Zprávy Ministerstva financí ČR - číslo 1 ročník 1998

 

1. Opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce


Referent :
    Ing. J. Podhorský, tel.: 5704 2653 Č.j. 283/74 734/1997 ze dne 2. 12. 1997
    Ing. D. Prokůpková, tel.: 5704 2652
    Ing. J. Eminger, tel.: 5704 2675

Ministerstvo financí České republiky podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví :

Čl. I.

(1) Tímto opatřením se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce.

(2) Úprava účtové osnovy a postupů účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce vyplývá z přílohy k tomuto opatření.

(3) Podle tohoto opatření postupují účetní jednotky, které účtují podle účtové osnovy a postupů účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce, vydané FMF č.j. V/20530/1992 ze dne 30. července 1992, ve znění pozdějších změn a doplňků uvedených v příloze k tomuto opatření.

Čl. II.

Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.

Čl. III.

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1.1.1998.


    Ministr financí České republiky
    v zastoupení Ing. Jana Fürstová v. r.

 

2. Pokyn RS-1 k použití některých ustanovení Opatření o rozpočtové skladbě, vydaného pod č.j. MF ČR 111/74200/1997

Č.j. 111/93644/1997
Referent:
    ing. Kinšt, tel. 5704 3204
    ing. Eminger, tel. 5704 2675

        Tento pokyn má za cíl souhrnně vyložit postupy účtování a třídění podle rozpočtové skladby v možných případech přímého čerpání prostředků z dotací a půjček obcemi a okresními úřady prostřednictvím čerpacích účtů otevřených u bank.

        Pokud obce realizují své investiční výdaje kryté dotací ze státního rozpočtu formou čerpacích investičních účtů, zaúčtují otevření limitu investičních výdajů zápisem na vrub účtu 221 - Limity investičních výdajů a ve prospěch účtu 211 - Financování výdajů rozpočtových organizací. Realizované výdaje účtují běžně do výše limitu ve prospěch účtu 233 - Čerpací investiční účet rozpočtových organizací s použitím odpovídající položky seskupení 61 rozpočtové skladby a na vrub účtu 321 - Dodavatelé. Koncem každého měsíce vyúčtují úhrnnou částku realizovaných investičních výdajů na vrub účtu 233 s použitím položky 4211 - Investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu a ve prospěch účtu 211 - Financování výdajů rozpočtových organizací. Souběžně s tímto zápisem se tato dotace vyúčtuje v souladu s ustanovením postupů účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce ve prospěch účtu 217 - Zúčtování příjmů okresních úřadů a obcí a na vrub účtu 218 - Zúčtování výdajů okresních úřadů a obcí. Ve výši uskutečněného čerpání investičních prostředků se vytvoří fond investičního majetku zápisem na vrub účtu 211 a ve prospěch účtu 901 - Fond investičního majetku.

Malé obce
        Pokud malé obce realizují své investiční výdaje kryté dotací ze státního rozpočtu formou čerpacích investičních účtů, účtují běžně realizované výdaje ve prospěch účtu 233 - Čerpací investiční účet rozpočtových organizací, s použitím odpovídající položky seskupení 61 rozpočtové skladby a na vrub účtu 218 - Zúčtování výdajů okresních úřadů a obcí. Koncem každého měsíce vyúčtují úhrnnou částku realizovaných investičních výdajů na vrub účtu 233 s použitím položky 4211 - Investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu a ve prospěch účtu 217 - Zúčtování příjmů okresních úřadů a obcí. Malé obce neúčtují o otevření limitu investičních výdajů. O přijatých investičních fakturách a jejich úhradách provedou záznam v knize závazků nebo na kartách saldokonta. O hmotném investičním majetku provedou záznam v inventární knize nebo v inventárních kartách.

        V případě kdy je dotace určena k čerpání příspěvkové organizaci zřízené obcí nebo okresním úřadem (příspěvková organizace má k účtu dispoziční právo), obec nebo okresní úřad (zřizovatel) zaúčtuje na konci kalendářního měsíce otevření limitu investičních výdajů ve výši vyčerpané dotace zápisem na vrub účtu 221 - Limity investičních výdajů a ve prospěch účtu 211 - Financování výdajů rozpočtových organizací. Současně zřizovatel zaúčtuje dotaci příspěvkové organizaci ve výši skutečného čerpání zápisem ve prospěch účtu 233 - Čerpací investiční účet rozpočtových organizací s použitím položky 6351 - Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím a na vrub účtu 213 - Poskytnuté dotace příspěvkovým organizacím a na hospodářskou činnost. Na konci kalendářního měsíce zaúčtuje zřizovatel též úhrnné realizované čerpání dotace na vrub účtu 233 s použitím položky 4211 - Investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu a ve prospěch účtu 211 - Financování výdajů rozpočtových organizací. Příspěvková organizace zaúčtuje příjem dotace na vrub účtu 241 - Běžný účet nebo na vrub účtu 245 - Ostatní běžné účty (viz opatření MF ČR č.j. 283/74 734/1997 uveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 12/1997) a ve prospěch účtu 916 - Fond reprodukce investičního majetku. Úhrady faktur se uskutečňují z účtu 241 nebo 245 zápisem ve prospěch těchto účtů a na vrub účtu 321 - Dodavatelé, za současného vyúčtování snížení zdrojů účtu 916 zápisem na vrub účtu 916 a ve prospěch účtu 901 - Fond investičního majetku.

