Zprávy Ministerstva financí ČR - číslo 1 ročník 1997

Pokyn č. 1/96 k použití některých ustanovení Opatření o rozpočtové skladbě, vydané pod č.j. MF ČR 111/27 947/1996
čj.. 111/68 790/1996 - ref. ing. Kinšt

Na základě dotazů a k vysvětlení použití některých ustanovení opatření se sděluje:

1. K druhovému třídění vzájemných převodů mezi jednotlivými účty uvedených v § 2, odst. 2, písm. c), případně z účtů a na účty nemající charakter účtů veřejných rozpočtů u obcí, okresních úřadů, vyšších územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí se použijí:
- odpovídající položky podseskupení položek 413 pro třídění operace na účtu, který přijal prostředky,
- odpovídající položky podseskupení položek 534 a 636 pro třídění operace na účtu, který vydal prostředky. Pro třídění výdajových operací je možné použít ve všech případech jen položky podseskupení položek 534 (tedy bez ohledu na to, zda se jedná o převod prostředků, které mají být určeny na investiční nebo neinvestiční účely) nebo pro odlišení převodů realizovaných pro investiční účely použít v některých případech položky podseskupení položek 636.

2. Pro funkční třídění k operacím podseskupení položek 534 a 636 se u všech převodů použijí paragrafy 6171 pro obce a dobrovolné svazky obcí a 6172 pro vyšší územní samosprávné celky (při splnění podmínky uvedené v § 1, odst. 4 opatření i pro okresní úřady). Rozpočtové organizace použijí pro třídění těchto převodů (např. z účtu rezervního fondu na příjmový účet) paragraf vyjadřující hlavní náplň jejich činnosti (tzv. kmenový paragraf).

3. Paragrafy funkčního třídění končící dvojčíslím xx91 a paragrafy 6153 a 6223 se použijí pro operace související s mezinárodní spoluprací. Tyto paragrafy se v souladu s legendou použijí především pro platby členských příspěvků do mezinárodních organizací, příspěvků na konání mezinárodních konferencí, apod. Legenda k těmto paragrafům vedle toho nabízí i možnost použít je pro zatřídění výdajů na služební cesty do zahraničí za účelem mezinárodní spolupráce. Ke zjednodušení agendy při použití rozpočtové skladby u zahraničních služebních cest je možno používat paragraf vyjadřující hlavní činnost organizace, u obcí a okresních úřadů i paragrafy 6171, resp. 6172.

4. K použití položky 5192 druhového třídění: položka se použije i k zatřídění takových operací, jako jsou např. výplaty náhrad zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce, úhrad školného a nákladů zdravotní péče pracovníků zastupitelských úřadů a jejich rodinných příslušníků v zahraničí. Položka se použije např. i k zatřídění náhrad nájemníkům podle dohod o finančním vyrovnání, jestliže organizace obdrží v rámci redislokace budovu částečně obsazenou nájemníky a obsazené prostory nezbytně potřebuje k zabezpečení své činnosti dříve než skončí platnost nájemních smluv a nejsou-li tyto smlouvy vypověditelné.

5. Dotace na činnost krajanských spolků v zahraničí se podle funkčního třídění začlení na paragraf 6159.

6. Při čerpání úvěrů u tuzemských bank prostřednictvím přímých čerpacích investičních účtů (úhrady se provádějí přímo na vrub těchto účtů) se postupuje z hlediska třídění peněžních operací takto: Po úhradě z tohoto účtu se daná operace zatřídí jako investiční výdaj v souladu s rozpočtovou skladbou (to jest do některé z položek třídy 6 druhového třídění a na odpovídající paragraf funkčního třídění). Při sestavování finančního výkazu za dané období se údaj položky 8123 zvýší o souhrn realizovaných výdajů z čerpacího investičního účtu od počátku do konce vykazovaného období. Splátky tohoto úvěru se při jejich realizaci zatřídí standardním způsobem, tj. na položku 8123 (se záporným znaménkem). Při čerpání úvěru formou přímých čerpacích účtů na neinvestiční účely se postupuje obdobně jen s tím rozdílem, že se pro zatřídění výdajů použijí položky třídy 5 druhového třídění a pro zatřídění hodnoty financování se použije položka 8113.

