K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Příprava projektů EPC

(Postupné kroky v přípravě úsporných opatření metodou EPC)

Datum: 13. 6. 2000, zdroj: OF 2/2000, rubrika: Ekonomika

Metoda EPC (Energy Performance Contracting) pomáhá městům při snižování vysokých provozních nákladů v komunálních objektech. Největší položkou v rozpočtových provozních kapitolách je bezesporu nákup energie, zvláště pak tepla. Dnešní článek se zabývá přípravou, realizací, následným sledováním a vyhodnocováním projektu EPC.

Všechny projekty EPC prošly nelehkým obdobím počátečního rozhodování, zda vůbec tuto netradiční a nerozšířenou metodu použít. Určitá nedůvěra pramení z mylné představy, že realizace projektu metodou EPC je dražší, než klasická dodávka. Dostatek informací dává na tuto otázku objektivní odpověď. Právě dostatek informací o tom, co lze očekávat od metody EPC, jaká jsou rizika města a naopak záruky FES za úspěch projektu vede k rozhodnutí snižovat vysoké provozní, energetické i jiné náklady metodou EPC.

Zástupci města musí svým vždy minimalizovat rizika a následné ztráty, které by mohli svým rozhodnutím způsobit. Z tohoto důvodu je pro potřeby investičních záměrů obcí nutno postupovat v souladu se zákonem č. 199/94 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), což se týká samozřejmě i projektů EPC, i když se zde nejedná o klasickou soutěž, kde hlavním kritériem bývá cena dodávky. Výše ceny v projektech EPC není podstatným parametrem ani kritériem hodnocení.

Příprava dokumentace

Příprava výběrového řízení na projekt poptávaný k realizaci metodou EPC se skládá z několika kroků.

Smyslem této fáze je shromáždit vstupní energetické charakteristiky objektu, které se stanou součástí zadávací dokumentace. Pro potřeby projektů v komunálním sektoru je dostatečným podkladem pro vypracování nabídky dotazník, který bude obsahovat základní údaje o zadavateli, popis objektu, jeho energetických systémů a uvede náklady na jeho provoz. V zadávací dokumentaci není nutné uvádět přehled navrhovaných opatření, ta by měl uchazeč navrhnout sám. Obsah, rozsah a úroveň technického řešení jsou pak předmětem posuzování nabídky.

Souhlas zřizovatele

Zadavatel (např. škola) si vyžádá souhlas zřizovatele (města) se záměrem realizovat v objektu projekt EPC. Tento souhlas představuje zároveň předběžný příslib poskytnutí záruky zřizovatele za plnění podmínek budoucí smlouvy o energetických službách formou EPC. V případě městských objektů je tímto garantem město, v případě státního majetku (střední školy, státní zdravotnická zařízení) pak příslušné resortní ministerstvo.

Zadání veřejné zakázky

Pro technicky jednodušší projekty, v komunálním sektoru je vhodná jednofázová soutěž, kdy uchazeči vypracují na základě zadávací dokumentace a prohlídky objektu nabídku, která bude obsahovat stručné technické řešení, odhad ceny projektu, návrh financování a další skutečnosti, které budou předmětem vyhodnocování jednotlivých nabídek. V jednofázovém zadání veřejné zakázky se současně posuzují kvalifikační předpoklady firmy i vlastní návrh projektu. S uchazečem, který předložil nejvýhodnější nabídku, zahájí zadavatel jednání o smlouvě na realizaci projektu EPC. Průběh jednání, příslušné termíny a podmínky se řídí zákonem.

Způsob vyhlášení veřejné zakázky se liší podle předpokládaného peněžitého závazku. Na projekty nad 20 mil. Kč je zadavatel povinen vyhlásit obchodní veřejnou soutěž.

Podmínky soutěže musí mít tyto náležitosti:

 • Vymezení plnění veřejné zakázky
 • Doba a místo plnění veřejné zakázky
 • Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazečů
 • Způsob hodnocení nabídek
 • Požadavky na jednotné zpracování nabídkové ceny včetně platebních podmínek
 • Zadávací lhůta
 • Místo pro podávání nabídek a doba, v níž lze podat nabídky osobně
 • Název, sídlo, telefon příp. dálnopis nebo fax zadavatele
 • Oznámení o době konání prohlídky místa plnění
 • Požadavek na poskytnutí jistoty včetně její výše

Na projekty do 20 mil. Kč vyhlašuje zadavatel výběrové řízení, kdy zasílá písemnou výzvu omezenému počtu zájemců. Počet zájemců závisí na výši předpokládaného peněžního závazku a řídí se příslušným ustanovením zákona o zadávání veřejných zakázek. U České energetické agentury je možné získat seznam firem energetických služeb, který byl sestaven ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR. Zadavatel však může vyzvat i firmy mimo tento seznam.