Malé obce
        V případě, kdy je dotace ze státního rozpočtu určena k čerpání příspěvkové organizaci zřízené malou obcí (příspěvková organizace má kúčtu dispoziční právo), malá obec zaúčtuje dotaci příspěvkové organizaci ve výši skutečného čerpání dotace ve prospěch účtu 233 - Čerpací investiční účet rozpočtových organizací s použitím položky 6351 - Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím a na vrub účtu 218 - zúčtování výdajů okresních úřadů a obcí. Na konci kalendářního měsíce zaúčtuje malá obec (zřizovatel) úhrnné realizované čerpání dotace na vrub účtu 233 s použitím položky 4211 - Investiční dotace ze státního rozpočtu a ve prospěch účtu 217 - Zúčtování příjmů okresních úřadů a obcí. Příspěvková organizace účtuje příjem dotace a její použití jak je výše uvedeno.

        Pokud obce realizují své investiční výdaje přijatou půjčkou (návratnou finanční výpomocí) ze státního rozpočtu prostřednictvím čerpacích investičních účtů, zaúčtují otevření limitu investičních výdajů zápisem na vrub účtu 221 - Limity investičních výdajů a ve prospěch účtu 347 - Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků se státním rozpočtem. Realizované výdaje běžně účtují ve prospěch účtu 233 - Čerpací investiční účet rozpočtových organizací s použitím odpovídající položky seskupení 61 a na vrub účtu 321 - Dodavatelé. Koncem každého měsíce vyúčtují úhrnnou částku realizovaných investičních výdajů na vrub účtu 233 s použitím položky 6123 - Dlouhodobé přijaté půjčky a ve prospěch účtu 211 - Financování výdajů rozpočtových organizací. Splátky půjčky (návratné finanční výpomoci) zaúčtují ve prospěch účtu 231 - Základní běžný účet s použitím položky 8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a na vrub účtu 347 - Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků se státním rozpočtem. Současně ve výši provedené splátky se vyúčtuje tvorba fondu investičního majetku zápisem na vrub účtu 218 - Zaúčtování výdajů okresních úřadů a obcí a ve prospěch účtu 901 - Fond investičního majetku. Závěrečné zápisy na účtech 221 a 211 se provedou na konci roku obvyklým způsobem převodem na účet 964 - Saldo výdajů a nákladů rozpočtového hospodaření.

Malé obce
        Pokud malé obce realizují své investiční výdaje kryté přijatou půjčkou (návratnou finanční výpomocí) ze státního rozpočtu prostřednictvím čerpacích investičních účtů, účtují běžně realizované výdaje ve prospěch účtu 233 s použitím odpovídající položky seskupení 61 a na vrub účtu 218. Koncem každého měsíce vyúčtují úhrnnou částku realizovaných investičních výdajů na vrub účtu 233 s použitím položky 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčky a ve prospěch účtu 217. Současně se provede záznam v knize závazků o závazku vůči státnímu rozpočtu ve výši uskutečněných investičních výdajů. Splátka půjčky (návratné finanční výpomoci) se zaúčtuje ve prospěch účtu 231 - Základní běžný účet s použitím položky 8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých poskytnutých půjček a na vrub účtu 218. O pořízení hmotného investičního majetku se provede záznam v inventární knize nebo v inventárních kartách.

        Pokud obce čerpají úvěr přímo na úhradu faktur, t.j. úhrady realizují na vrub čerpacího úvěrového účtu, zatřídí uskutečněné investiční výdaje ve prospěch účtu 951 - Bankovní úvěry s použitím odpovídající položky seskupení 61 a na vrub účtu 321 - Dodavatelé. Na konci vykazovaného období při sestavení finančního výkazu o příjmech a výdajích zvýší (jako neúčetní operaci) hodnotu položky 8123 o realizované výdaje z čerpacího účtu za sledované období (t.j. o změnu stavu strany Dal účtu 951 od počátku do konce sledovaného období). Splátky úvěru se zaúčtují ve prospěch účtu 231 - Základní běžný účet s použitím položky 8124 a na vrub účtu 951 (bez položky rozpočtové skladby). Případné opravy zápisů na účtu 951 se musejí provádět zásadně stornovacím zápisem na té samé straně účtu jako je původní zápis.

Malé obce
        Pokud malé obce čerpají úvěrem přímo na úhradu faktur, t.j. úhrady realizují na vrub čerpacího úvěrového účtu, zatřídí uskutečněné investiční výdaje ve prospěch účtu 951 - Bankovní úvěry s použitím odpovídající položky seskupení 61 a na vrub účtu 218 - Zúčtování výdajů okresních úřadů a obcí. Na konci vykazovaného období při sestavování finančního výkazu o příjmech a výdajích zvýší (jako neúčetní operaci ) hodnotu položky 8123 o realizované výdaje z čerpacího účtu za sledované období (t.j. o změnu stavu strany Dal účtu 951 od počátku do konce sledovaného období). Splátky úvěru se zaúčtují ve prospěch účtu 231 - Základní běžný účet s použitím položky 8124 a na vrub účtu 951 (bez položky rozpočtové skladby). Případné opravy zápisů na účtu 951 se musejí provádět zásadně stornovacím zápisem na té samé straně účtu jako je původní zápis.