7. Záznamové položky 011 - 018 se použijí pro registraci vzájemných netransferových plateb a inkas mezi subjekty uvedenými v § 1, odstavci 1, tj. pro případy, které inkasující organizace třídí jako příjem a vydávající organizace jako výdaj. Záznamové položky se proto použijí především v případech vzájemných nákupů a prodejů a příspěvků ke sdružování prostředků. Nepoužijí se naopak v případě transferových plateb (seskupení položek 53, seskupení položek 63) a příjmů z dotací (seskupení položek 41 a 42). Nepoužijí se ani pro případy vzájemného poskytování půjček (a jejich splátek), tj. pro operace podseskupení položek 243, 244, 563, 564, 643 a 644 a třídy 8. Nepoužijí se ani pro případy vzájemných refundací výdajů, které organizace, které je nahrazován určitý výdaj, zatřídí kompenzačním způsobem, tj. na příslušnou výdajovou položku se záporným znaménkem. Refundace musí vyplývat ze smluvních vztahů nebo být jako refundace označena tím, kdo výdaj refunduje.

8. Výdaje na závodní stravování, které je možno hradit podle nař. vlády č. 137/1989 Sb. z rozpočtu organizace, se zatřídí na paragraf funkčního třídění odpovídající hlavní činnosti organizace (tzv. kmenový paragraf), u obcí na paragraf 6171 a okresních úřadů na paragraf 6172.

Redakční oprava MF 111/27947/1966

V textu Opatření o rozpočtové skladbě, vydaného pod č.j. MF ČR 111/27 947/1996, se opravují tyto tiskové chyby:


1. V § 1, odst. 1 se na konci textu doplní: ”a vyšších územních samosprávných celků”. Spojka ”a” před slovy ”dobrovolných svazků obcí” se mění na čárku ve větě.

2. V § 4, odst. 6 se ve druhé větě vypouští slovo ”vlády".

3. Na závěr seskupení položek 24 patří doplnit podseskupení položek: ”247 - Splátky půjček ze zahraničí”, které má jedinou položku: ”2470 - Splátky půjček ze zahraničí”. Na závěr seskupení položek 56 patří doplnit podseskupení položek: ”567 - Neinvestiční půjčky do zahraničí”, které má jedinou položku: ”5670 - Neinvestiční půjčky do zahraničí”. Na závěr seskupení položek 64 patří doplnit podseskupení položek: ”647 - Investiční půjčky do zahraničí”, které má jedinou položku: ”6470 - Investiční půjčky do zahraničí”.

4. V legendě u záznamové položky 014 - Výdaje na investiční nákupy od jiných veřejných rozpočtů se vypouští text ”a položku 6141”.

5. V legendě u záznamové položky 015 se vypouští spojka ”i”.

6. Do názvu záznamových položek 015 až 018 patří před slova ”rozpočtů”, resp. ”rozpočtům” slova ”veřejných”, resp. ”veřejným”.

Pokyn č. 2/96 k použití některých ustanovení Opatření o rozpočtové skladbě, vydaného pod č.j. MF ČR 111/27 947/1996
čj.: 111/79 596/1996 - ref. ing. Kinšt, ing. Paroubek

Ministerstvo financí vydává pokyn k výkladu některých ustanovení rozpočtové skladby platné od roku 1997:

1. Výnosy z pokut, uložených na základě obecně závazných právních předpisů, ale i např. obecních vyhlášek, apod. se třídí na položku 2210 druhového třídění. Funkční zatřídění musí odpovídat povaze působnosti příslušného orgánu státní správy, obce, okresního úřadu, organizace, apod., k výběru pokuty. Např. příjem z pokuty za přestupek ve stavebním řízení, vybíraný obcí, se zatřídí na paragraf 2169. Pokuty za porušování předpisů o ochraně životního prostředí, včetně obecních vyhlášek např. o zákazu pálení nevhodných materiálů, ochraně zelených ploch, povolených topných systémech, apod., se zatřídí na některý paragraf pododdílu 376 (výběr ekologických pokut obcemi na paragraf 3769, Českou inspekcí životního prostředí na paragraf 3762). Veškeré ostatní pokuty (jiné než ekologické) vybírané Policií České republiky nebo obecní policií se považují za funkci zabezpečení bezpečnosti a veřejného pořádku a třídí se na paragraf 5311. Veškeré další příjmy z pokut se třídí na ”kmenový” paragraf, tj. např. u obcí na 6171.

2. K dotazům k výkladu § 6, odst. 1 opatření - funkční třídění se bez výjimky použije u všech rozpočtovaných i uskutečněných výdajových operací, tj. operací zatříděných do tříd 5, 6 a 7 druhového třídění.