Schůzka zájemců

Schůzku zájemců je vhodné spojit s prohlídkou objektu, ve kterém by se projekt měl realizovat. Tento krok není ničím odlišným od běžné praxe v běžných veřejných soutěžích. Zadavatel pro tyto účely vyčlení kvalifikovaný personál, který je schopen odpovídat na dotazy zájemců týkající se objektu, způsobu jeho provozování, stavu energetických systémů a spotřeby energie. Účelem schůzky zájemců o veřejnou zakázku je seznámit se s detailními údaji o objektu a získat odpovědi na případné dotazy. Zadavatel uvede termín konání schůzky v zadání veřejné zakázky. Termín by měl být zvolen tak, aby zájemcům poskytl dostatek času k prostudování podkladových materiálů. Účast na schůzce není pro zájemce povinná.

Veškeré dotazy vznesené na schůzce se odpovídají veřejně. Není-li možné poskytnout okamžitou odpověď, zadavatel ji vypracuje písemně a rozešle doporučeně všem zájemcům v dostatečném předstihu před termínem předložení nabídek.

Vypracování nabídek

Nabídky by měly být zpracovány jednotně a měly by obsahovat tyto body:

 1. Kvalifikace uchazeče podle 2a až 2f, doplněná o tyto údaje:
  • předchozí zkušenosti s podobnými typy projektů
  • reference o firmě a realizovaných projektech
  • kvalifikace personálu firmy
  • kvalifikace subdodavatelů firmy
  • finanční stabilita (vlastní kapitál, počet a velikost běžících projektů EPC) a schopnost obstarat finance; rozvaha a výkaz zisků a ztrát za poslední tři roky
 2. Stručný technický návrh energeticky úsporných opatření
 3. Odhad úspor energie
 4. Odhad úspor ostatních provozních nákladů
 5. Životnost zařízení
 6. Odhad celkových nákladů projektu v členění na:
  • investiční náklady
  • roční náklady na údržbu, provoz a vyhodnocování úspor
  • případně další související náklady
 7. Časový plán realizace projektu
 8. Návrh způsobu financování
 9. Smlouva o energetických službách

Předkládání nabídek

Zájemci předkládají nabídky v soutěžní lhůtě, jejíž počátek, minimální dobu trvání a konec stanoví § 7 zákona. Při stanovení soutěžní lhůty zadavatel přihlédne k nutnosti prohlídky objektu či nahlédnutí do další dokumentace. Podle zákona nesmí být soutěžní lhůta kratší než 36 dní.

Při přijímání nabídek a otevírání obálek se postupuje podle ustanovení § 27 až 30; specifika EPC zde nevyžadují žádnou zvláštní úpravu.

Vyhodnocení soutěže

Pro objektivní vyhodnocení obdržených nabídek na realizaci projektu metodou EPC je důležité dostatečně kvalifikované posouzení jejich obsahu. Obálková komise, která běžným způsobem a podle zákona vyhodnotí v první fázi kvalifikační způsobilost zájemců podle příslušného zadání celé soutěže, předá obsahy obálek hodnotící komisi, která dále posuzuje věcnou stránku nabídek.

Pro vyhodnocování projektů energetických úspor realizovaných metodou EPC by v komisi měli být zastoupeni techničtí a ekonomičtí odborníci s praxí v řízení projektů energetických úspor, ve financování a ve smluvních záležitostech.

Kritéria pro hodnocení nabídek

Při aplikaci energeticky úsporného projektu není rozhodující absolutní výše ceny projektu, ale poměr ceny projektu a dosažených úspor nákladů na energii -- nejlevnější projekt nemusí být z dlouhodobého hlediska nejvýhodnější. EPC je navíc komplexním přístupem, jehož kvalita nezáleží pouze na finančních ukazatelích, ale především na znalostech a zkušenostech firmy, která tento přístup nabízí. Užitečnou informací při hodnocení nabídek jsou i reference o projektech EPC, které uchazeč o veřejnou zakázku v minulosti realizoval.

Z výše uvedených důvodů je nutné, aby zadavatel při hodnocení nabídek postupoval podle § 6 zákona, který umožňuje nabídky hodnotit podle více kritérií. Základem pro hodnocení nabídek jsou čtyři:

 • Kvalita projektu
 • Kvalifikace uchazeče o veřejnou zakázku
 • Reference o realizovaných projektech
 • Nabídková cena

Tato čtyři hlavní kritéria jsou uvedena v pořadí důležitosti a mohou být dále dělena na další podkritéria. Pořadí kritérií je nutné podle § 6 odst. (3) zákona zachovat při zveřejnění obchodní veřejné soutěže v Obchodním věstníku, případně při formulaci písemné výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku.