 

3. Pokyn RS-2 k použití některých ustanovení Opatření o rozpočtové skladbě, vydané pod č.j MF ČR 111/74200/1997

Referent:
    Ing. Kinšt, tel. 5704 3204 Č.j. 111/96645/1997
    Ing. Kotrba, tel. 5704 2495

        Tento pokyn má za cíl vyložit zejména použití rozpočtové skladby u některých typů převodů mezi fondy obcí a jimi zřízených rozpočtových organizací, vztahy k účtům termínovaných vkladů, stavebního spoření obcí a některé další otázky.

        Pro převody na účty termínovaných vkladů a zpět na běžné účty se používá zatřídění stejné jako pro převody na účty charakteru veřejných rozpočtů, tj. při převodu na účet termínovaného vkladu položkou 5349 u běžného účtu a 4134 u účtu termínovaného vkladu při převodu z účtu termínovaného vkladu zpět na běžný účet položkou 5345 u účtu termínovaného vkladu a 4139 u běžného účtu. s ohledem na zvyšující se zájem obcí na využívání velmi krátkodobých termínovaných vkladů (denních, týdenních) a tomu odpovídající vyšší četnost převodů mezi běžnými účty a účty termínovaných vkladů (a vyššími objemy nutné konsolidace) se připouští použití alternativní metody. Při této metodě se při převodu z běžného účtu na účet termínovaného vklad použije u běžného účtu položka 8x16 (mínus) a u účtu termínovaného vkladu položka 8x16 (plus). Při převodu deponované částky zpět (z termínovaného vkladu na běžný účet) se použije položka 8x16 (mínus) u účtu termínovaného vkladu a položka 8x16 (plus) u běžného účtu. Úroky připsané na účet termínovaného vkladu se přímo u tohoto účtu zatřídí položkou 2141, jejich převod na běžný účet standardním postupem pro převod (u účtu termínovaného vkladu položkou 5345 a u běžného účtu položkou 4139). Záznamové položky 031 a 032 se při operacích s termínovanými vklady nepoužívají.

        Převádí-li obec nebo okresní úřad jako zřizovatel prostředky na účet rezervního fondu rozpočtové organizace, zatřídí jejich převod položkou 5346 - Převody do fondů rozpočtových organizací. Rozpočtová organizace zatřídí jejich příjem na rezervní fond položkou 4140 - Převody mezi zřizovatelem a rozpočtovou organizací (příjmy).

        Pokud obec spoří v rámci stavebního spoření ve smyslu zákona č. 96/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zatřídí převody částek na účet stavebního spoření položkou 8126 (mínus). Příjem naspořeného vkladu zpět na běžný účet zatřídí položkou 8126 (plus), připsaný úrok položkou 2141. Záznamové položky 031 a 032 se při těchto operacích nepoužívají. Přijatý úvěr od stavební spořitelny má charakter standardního úvěru a jeho přijetí se zatřídí položkou 8123.

        Úhrady podílů na tzv. účelně vynaložených nákladech dodavatele spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu nebo dodávky plynu a tepla, jakož i úhrady vlastníkům rozvodného zařízení na přeložku rozvodného zařízení, podle zvláštních předpisů, které vstupují podle směrnic k účtové osnově do pořizovací ceny investičního majetku organizace, se zatřídí položkou 6141 rozpočtové skladby.

        Finanční příspěvky obcí plynárenským podnikům k provedení plynofikace v obcích se považují za poskytnuté investiční dotace podnikatelským subjektům a zatřídí se položkou 6313 a paragrafem 3633 rozpočtové skladby.

        Zákonem č. 305/1997 Sb. byla provedena změna a doplnění zákona ČNR č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Byl ustanoven nový poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj. Poplatek hradí jeho provozovatel a podléhá mu každý povolený hrací přístroj. Sazba poplatku za každý výherní hrací přístroj na tři měsíce činí od 5 000 Kč do 20 000 Kč. Přijatý poplatek zařadí obec na položku 1339 - Ostatní poplatky a daně z vybraných činností a služeb j.n.

 

4. Sdělení Ministerstva financí k další platnosti Pokynů 1/96 až 8/97 k použití některých ustanovení Opatření o rozpočtové skladbě, vydaného pod č.j. MF ČR 111/27947/1996 v souvislosti se zrušením tohoto předpisu k 1. 1. 1998

Referent: ing. Kinšt, tel. 5702 3204 Č.j. 111/96643/1997

        V souvislosti se zrušením platnosti Opatření MF o rozpočtové skladbě vydaného pod č.j. 111/27947/1996 k 1.1.1998 (dále jen "opatření") a nabytím účinnosti Opatření o rozpočtové skladbě č.j. 111/74200/1997 k témuž datu vydává Ministerstvo financí sdělení k další platnosti Pokynů 1/96 až 8/97, které byly publikovány ve Finančním zpravodaji k výkladu opatření:

Pokyn č. 1/96 (Fin. zpravodaj 10/1996):
- zrušují se body 1, 2, 6 a 7
- zůstávají v platnosti body 3, 4, 5, 8.