3. Na položku 5112 druhového třídění se zatřídí i odměny zastupitelům obecních a městských úřadů (paragraf 6112), odměny členům volebních komisí (paragrafy 6114 nebo 6115), odměny za využití vynálezů a odměny dle předpisů o autorském právu (paragraf odpovídající funkci daného autorského díla, zejména se použije kmenový paragraf organizace).

4. Výdaje na pohřby zesnulých, o které se nemá kdo postarat, hrazené z rozpočtů obcí, se zatřídí na položku 5192 druhového třídění, paragraf 3632 funkčního třídění.

5. Mezi rezervní fondy ve smyslu položek 4133 a 5344 druhového třídění zahrnujeme pouze rezervní fondy rozpočtových organizací zřizované ve smyslu § 7, odst. 1 vyhl. č. 205/1991 Sb., v platném znění, fondy rezerv a rozvoje, případně jiné fondy charakteru obecných, na jednotlivé účely nespecifikovaných, rezerv obcí, fondy rezerv a rozvoje okresních úřadů ve smyslu § 28, odst. 7, zákona č. 576/1990 Sb., v platném znění, případně rezervní fondy u státních fondů. Mezi rozpočtové účty ve smyslu položek 4134 a 5345 druhového třídění zahrnujeme pouze příjmové a výdajové účty rozpočtových organizací, příjmové a výdajové účty a základní běžný účet obcí a okresních úřadů a běžné účty státních fondů. Ostatní účty, zejména účty sdružených prostředků, sociálních fondů obcí, zůstatků fondů odměn a dalších účelových fondů obcí (předurčených na určitý specifický účel), příp. i okresních úřadů a státních fondů, se považují za vlastní fondy jinde nespecifikované ve smyslu položek 4139 a 5349 druhového třídění.

6. Dotace k cenám tepla vyplácené finančními úřady organizacím bytového hospodářství, pokud procházejí prostřednictvím rozpočtů obcí (a nikoliv přímo na účty zřizovaných organizací bytového hospodářství nebo na účty hospodářské činnosti) se považují za kompenzační operaci ve smyslu § 7 opatření. Jejich přijetí do rozpočtu obce se zatřídí na položku 2323 druhového třídění a vydání (organizaci bytového hospodářství, převod na účet hospodářské činnosti) na tutéž položku se záporným znaménkem.

7. K ujednocení používání záznamových položek 011 - 018: V textu opatření jsou odkazy v legendách týkajících se vazeb jednotlivých záznamových položek na položky a podseskupení druhového třídění pomocné. V zájmu odstranění nejasností plynoucích z legend v jednotlivých částech opatření je závazný tento výklad: Záznamové položky se použijí v případě každé vzájemné platby a inkasa mezi dvěma subjekty uvedenými v § 1, odst. 1 opatření (tj. dvěma ”veřejnými rozpočty”), které nemají charakter přijatých dotací, vydaných transferů a jejich vratek, dále které nemají charakter přijatých nebo poskytnutých půjček, vzájemných plateb daní a poplatků, sankčních plateb a jiných povinných odvodů jiným veřejným rozpočtům a které konečně nemají povahu vzájemných refundací. Znamená to že:
- záznamová položka 011 může mít vazbu především na operace podseskupení 211, 213, 221 a případně i 214, teoreticky i položku 2323,
- záznamová položka 012 může mít vazbu jen na podseskupení 311,
- záznamová položka 013 může mít vazbu jen na podseskupení 513 - 518 a na položky 5191 a 5199,
- záznamová položka 014 může mít vazbu jen na podseskupení 611, 612, 613, příp. i na položky 6142 a 6149.
- záznamová položka 015 může mít vazbu výhradně na položku 2324,
- záznamová položka 016 může mít vazbu jen na položku 3122,
- záznamové položky 017 a 018 se použijí v případě vydání příspěvku jinému veřejnému rozpočtu, především pokud jde o sdružování prostředků. I v případě, že subjekt poskytující příspěvek zatřídí tuto operaci na konkrétnější položku druhového třídění než 5192 a 6141 (jak připouštějí legendy k oběma položkám), např. příspěvek na sdružení prostředků k výstavbě budovy na pol. 6121, zapíše operaci na odpovídající záznamovou položku (v našem příkladě 018).