Kvantifikace a závěrečné hodnocení by mělo být vždy v souladu s prvotními cíly vyhlašované soutěže - dlouhodobě kvalitně a bezpečně snížit energetické náklady objektu.

Podpis smlouvy

Po výběru nejlepší nabídky následuje další fáze přípravy projektu. Na jejím konci je podpis dlouhodobé smlouvy o energetických službách podle návrhu, který byl součástí nabídky. Tento návrh je nutno vždy upravit podle konkrétních podmínek projektu a města, protože při jeho zpracovávání nejsou známy všechny podrobnosti a detaily, které mají vliv na konečné znění smlouvy.

Smlouva by však neměla být odlišná v základních principech, které vyjadřují přístup FES ke způsobu realizace projektu, způsobu financování, metodice vyhodnocování a rozdělování úspor, poskytnutých zárukách a dalších podstatných parametrech navrhované spolupráce.

Konečný podpis Smlouvy o energetických službách (SES), která má statut smlouvy o dílo, zahajuje realizační fázi projektu, za kterou je FES plně odpovědná. Z charakteru projektu EPC vyplývají některé body smlouvy, které rozšiřují standardní obsah smlouvy o dílo tak, jak to projekt realizovaný metodou EPC vyžaduje.

Sledování, vyhodnocování a splácení

Jedním z charakteristických prvků projektu EPC je jeho splácení až podle dosažených výsledků, tzn. že FES nese riziko povinnosti doplácet nedosažené úspory. Z tohoto důvodu je nutno dostatečně jasně, prokazatelně a objektivně sledovat a vyhodnocovat dosažené výsledky. Metodika těchto výpočtů, které slouží k porovnání dosažených efektů, je vždy součástí SES a je dobré věnovat dostatečnou pozornost jejímu sestavení a odsouhlasení z obou stran (města i FES - firmy energetických služeb). Tím se zabrání budoucím nesrovnalostem. Jednoduše lze shrnout, že tato metodika by měla kvantifikovat zásadu, že dosažené úspory jsou rozdílem skutečných provozních nákladů po realizaci projektu a nákladů, které by vznikly, pokud by se projekt nerealizoval. Tato zásada odráží všechny aspekty mající vliv na dosažené úspory, zejména pak ceny energie, počasí, způsob provozování atd.

Rizika v komunálním sektoru

Rizika projektů EPC jsou stejná jako u všech ostatních projektů, odlišnost je pouze v nositeli těchto rizik. Všechna technická rizika nese FES tím, že je plně odpovědná za dodávku navrhovaných úsporných opatření. Odpovídá za dodržení všech termínů výstavby, za kvalitu jednotlivých dodávek i projektu jako celku. FES poskytuje veškeré záruky, které vyplývají z realizace projektu.

Důležitější ekonomická rizika projektu rovněž plně pokrývá FES, protože ta je odpovědná za dosažení slibovaných úspor. Město se zavazuje pouze k tomu, že bude objekt, který je předmětem projektu, po dobu trvání smlouvy (splácení projektu) provozovat podle předem stanovených podmínek. Důležitý je závazek města, že po dobu splácení projektu zachová výši prostředků, které na provoz objektu uvolňuje z rozpočtu. Část těchto prostředků bude nadále sloužit k úhradě provozních nákladů, část rovnající se úsporám bude sloužit ke splácení projektu.

Město podstupuje pouze jedno riziko a to je nesprávný výběr FES. Toto riziko spočívá v tom, že FES nemusí být dostatečně kvalifikovaná nebo zkušená, aby využila všechen potenciál úspor, který v objektu je, a tím nedosáhne maximálních přínosů ani pro jednu stranu. Dále nemusí být dostatečně vyvážené poskytnuté záruky a požadované výnosy z projektu pro obě strany, což může vést v průběhu trvání smlouvy (8--15 let) k nesrovnalostem, které ve svém důsledku opět snižují přínosy projektu.

Počáteční převaha FES v porovnání se zástupci města v otázce kvalifikace a znalosti problematiky projektů EPC postupem projektu rychle mizí a jakákoli nevyváženost v nabídce služeb a očekávaných výnosů ze strany FES na začátku vzájemného vztahu způsobí nepříjemnosti, které mohou vést až ke krajnímu řešení, jímž je odstoupení od smlouvy nebo postoupení sporu k soudnímu vyrovnání.

Pouze vyvážená a dostatečně jasná nabídka služeb FES je zárukou spokojenosti obou partnerů po celou dobu trvání smluvního vztahu.

Miroslav Votápek, EPS ČR, s. r. o.

TOPlist
TOPlist