Pokyn č. 2/96 (FZ 11/1996):
- zrušují se body 5, 7, 10 a 13,
- opravují se - v bodu 2 se vypouští text v posledním řádku "a 7", v bodu 6 se text "položku 2323" nahrazuje textem "položku 2324", v bodu 12 se text "položku 5176" nahrazuje textem "položku 5361",
- zůstávají v platnosti body 1, 3, 4, 8, 9, 11.

Pokyn č. 3/96 (FZ 11/1996):
- pozbývá významu , jeho text je plně přenesen do textu platné rozpočtové skladby od roku 1998.

Pokyn č. 1/97 (FZ 1/1997):
- zrušují se body 2, 3,
- opravují se - v bodu 1 se v poslední větě text "položku 5119" nahrazuje textem "položku 5117 (vyplácí okresní úřady zaměstnavatelům)", v bodu 4 se vypouští celý text v závorce na samém konci poslední věty,
- zůstávají v platnosti body 5 a 6.

Pokyn č. 2/97 (FZ 1/1997):
- zrušují se body 1, 3, 5, a dále body 14 - 18 (použití záznamových položek 024 - 027 v sestavování výkazů je upraveno v novém opatření k sestavování finančních výkazů s platností od 1.1.1998),
- opravují se - v bodu 4 se text "na položku 2323" nahrazuje textem "na položku 2324", v bodu 13 se text v odstavci c) první větě "na položku 8123 (minus)" nahrazuje textem "na položku 8124",
- zůstávají v platnosti body 2, 6 až 12,

Pokyn č. 3/97 (FZ 2-3/1997):
- zrušují se body 2 a 5,
- opravují se - v bodu 1 se text "položku 2323" mění na "položku 2324", zůstávají v platnosti bod 3 a 4.

Pokyn č. 4/97 (FZ 2-3/1997):
- zrušují se body 4, 5 a 9,
- opravují se - v bodu 1 se vypouští text: "(+ záznamová položka 017), v bodu 2 se text "položku 2323" mění na "položku 2324",
- zůstávají v platnosti body 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12.

Pokyn č. 5/97 (FZ 5/1997):
- zrušují se body 1 až 4,
- zůstávají v platnosti body 5 až 10,

Pokyn č. 6/97 (FZ 5/1997):
- zrušuje se bod 1,
- opravují se - v bodu 2 se texty "položku 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů" nahrazují texty "položku 4135 - Převody z fondů rozpočtových organizací", v bodu 3 se text "§ 4220" nahrazuje textem "odpovídající paragraf pododdílu 422" a text "položku 4111" se nahrazuje textem "položku 4116", v bodu 6 se vypouští v první větě na konci v závorce text "tj. např.",
- zůstávají v platnosti body 4, 5, 7 a 8.

Pokyn č. 7/97 (FZ 9/1997):
- zůstávají v platnosti všechny body pokynu.

Pokyn č. 8/97 (FZ 9/1997):
- zůstávají v platnosti všechny body pokynu.

 

5. Použití dotace ze státního rozpočtu na rok 1997 na řešení sesuvů svahů způsobených povodněmi a jejich majetkové vypořádání

čj.: 124/94 971/1997 - ref.: Ing. V. Dědková

        Rozhodnutím čj. 124/77 221/1997 ze dne 17. října 1997 uvolnilo Ministerstvo financí, na základě usnesení vlády České republiky č. 470/1997, okresním úřadům mimořádnou dotaci ze státního rozpočtu na rok 1997 na úhradu nákladů naléhavých opatření k zamezení dalšího pohybu zemní hmoty v důsledku povodní a ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí stanovilo podmínky použití poskytnutých rozpočtových prostředků.

        Jednou z podmínek pro čerpání dotace ze státního rozpočtu na uvedený účel je, že okresní úřad, jako investor akce, je povinen si zajistit autorský a investorský dozor. Vdaném případě Ministerstvo financí souhlasí s případným financováním tohoto autorského a investorského dozoru z prostředků poskytnuté dotace ze státního rozpočtu.

 

6. Oprava tiskové chyby

ref. ing. R. Kotrba

        Ve Zprávách č. 7/97 byly zveřejněny Zásady postupu při poskytování účelových dotací obcím a okresním úřadům v roce 1998. V části "Vybrané ukazatele plnění rozpočtu obcí a okresních úřadů" na řádku č. 12 došlo k tiskové chybě; místo textu "část položky 5176**)" má být správně text " část položky 5175**)".