8. K použití položek 2143 a 5142 (Realizované kursové zisky a ztráty): Tyto položky se použijí v případech, kdy např. obec prodává prostředky ze svého devizového účtu pro zatřídění rozdílu proti původní korunové hodnotě. Příklad: obec prodává devizové prostředky z účtu v hodnotě 1000 USD, které byly vedeny v ceně jejich nákupu 27000 Kč. Při jejich prodeji je vzhledem ke změně devizového kurzu dosaženo korunového příjmu 28000 Kč. Částka 27000 Kč se pak zatřídí v analytice k devizovému účtu na položku 5345 a v analytice k rozpočtovému účtu na položku 4139. Realizovaný kursový zisk 1000 Kč se zapíše v analytice k rozpočtovému účtu na položku 2143. Položky 2143 a 5142 se použijí i v případě, kdy organizace (resp. obec, okresní úřad) nakupuje valuty např. pro úhradu cestovních náhrad pracovníka vysílaného do zahraničí. Tyto položky použije pro zatřídění rozdílu mezi korunovým ohodnocením zpětně odprodávaných valut (jestliže po vyúčtování cestovních náhrad pracovníkem je část valut vracena) a jejich původní korunovou hodnotou. Příklad: organizace vybavuje pracovníka vysílaného do zahraničí zálohou na cestovní výdaje ve výši 100 USD při kurzu 27 Kč/1 USD v hodnotě 2700 Kč. Částku uvolní ze svého účtu u banky, kde směňuje, valuty převezme v hotovosti. Částku 2700 Kč zatřídí na položku 5182 (Poskytnuté zálohy vlastní pokladně), poplatek placený bance na položku 5163. Z uvedené částky vyúčtuje po skončení pracovní cesty pracovník částku 70 USD jako cestovní náhrady, zbylých 30 USD vrací zpět. Částku 1890 Kč (70 USD x 27 Kč) cestovních náhrad zatřídí organizace na položku 5173 proti jejímu odepsání z položky 5182. Zpětný odprodej zbylých 30 USD bance se uskutečnil v poměru 26 Kč/1 USD. Částku připsanou na účet u banky (780 Kč) zatřídí tak, že 810 Kč (30 USD x 27 Kč) zatřídí na položku 5182 (se záporným znaménkem) a kursový rozdíl 30 Kč na položku 5142.

9. Dojde-li ve stejném rozpočtovém roce k tomu, že poskytovatel návratné finanční výpomoci promine dlužníkovi její splacení, provede změnu zatřídění z příslušné položky seskupení položek 56, resp. 64, na příslušnou položku seskupení položek 52 - 55, resp. 63, druhového třídění. Původní dlužník (vztahuje-li se na něj působnost rozpočtové skladby), provede změnu zatřídění z původní odpovídající položky seskupení položek 81 nebo 82 rozpočtové skladby na novou položku třídy 4 rozpočtové skladby.

10. Při zapojení zdrojů rezervního fondu rozpočtové organizace prostřednictvím rozpočtu zřizovatele - obce nebo okresního úřadu - se postupuje takto: Rozpočtová organizace zatřídí převod jako analytiku k účtu rezervního fondu na položku 5345. Zřizovatel zatřídí příjem této částky na položku 2329. Poukaz prostředků na výdajový účet rozpočtové organizace zatřídí zřizovatel na položku 5350 a rozpočtová organizace jejich příjem na položku 4140.
Při převodu prostředků zřizovatelem na rezervní fond rozpočtové organizace se u zřizovatele zatřídí tento výdaj na položku 5909 a rozpočtová organizace jako analytiku k účtu rezervního fondu na položku 4140. Tento převod proto není předmětem konsolidace u zřizovatele.
Převede-li ústředně zřízená rozpočtová organizace v souladu s § 11, odst. 2, vyhl. č.205/1991 Sb., převod prostředků z rezervního fondu na zvláštní příjmový účet doplňkových zdrojů na investice (”zvláštní účet”), zatřídí tento výdaj jako analytiku k účtu rezervního fondu na položku 6331 (Investiční transfery státnímu rozpočtu). Přijetí prostředků na zvláštní účet se zatřídí na položku 4133 (Převody z vlastních rezervních fondů).

11. K třídění výdajů za školení pracovníků prováděná externími subjekty: Pokud organizace (obec, okresní úřad) obdrží fakturu znějící na jednu celkovou částku úhrady, zatřídí ji celou na pol. 5167 (Služby školení a vzdělávání). Je-li celková úhrada rozepsána a jsou zvlášť vypočteny částky za ubytování, stravu či dopravu pro školeného, zatřídí se tyto výdaje na položku 5173 a zbývající část (tj. samotná úhrada za školení) na položku 5167. Z hlediska výkladu platné právní úpravy (zejména § 141a zákoníku práce a § 4 a zejména § 5, odst. 4 zákona o cestovních náhradách lze dovodit, že zaměstnavatel (rozpočtová organizace, obec, okresní úřad) může zabezpečit zaměstnanci plně bezplatné stravování, tzn. i ve vyšší ceně, než je platný denní limit stravného podle zákona. Nevylučuje to však možnost uzavřít se zaměstnancem dohodu o úhradě rozdílu, o kterou částka výdajů přesahuje výši zákonného stravného. Platí přitom ustanovení § 30, odst. 2 vyhlášky MF ČR č. 205/1991 Sb.

