riziko. Pokud nedojde k dohodě o budoucí spolupráci, nemá zákazník vůči FES žádné závazky.

Pokud dojde k dohodě o budoucí spolupráci, vytvoří se úvodní smluvní závazek mezi FES a zákazníkem, který vymezuje podmínky a parametry projektu. FES podstupuje největší riziko v tom, že v konečném návrhu projektu nebude nalezen dostatečný potenciál úspor, kterými by bylo možno projekt splácet. V tomto případě jsou prostředky, které FES vložila do vývoje projektu, jejím nákladem a zároveň ztrátou.

V případě, že FES nenabízí financování projektu z vlastních prostředků, je rizikem FES zajištění cizích finančních zdrojů. Principem vzájemné spolupráce by mělo být ustanovení, že pokud FES nezajistí finanční prostředky podle zásad předložených v nabídce, nese plně veškeré náklady a rizika s dosavadním vývojem.

Další riziko, které FES nese, je změna postoje zákazníka, který může na základě předloženého technického, ekonomického a finančního návrhu projektu ukončit stávající spolupráci.

I toto riziko musí firma smluvně jistit.

Jak je patrné z výčtu hlavních rizik projektu ve fázi jeho vývoje, zákazník zde nenese žádné riziko s výjimkou změny svého původního záměru realizovat projekt. I v tomto případě ale získá kvalitně zpracovaný technicko-ekonomický návrh projektu.

Výhody zákazníka

Relativní výhoda, kterou zákazník někdy vidí v samostatné realizaci navrhovaného projektu, je však ve skutečnosti jeho velkým rizikem, protože samotná realizace projektu je spojena s celou řadou odborných činností a hlavně nutností vynaložení jeho vlastních nákladů a kapacit. Zkušenosti velice prokazatelně ukazují, že v případě realizace takovýchto projektů z vlastních zdrojů zákazníka není dosahováno očekávaných výsledků a úspor.

Ve fázi výstavby projektu je veškerá činnost zajišťována FES "na klíč" včetně zajištění příslušných administrativních služeb. Pro zákazníka je podstatné to, že má smluvní vztah pouze s jedním partnerem, který má plnou odpovědnost za splnění všech časových, technických a finančních parametrů výstavby projektu. Podstatným rozdílem oproti klasické dodávce je skutečnost, že FES očekává splacení nákladů projektu z dosažených úspor a tudíž má se zákazníkem společný zájem na realizaci pouze těch opatření a v takové ceně, která jsou budoucími úsporami splatitelná.

FES přebírá plně riziko za sjednání kvalitních a cenově přiměřených subdodávek. Pokud by zařízení nebylo kvalitní, FES by musela v budoucnu vynakládat dodatečné prostředky a tím by se nemuselo dostávat na splácení projektu, stejně tak pokud by zařízení bylo neúměrně drahé.

Jistoty zákazníka

Poslední fáze projektu, která je charakteristická pouze pro projekty EPC, je vyhodnocování dosažených úspor a splácení pořizovacích i úhrada provozních nákladů projektu v závislosti na těchto úsporách. Opět je rizikem FES, zda bude dosaženo očekávaných úspor nebo nikoliv. Pokud budou úspory menší, než očekávané, FES je smluvně zavázána k úhradě nedosažených úspor zákazníkovi.

Jediným rizikem, který po celou dobu trvání smluvního vztahu nese zákazník, je změna ve využití objektů nebo zařízení, kterých se realizovaný projekt týká. S touto změnou jsou spojeny i změny spotřeb energie, případně dalších provozních nákladů a je otázkou nalezení spravedlivé úpravy původně předpokládaných parametrů projektu. Avšak ani toto riziko nenese pouze zákazník, protože FES je po celou dobu splácení projektu závislá na dosažených úsporách. I tyto úpravy srovnávacích -- referenčních -- hodnot spotřeb energie jsou smluvně a metodicky podchyceny v SES.

Zákazník se rozhodnutím o realizaci projektu metodou EPC zbavuje všech technických a finančních rizik spojených s provozem, úhradou nákladů a hlavně splácením díla. Realizace projektu metodou EPC dává zákazníkovi jistotu, že nebude po dobu trvání SES platit za energie více, než dosud, bude mít vyřešeny technické a provozní problémy a pokud bude dosaženo alespoň předpokládaných úspor, FES mu zaručuje podíl na těchto i dalších úsporách.

Miroslav Votápek, EPS ČR, s. r. o.

TOPlist
TOPlist