 

7. Výnosy z prodeje majetku po sovětské armádě

čj.: 124/95 828/1997 - ref. ing. R. Kotrba

        Vláda České republiky přijala na svém jednání 19. listopadu 1997 usnesení č. 725 k převádění výnosů z prodeje majetku po sovětské armádě. Vyslovila souhlas s převáděním výnosů z prodeje majetku po sovětské armádě na zvláštní příjmový účet státního rozpočtu. Dále souhlasila se zřízením zvláštního výdajového účtu státního rozpočtu, z něhož se budou hradit :
- náklady na identifikaci majetku, ostrahu, demolice staveb a převod majetku na jiné osoby
- náklady na výstavbu infrastruktury obcí nebo jejich částí ležících na území bývalých vojenských újezdů Ralsko a Mladá, které nemohou hradit správci sítí a obce ze svých prostředků.

        Zvláštní příjmový účet státního rozpočtu, na kterém se budou soustřeďovat příjmy z prodeje majetku po sovětské armádě od 1. 1. 1998 má číslo 772-15521-001/0710.

        Zmíněné usnesení vlády dále stanovuje podmínky pro uvolňování prostředků získaných prodejem majetku po sovětské armádě. Podle nich od 1. ledna 1998 žádosti o poskytnutí finančních prostředků na vyjmenované účely přijímá Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor realizace místního rozvoje, ředitel odboru ing. Jiří Vačkář, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1. Pokud bude žadatelem o uvolnění prostředků obec, je nutné vyjádření příslušného okresního úřadu. Ministerstvo pro místní rozvoj následně převzaté žádosti zpracuje a předloží je k uvolnění Ministerstvu financí.

        Závěrem připomínáme, že zdrojem pro poskytování dotací na účely podle usnesení vlády č. 725/1997 jsou pouze finanční prostředky získané realizací majetku po sovětské armádě.

 

8. Metodika financování místních rozpočtů pro rok 1998

čj.: 121/87 556/1997 - ref. J. Pejchalová, tel. 5704 3218

        Návrh místních rozpočtů na rok 1998 respektuje stanovený objem dotací ze státního rozpočtu v objemu 22,5 mld. Kč (finanční vztahy k rozpočtům obcí, finanční vztahy k rozpočtům okresních úřadů a prostředky zahrnuté ve všeobecné pokladní správě státního rozpočtu). z celkové sumy připadá na obce 11,6 mld. Kč a na okresní úřady 10,9 mld. Kč.

        V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, jsou v zákoně o státním rozpočtu České republiky na rok 1998 obsaženy odděleně finanční vztahy k rozpočtům obcí v úhrnech za jednotlivé okresy (§ 1 odst. 5) a samostatně finanční vztahy k rozpočtům okresních úřadů (§ 1 odst. 6).

        Rozpis účelových neinvestičních dotací schválených v rámci finančního vztahu státního rozpočtu na rok 1998 k rozpočtům obcí v úhrnu za okres (příloha č. 6 k zákonu o státním rozpočtu na rok 1998) s výjimkou neinvestiční účelové dotace pro jednotky Sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí a územní vyrovnávací dotace, provedou okresní úřady v souladu s ustanovením § 28 odst. 6 zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 18b odst. 1 písm. a) zákona č. 425/1990 Sb. Finanční prostředky na tyto dotace obcím uvolní okresní úřady podle schváleného rozpočtu okresního úřadu na rok 1998 (§ 18b odst. 1 písm. b) zákona č.425/1990 Sb.) jednotlivým obcím neprodleně po jejich obdržení od Ministerstva financí.

        Tyto průběžné finanční operace zaúčtují okresní úřady plusem a mínusem na příjmové položce 4112 - Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu.

        Při rozpisu neinvestiční účelové dotace pro jednotky Sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí bude postup následující:
V součinnosti s okresním požárním radou bude schválený objem této dotace pro obce okresu rozepsán v souladu se Zásadami použití neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje vybraných sborů dobrovolných hasičů obcí č.j. EO-4041/96, které vydalo Ministerstvo vnitra dne 18. prosince 1996 tak, že podle článku II citovaných zásad v návrhu rozpočtu na rok 1998 bude vybraným obcím rozepsána částka na výdaje podle článku II/2 citovaných zásad. V souladu s ustanovením § 28 odst. 10 rozpočtových pravidel republiky vytvoří okresní úřad ve svém rozpočtu na rok 1998 rezervu na zabezpečení mimořádných potřeb (pro případ zahoření) na výdaje podle článku II/1 citovaných zásad t.j. ve výši zůstatku nerozepsané neinvestiční účelové dotace podle článku II/2. Pokud nebudou realizovány zásahy jednotek Sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí, rozpustí okresní úřady tuto rezervu v průběhu roku na výdaje podle článku II/2 citovaných zásad, t.j. na udržení akceschopnosti vybraných jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí.