12. K třídění nákupu a prodeje kolků: Nákup kolků určených k prodeji poplatníkům se v prvním roce zatřídí na položku 5176 druhového třídění. Příjmy z jejich prodeje v tomto i následujících letech neprocházejí tříděním podle rozpočtové skladby, protože nákup nových kolků se realizuje za prostředky získané prodejem předchozích kolků, přičemž tyto prostředky v pokladně jsou stále považovány za kolky, i když mají přechodně formu hotovosti. Teprve pokud se organizace rozhodne, že prodej kolků poplatníkům zruší, odvede hotovost získanou prodejem do příjmů rozpočtu a zatřídí ji na položku 2329 druhového třídění. Tento postup byl již stanoven obcím a okresním úřadům pokynem uveřejněným ve Zprávách MF ČR pro finanční orgány okresních úřadů a obcí č. 2/96. Vzhledem k praxi některých ústředních orgánů nebo jimi zřízených rozpočtových organizací může Ministerstvo financí na základě žádosti příslušného subjektu povolit výjimečně odchylný postup.

13. Na žádost některých územních orgánů se povoluje používat pro funkční zatřídění převodů mezi fondy obce nebo okresního úřadu (tj. k položkám 5344 - 5349, příp. 6369) buď paragrafy 6171, resp. 6172, nebo - v zájmu okamžitého přehledu o výdajích na vnitřní správu příslušného obecního nebo okresního úřadu - paragraf 6409.

Pokyn č. 3/96 k použití některých ustanovení Opatření o rozpočtové skladbě, vydaného pod č.j. MF ČR 111/27 947/1996
čj.: 111/79 596/1996 - ref. ing. Kinšt

Po dohodě s Ministerstvem životního prostředí se vydává podrobnější výklad (jako rozšíření původního) k použití paragrafů pododdílu 232 - Odvádění a čištění odpadních vod a oddílu 37 - Ochrana životního prostředí:

Obecně: Za výdaje na ochranu životního prostředí jsou považovány výdaje na všechny cílevědomé činnosti, které jsou přímo orientovány na prevenci nebo snížení nebo eliminaci znečištění či jiných zátěží životního prostředí, vyplývajících z výrobních procesů a ze spotřeby zboží a služeb. Výdaje veřejného sektoru zahrnují navíc výdaje na administrativu, monitoring a uplatnění (prosazení) ochrany životního prostředí.

1. K pododdílu 232:

232 - Odvádění a čistění odpadních vod
2321 - Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly
Včetně kanalizačních sítí a septiků
Tyto výdaje obecně zahrnují sběr a čistění odpadních vod (ve společných, veřejných i individuálních systémech), tj.
- odvádění odpadních vod, srážkových vod, kanalizační sítě
- čistírny odpadních vod, včetně předčisťování a speciálních provozů pro odpadní vody z určitých průmyslových procesů (např. neutralizační stanice, odfenolovací zařízení; retenční a akumulační nádrže pro řízené vypouštění odpadních vod; septiky)
2322 - Prevence znečisťování vody
Činnosti na bázi výrobních technologií a opatření vedoucí k výraznému snížení množství vypouštěného znečištění do vodních toků
Zahrnuje celkovou prevenci, řízení a monitoring znečistění povrchových vod.
2329 - Odvádění a čistění odpadních vod j.n.
Zahrnuje i nakládání s kaly z čistíren odpadních vod.

2. K oddílu 37:

37 - Ochrana životního prostředí
Prostředky poskytované prvotně za účelem tvorby a ochrany životního prostředí a nezahrnuté v jiných funkcích (zejm. lesní hospodářství, úspory energie, vodní hospodářství).