        Při rozpisu územní vyrovnávací dotace bude postup následující:
Podle platné úpravy pravidel hospodaření s prostředky státního rozpočtu je územní vyrovnávací dotace v plné výši obsažena ve finančním vztahu státního rozpočtu k rozpočtům příslušných okresních úřadů (příloha č. 7 k zákonu o státním rozpočtu na rok 1998), t.j. jako dotace ze státního rozpočtu republiky podle § 28 odst. 4 písm. g) zákona ČNR č.576/1990Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů. Územní vyrovnávací dotace bude v rozpočtu dotčeného okresního úřadu zaúčtována na příjmovou položku 4112 - Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu. Podle ustanovení § 18b odst. 1 písm. a) zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, ve znění pozdějších předpisů, je rozdělení objemu této dotace na návrh přednosty okresního úřadu mezi okresní úřad a jednotlivé obce okresu v kompetenci okresního shromáždění. Okresní úřady následně ve smyslu ustanovení § 28 odst. 6 (druhá věta) rozpočtových pravidel republiky zapracují do rozpočtu okresního úřadu na rok 1998 výdajovou položku 5321 Neinvestiční transfery obcím, kde bude zúčtován i okresním shromážděním odsouhlasený objem územně vyrovnávací dotace pro obce a ze které budou prostředky jednotlivým obcím uvolňovány neprodleně po jejich obdržení od Ministerstva financí.

        V případě neschválení rozpočtu okresního úřadu na rok 1998, se tyto dotace obcím uvolní podle návrhu přednosty okresního úřadu na jejich rozdělení, který předloží okresnímu shromáždění ke schválení samostatně podle ustanovení § 18b odst. 1 písm. a) zákona č. 425/1990 Sb. Neodůvodněné zadržení těchto prostředků na příslušném účtu okresního úřadu bude považováno za porušení rozpočtové kázně podle § 30 rozpočtových pravidel republiky.

        Vyúčtování těchto účelových dotací poskytnutých obcím na území okresu bude podle § 29 odst. 2 rozpočtových pravidel republiky součástí závěrečného účtu okresního úřadu ve vztahu ke státnímu rozpočtu republiky za rok 1998.

        Soubor dotací ze státního rozpočtu zahrnutý ve vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí a k rozpočtům okresních úřadů (příloha č. 6 a 7 k zákonu o státním rozpočtu) je v převážné míře určen na částečnou úhradu neinvestičních výdajů ve školství, zdravotnictví, ústavech sociální péče, domovech důchodců, na dopravní obslužnost území a na výkon státní správy v přenesené působnosti obcí. Jen výdaje Hasičských záchranných sborů okresů a výdaje na sociální dávky jsou plně profinancovány účelovými dotacemi ze státního rozpočtu. Návrh účelových dotací pro okresní úřady a obce koresponduje s rozpočtovými prioritami stanovenými v programovém prohlášení vlády, zejména ve vztahu k dopravní obslužnosti území.

        Mimo účelových neinvestičních dotací obsažených ve finančním vztahu státního rozpočtu na rok 1998 k rozpočtům okresních úřadů a obcí jsou v rozpočtových kapitolách věcně příslušných ústředních orgánů státní správy zahrnuty dotace na schválené investiční i neinvestiční programy pro okresní úřady a obce v celkovém objemu 7,2 mld. Kč. Jedná se např. o dotace na pořízení a technickou obnovu investičního majetku v oblasti sociální péče, Hasičských záchranných sborů okresů, výstavbu a technickou obnovu vodovodů a úpraven vod, kanalizací a čistíren odpadních vod, výstavbu nájemních bytů ve vlastnictví obcí, na modernizaci bytového fondu a na realizaci programu obnovy venkova.

        Státní fond životního prostředí uvažuje s poskytnutím dotací obcím na schválené projekty v oblasti ochrany a vytváření zdravého životního prostředí v celkové výši 1,1 mld. Kč.

Z hlediska systematiky státního rozpočtu na rok 1998 se dotace pro okresní úřady a obce člení na:

1) Dotace schválené Parlamentem České republiky v rámci vztahu státního rozpočtu k rozpočtům okresních úřadů a obcí (a jimi zřizovaných rozpočtových a příspěvkových organizací) zákonem o státním rozpočtu na příslušný rok (viz přílohy č. 6 a č. 7 k zákonu o státním rozpočtu na rok 1998). Ministerstvo financí uvolňuje tyto dotace v závislosti na naplňování příjmů státního rozpočtu ve splátkách a každá z nich zpravidla činí 1/12 celoročního objemu dotace. Patří sem:

    účelová dotace na sociální dávky
Dotace je určena pro okresní úřady, pověřené obecní úřady a samostatné obce na výplatu dávek sociální péče. Dávky jsou vypláceny podle platných právních předpisů, a to občanům tělesně a zdravotně postiženým, občanům sociálně potřebným a ostatním občanům, pokud jim vznikne na výplatu dávky právní nárok. Dotace je zúčtovatelná a podléhá finančnímu vypořádání

    účelová dotace na výkon státní správy obcemi v přenesené působnosti
Dotace je určena pro všechny obce a při jejich rozdělování postupují okresní úřady podle ustanovení § 2 zákona o státním rozpočtu na rok 1998 a přílohy č. 9 k tomuto zákonu. Jedná se o částečnou úhradu osobních a věcných výdajů spojených s výkonem státní správy obcemi v každém okrese. Dalším zdrojem úhrady jsou správní poplatky získané obcemi za provedení správních úkonů. Kritéria použitá pro rozdělení dotace jednotlivým obcím pro rok 1998 se nemění

    účelová dotace na školství
U dotace na školství se vlastně jedná o částečný příspěvek na úhradu objektivizovaných výdajů (výdaje snížené o příjmy) na jednoho žáka v mateřské a základní škole. Tyto výdaje na žáka za ČR představují částku cca 4 400,- Kč. Dotace na žáka zůstává na úrovni roku 1997 t.j. 1 110,- Kč. Propočet dotace vychází z dostupných údajů o počtu dětí a žáků za školní rok 1996/1997. Dotace je zúčtovatelná a podléhá finančnímu vypořádání, které bude provedeno na základě údajů ze zahajovacích výkazů za školní rok 1997/1998.
Příklady vyúčtování poskytnuté dotace:
        nižší počty žáků a dětí - vratka dotace
        vyšší počty žáků a dětí - uplatnění nároku na dotaci

    účelová dotace na ústavy sociální péče
Jde o příspěvek na jedno místo v ústavu sociální péče, který při celoročním, týdenním a kombinovaném pobytu činí částku 63 000,- Kč, při denním pobytu částku 33 900,- Kč. Dotace podléhá finančnímu vypořádání. Vyúčtování bude provedeno na základě údajů z ročního výkazu Soc (MPSV) V 1 - 01 o zařízeních sociální péče (výkaz bude přílohou finančního vypořádání) a z výkazu o plnění rozpočtů obcí, okresních úřadů a rozpočtových organizací jimi zřizovaných Fin RO 2-12 M § 43 11 a § 43 13. Na rozdíl od roku 1997, bude z uvedeného výkazu použit údaj o průměrném počtu obyvatel v roce; je to údaj vyjadřující využití kapacity zařízení a obsahuje průměr z počtu obyvatel přijatých a platících úhradu za pobyt, vč. částečné úhrady je-li obyvatel mimo zařízení. Okresní úřady (obce) provedou vyúčtování dotací za jednotlivá zařízení

    účelová dotace na domovy důchodců
Příspěvek na jedno místo v domově důchodců ve výši 50 500,- Kč zůstává na úrovni roku 1997. Stejně jako dotace na ústavy sociální péče bude i dotace na domovy důchodců podléhat finančnímu vypořádání za rok 1998. Vyúčtování bude provedeno na základě údajů z ročního výkazu Soc (MPSV) V 1 - 01 o zařízeních sociální péče (výkaz bude přílohou finančního vypořádání) a z výkazu o plnění rozpočtů obcí, okresních úřadů a rozpočtových organizací jimi zřizovaných Fin RO 2-12 M § 43 16). Na rozdíl od roku 1997, bude z uvedeného výkazu použit údaj o průměrném počtu obyvatel v roce; je to údaj vyjadřující využití kapacity zařízení a obsahuje průměr z počtu obyvatel přijatých a platících úhradu za pobyt, vč. částečné úhrady je-li obyvatel mimo zařízení. Okresní úřady (obce) provedou vyúčtování dotací za jednotlivá zařízení

    účelová dotace na vybraná zdravotnická zařízení
Dotace je určena pouze na vybraná dětská zdravotnická zařízení (kojenecké ústavy a dětské domovy), jejichž zřizovatelem je obec nebo okresní úřad a která nejsou příjmově napojena na soustavu zdravotních pojišťoven. Příspěvek na 1 místo činí 63 000,- Kč. Zvýšení příspěvku zohledňuje skutečnost, že se jedná o zdravotnická zařízení s nadregionální, někdy i celorepublikovou působností. Dotace podléhá finančnímu vypořádání. Vyúčtování bude provedeno na základě údajů o skutečné kapacitě zařízení z ročního výkazu A (MZ) 1 - 01 o činnosti zdravotnických zařízení, (obor): kojenecké ústavy a dětské domovy 1998 (výkaz bude přílohou finančního vypořádání) a údajů z výkazu o plnění rozpočtů obcí, okresních úřadů a rozpočtových organizací jimi zřizovaných Fin RO 2-12 M § 43 21 a část § 43 22, který se týká dětských domovů. Okresní úřady (obce) provedou vyúčtování dotací za jednotlivá zařízení

    účelová dotace na Hasičské záchranné sbory
Dotace je určena na úhradu neinvestičních výdajů Hasičských záchranných sborů a na pokrytí nákladů sboru dobrovolných hasičů vybraných obcí spojených s jejich rozvojem a se zásahy mimo jejich územní obvod

    účelová dotace na dopravní obslužnost
Dotace je zahrnuta do okruhu priorit stanovených programovým prohlášením vlády. Dotace je určena na částečnou úhradu prokazatelné ztráty pravidelné autobusové dopravy, vyplývající ze smlouvy o závazku veřejné služby dle § 19 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené mezi dopravním úřadem (okresním úřadem, magistrátem) a dopravcem. Dotaci lze rovněž čerpat na úhradu ztráty z provozu městské autobusové dopravy, která vzniká ze zajišťování závazku veřejné služby mimo území města , k jehož obsluze je zřízena. O čerpání dotace v tomto případě rozhodují příslušné dopravní úřady. Kritérium pro rozdělení dotace na dopravní obslužnost stanovilo ministerstvo dopravy a spojů. Jedná se o vícekriteriální ukazatel zohledňující geografické postavení okresu, ujeté kilometry a provozní ztrátu dopravců. Oproti roku 1997 je výsledná dotace stanovena na základě diferencovaného procentního podílu (váhy) uvedených propočtových ukazatelů. Dotace je zúčtovatelná a podléhá finančnímu vypořádání. Okresním úřadům nebudou při finančním vypořádání poskytnuty dodatečné prostředky ze státního rozpočtu na dorovnání této dotace do skutečné výše neinvestičních výdajů na dopravní obslužnost