371 - Ochrana ovzduší
3711 - Odstraňování tuhých emisí
Vyloučení emisí u zdroje (zařízení na odprašnění, filtry)
3712 - Odstraňování plynných emisí
Zahrnuje opatření k vyloučení emisí u zdroje - odsiřování, denitrifikace apod.
3713 - Změny technologií vytápění
Změny technologií vytápění na bázi záměny paliva, fluidního spalování nebo náhrad dosavadních zdrojů znečišťování ovzduší zařízeními na využití alternativních zdrojů energie. Patří sem rekonstrukce kotelen včetně související výstavby plynovodů a rekonstrukce komínů.
Ve výrobních procesech např. kogenerace elektřiny a tepla v paroplynových zařízeních, rekonstrukce kotlů na fluidní spalování s odsířením, rekonstrukce kotlů a kotelen z tuhých nebo kapalných paliv na plyn.
3714 - Opatření ke snižování produkce skleníkových plynů a plynů poškozujících ozónovou vrstvu
Ochrana klimatu.Zavádění čistých technologií (čisté technologie a čisté výrobky užité ve výrobním procesu); využití alternativních zdrojů energie.
3715 - Změny výrobních technologií za účelem výrazného odstranění emisí
3716 - Monitoring ochrany ovzduší
3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší j. n.

372 - Nakládání s odpady
Zahrnují se jak komunální tak průmyslové odpady, které současně zahrnují nebezpečné odpady, ostatní odpady a inertní nebo hmotně objemné odpady (odpady z těžebních odvětví a elektráren, stavební suť). Váže definičně na zákon o odpadech. Nebezpečným odpadem se rozumí odpad, který má jednu nebo více nebezpečných vlastností, jako jsou např. výbušnost, hořlavost, oxidační schopnost, tepelná nestálost organických peroxidů, schopnost uvolňovat ve styku s vodou jedovaté plyny, ekotoxicita, následná nebezpečnost, akutní toxicita, žíravost, infekčnost, radioaktivita, apod. Komunálním odpadem se rozumí veškerý odpad vznikající na území obcí při činnosti fyzických osob (domácností) a také odpad vznikající např. při čištění veřejných komunikací a prostranství a při údržbě veřejné zeleně. Nezahrnuje na druhé straně záležitosti sběru a zpracování druhotných surovin (např. papíru, železa, dalších kovů, apod.) realizované prostřednictvím organizací sběrných surovin nebo jako jednorázové akce (”železné neděle”).
3721 - Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)
3724 - Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů
Neziskové nakládání s nebezpečnými odpady se záměrem nahrazení produkce a ukládání odpadů (tj. zátěže životního prostředí) procesem opětného zapojení odpadních látek do ekonomického koloběhu (ve formě suroviny nebo energie) a procesem obnovy (proces integrován s příslušnou činností)

3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
Neziskové nakládání s komunálními odpady se záměrem nahrazení produkce a ukládání odpadů (tj. zátěže životního prostředí) procesem opětného zapojení odpadních látek do ekonomického koloběhu (ve formě suroviny nebo energie) a procesem obnovy (proces integrován s příslušnou činností)
3726 - Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
Neziskové nakládání s ostatními odpady se záměrem nahrazení produkce a ukládání odpadů (tj. zátěže životního prostředí) procesem opětného zapojení odpadních látek do ekonomického koloběhu (ve formě suroviny nebo energie) a procesem obnovy (proces integrován s příslušnou činností)
3727 - Prevence vzniku odpadů
Zahrnuje činnosti recyklace, procesní modifikace, preventivní opatření k redukci množství a škodlivých účinků odpadů tvořených konečnou spotřebou zboží a k redukci produkce průmyslových odpadů nebo snížení jejich škodlivých účinků
3728 - Monitoring nakládání s odpady
3729 - Ostatní nakládání s odpady j. n.
Patří sem zejména. asanace starých skládek, též z prostředků přidělených k odstranění ekologických zátěží na privatizovaném majetku.

373 - Ochrana půdy a podzemní vody
3731 - Ochrana půdy a podzemní vody proti znečišťujícím infiltracím
Zejména u ropovodů, produktovodů, skladů ropných látek apod.
3732 - Dekontaminace půd a čištění spodní vody
Zahrnuje zejména finanční pomoc státu při odstraňování ekologických zátěží na privatizovaném majetku; dále např.odstraňování škod po bývalé sovětské armádě; sanace těžby uranu
3733 - Monitoring půdy a podzemní vody

3739 - Ostatní ochrana půdy a spodní vody j. n.
Zahrnuje zejména opatření proti nekontrolovaným emisím, vytváření černých skládek a proti resorpci polutantů