    územní vyrovnávací dotace
Je určena na dokrytí nerovnoměrného rozložení inkasa daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti v okresech. Je navrhována těm okresům, v nichž výnos daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti nedosáhne republikového průměru na jednoho obyvatele, t.j. 2 678,80 Kč (pro propočet republikového průměru jsou vyloučena magistrátní města). Základnou pro výpočet územní vyrovnávací dotace je ta část výnosu daně z příjmů ze závislé činnosti, která poplyne do rozpočtů územních orgánů. Rozdělení dotace schvaluje na návrh přednosty ve smyslu § 18b zákona ČNR č. 425/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů okresní shromáždění.

Alokace uvedených dotací pro jednotlivé okresní úřady a obce v okresech vychází z kritérií stanovených pro jednotlivé druhy dotací.

2) Dotace z kapitoly Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu. Jedná se o dotace, které nelze předem přesně rozdělit do příslušných území a jejich příjemcům se uvolňují na základě splnění předem stanovených podmínek a v závislosti n
a naplňování příjmů státního rozpočtu. Patří sem :

    účelová dotace na pozemkové úpravy
Dotace se poskytuje podle § 2 odst. 2 vyhlášky MF ČR č. 98/1992 Sb., o způsobu úhrady nákladů pozemkových úprav, a je určena na úhradu nákladů pozemkových úprav, které hradí stát podle § 2 odst. 1 citované vyhlášky

    účelová dotace zoologickým zahradám
Jde o státní příspěvek na řešení problematiky českých zoologických zahrad v souladu s usnesením vlády České republiky č. 3 ze dne 4. ledna 1995

    účelová dotace na ekologické investice
Jedná se o dotace na vodohospodářské akce pro obce

    individuální investiční dotace
Návrh neuvažuje se zařazením žádné nové stavby. Vzhledem k tomu, že v minulosti došlo k vysoké rozestavěnosti staveb, je nyní zájem především na jejich dokončení. V návrhu rozpočtu na rok 1998 je zařazeno celkem 63 staveb, v tom nemocnice představují 17 staveb, základní školy 43, kolektory 3 stavby. z celkového objemu prostředků na rok 1998 ve výši 2 289,0 mil. Kč je uvažováno pro okresní úřady 1 128,5 mil. Kč a pro obce 1160,5 mil. Kč

    účelová dotace na protiradonová opatření
Dotace je určena na odstranění radonu v bytových objektech a objektech školských a předškolských zařízení a veřejných vodovodů (usnesení vlády č. 709/93)

    účelová dotace na rozvoj povrchové městské hromadné dopravy
Usnesením vlády č. 499 ze dne 20. srpna 1997 byl schválen tříletý program systémové státní podpory rozvoje povrchové městské dopravy. Na jeho finanční zabezpečení schválila vláda poskytování dotace v objemu 550 mil. Kč. ročně

    účelová dotace na linkovou autobusovou dopravu
Vláda rovněž usnesením č. 499/97 schválila systémovou podporu linkové autobusové dopravy. Jedná se o tříletý program s roční finanční spoluúčastí státního rozpočtu v objemu 150 mil. Kč

    účelová dotace na správní výdaje na systém dávek státní sociální podpory
Dotace je určena na financování systému vyplácení dávek státní sociální podpory pověřenými územními orgány, především na úhradu některých věcných výdajů spojených s touto agendou (poštovné a poukázečné)

    účelová dotace na komplexní součinnostní program prevence kriminality a prevence drogových závislostí na místní úrovni
Dotace je určena na realizaci projektů prevence kriminality a prevence drogových závislostí.

3) Dotace z rozpočtových kapitol věcně příslušných ústředních orgánů státní správy. Jedná se např. o dotace na pořízení a technickou obnovu investičního majetku v oblasti sociální péče, Hasičských záchranných sborů okresů, výstavbu a technickou obnovu vodovodů a úpraven vod, kanalizací a čistíren odpadních vod, výstavbu nájemních bytů ve vlastnictví obcí, na modernizaci bytového fondu a na realizaci programu obnovy venkova. z rozpočtových kapitol věcně příslušných ústředních orgánů státní správy budou uvolňovány v průběhu roku.

9. Postup účtování neinvestiční účelové dotace pro jednotky Sboru dobrovolných hasičů vybraných obcí

ref. ing. R. Kotrba

        Okresní úřad zaúčtuje obdrženou dotaci na položku 4112 - Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu. Vytvořená rezerva na zabezpečení mimořádných potřeb (pro případ zahoření) se zařadí na položku 5909 - Ostatní neinvestiční výdaje j. n. Rozpouštění rezervy v průběhu roku se zaúčtuje mínusem na položce 5909 a zároveň mínusem na položce 4112.