374 - Ochrana přírody a krajiny
3741 - Ochrana druhů a stanovišť
Včetně např. podpory zoologických zahrad, ornitologických stanic a botanických zahrad, zahrnuje i ochranu a obnovu ohrožených druhů flóry a fauny.
3742 - Chráněné části přírody
Národní parky, rezervace, chráněné krajinné oblasti, jeskyně apod. nezahrnuté v jiných funkcích. Zahrnuje ochranu význačných ekosystémů a lokalit a ochranu krajiny pro její estetickou hodnotu.
3743 - Rekultivace půdy v důsledku těžební a důlní činnosti, po skládkách odpadů apod.
Např. z úhrad (50 %) z vydobytých nerostů odváděných do státního rozpočtu s tím, že mají být použity k nápravě škod na životním prostředí způsobených dobýváním výhradních ložisek; z dotací na útlum hornictví, které mají být m.j. použity na sanační práce při zahlazování důsledků těžby na životní prostředí.
3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana
Jedná se o ochranu nezahrnutou v jiných funkcích, včetně ochrany proti povodním (viz pododdíly 103, 233, 234)
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Zahrnuje výdaje spojené výstavbou, obnovou, údržbou, apod., městských a obecních zelených ploch, především parků, lesoparků, alejí, veřejných zahrad a sadů, záhonů, květinových výzdob, apod., pokud nejsou např. součástí kulturních památek (zámecké zahrady), školních pozemků, apod.
3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny j. n.

375 - Redukce působení fyzikálních faktorů na životní prostředí
Opatření ke snížení hladiny zvuku, vibrací, radioaktivního záření, intenzity elektromagnetického pole apod., u zdroje, mezi zdrojem a příjemcem, u příjemce. Vyloučena jsou opatření zaměřená hlavně na snižování hluku na pracovních místech při průmyslové výrobě.
3751 - Konstrukce a uplatnění protihlukových zařízení (protihlukové stěny a bariéry, okna, zapouzdření strojů apod.)
Zahrnují se:
- preventivní akce u zdroje: odhlučnění - zapouzdření strojů, užití odhlučněných strojů a zařízení
- antihlukové instalace: konstrukce nárazníkových zón nebo antihlukových bariér kolem letišť a ostatních zdrojů hluku, odhlučňovací práce
3752 - Protiradonová opatření
Např. opatření podle Radonového programu, jehož realizaci zabezpečují okresní a magistrátní úřady.
3753 - Monitoring k zjišťování úrovně fyzikálních faktorů
3759 - Ostatní činnosti k redukci vlivů fyzikálních faktorů j. n.

376 - Správa v ochraně životního prostředí
3761 - Ústřední státní správa v ochraně životního prostředí
Ministerstvo životního prostředí.
3762 - Ostatní orgány státní správy v ochraně životního prostředí
Např. činnost České inspekce životního prostředí.
3769 - Ostatní správa v ekologii

378 - Výzkum životního prostředí
3780 - Výzkum životního prostředí

379 - Ostatní činnosti v životním prostředí
3791 - Mezinárodní spolupráce v životním prostředí
Spadají sem příspěvky mezinárodním organizacím, výdaje na mezinárodní semináře a podobné akce a služební cesty nebo reciproční akce pracovníků a delegací do zahraničí za účelem mezinárodní spolupráce.
3792 - Ekologická výchova a osvěta
3793 - Ekologické programy v dopravě
Zahrnuje např. výdaje na tzv. kombinovanou dopravu, překladiště kombinované dopravy, dopravní a manipulační zařízení pro kombinovanou dopravu a další programy v dopravě, jejichž prvotním smyslem je ochrana a tvorba životního prostředí.
3799 - Ekologické záležitosti a programy j. n.

Redakční oprava chyb a doplnění výkladu k Opatření MF č.j. 283/51 437/1996 (finanční výkazy ústředních orgánů státní správy, rozpočtových organizací, obcí a okresních úřadů) vydaných pod číslem 67 ve Finančním zpravodaji č. 10/1996


V textu Opatření MF č.j. 283/51 437/1996 se opravuje:

1. Ve vzoru výkazu Fin Obce, okresy 1-12: na str. 416 se ruší proškrtnutí ve sloupci 1 u řádků č.1460-1490 a 1620-1640. U tohoto výkazu i výkazu Fin RO 2-04 M se na konci částí IV. doplňují řádky č. 4460 s názvem ”Konsolidace celkem (financování)” a č. 4470 s názvem ”Financování po konsolidaci”. Řádek 4460 se použije pro konsolidaci případů, kdy v rámci okruhu subjektů, za které je sestavován výkaz došlo k poskytnutí půjčky. Nejčastěji se bude jednat o případ poskytnutí půjčky ze strany okresního úřadu obci. Okresní úřad proto bude v souhrnném výkazu za území okresu konsolidovat jednak na řádku 4330, resp. 4400, půjčky poskytnuté obcím a proti tomu na řádku 4460 odpovídající část třídy 8 - Financování u obcí.

2. Ve vzoru výkazu Fin RO 2-04 U se v části IV. na str. 428 ruší řádek 4090 ”Běžný účet státního fondu”.

3. Finanční výkazy Fin RO 2-04 M a Fin RO 2-04 U obsahují v tištěné podobě v částech I. a II. mezisoučty vždy za všechny položky druhového třídění v daném paragrafu funkčního třídění rozpočtové skladby.

Výklad rozpočtové skladby
čj.: 124/85 682 - ref. ing. R. Kotrba

1. Při finančním vypořádání se vratky dotací poskytnutých ze státního rozpočtu obcím prostřednictvím okresního úřadu zařazují u obce jako výdaj na položce 5364 - Vratky transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích. Okresní úřad tuto vratku zařadí do svých příjmů na položce 2221 - Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů a její odvod do státního rozpočtu na stejném místě, ale s mínusovým znaménkem. Obdobně postupuje okresní úřad při zařazení vratky dotace, kterou poskytl obci ze svých vlastních zdrojů.

2. Podle ustanovení § 19a a násl. zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, může obec za podmínek stanovených citovaným zákonem vybírat příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů. Vybrané příspěvky se zařazují podle rozpočtové skladby na položku 2111 - Příjmy z vlastních služeb a výrobků, neboť tento příjem nemá charakter školného. Obdobně finanční prostředky vybrané od rodičů za studium na lidových školách umění nemají charakter školného a zařazují se také na položku 2111.

3. Podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. f) rozpočtových pravidel republiky výnosy ze státního majetku jsou příjmem státního rozpočtu. Příjmy z prodeje a pronájmu státního majetku se do příjmů zařadí podle povahy příjmu (podseskupení 213, 231 a 311). U obcí a okresních úřadů se takto dosažené příjmy po odečtení souvisejících výdajů odvádějí do státního rozpočtu při finančním vypořádání, a to prostřednictvím položky 5369 - Platby daní, poplatků, úhrad sankční povahy a vratky dotací jiným rozpočtům j. n. s použitím § 6409.

4. Podle zákona č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů, se z prostředků účelově vázané dotace státního rozpočtu do územních orgánů poskytuje sociálně potřebnému dítěti příspěvek na výživu dítěte. Takto poskytnutý příspěvek se následně od osoby povinné výživou vymáhá (konkrétní postup byl zveřejněn ve Zprávách č. 8/95 bod 4). Podle nové rozpočtové skladby se poskytnutí tohoto příspěvku zařadí na položku 5410 - Sociální dávky a na § 4179 - Dávky sociální pomoci j. n. Vymožené prostředky se zařadí na položku 2323 - Ostatní přijaté náhrady opět na § 4179. Jejich odvod do státního rozpočtu se účtuje mínusem na této položce, neboť se provádí okamžitě, tak jak je okresní (magistrátní) úřad od povinných osob vymůže.

5. Výnosy z pokut uložených na základě obecně závazných právních předpisů (příp. obecních vyhlášek) se zařazují na položku 2210 - Přijaté sankční platby. Některé pokuty jsou však příjmem státního rozpočtu a proto se musí provést jejich odvod. V průběhu roku se tyto odvody provádějí kompenzačně mínusovým zápisem na položce 2210; pokud by se odvod prováděl až při finančním vypořádání, použije se položka 5369.

6. Na § 3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí se sledují jiné sítě, než pozemní komunikace, vodovodní a kanalizační. Zejména se bude jednat o výstavbu plynofikace a elektrifikace v obcích, případně o výstavbu kolektorů pro tyto sítě.

7. Lékařské prohlídky branců se zařazují na položku 5169 - Nákup služeb j. n. a na § 5199 - Záležitosti obrany j. n.; prohlídky při vstupu do ústavu sociální péče se zařazují na položku 5169 a na § 4399 - Záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti j. n.

8. Organizace, které nakupují LTO na topení zařadí tento výdaj na položku 5159 - Nákup paliv a energie j. n. Podle ustanovení § 12 odst. 10 - 12 zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, (a návazně podle vyhlášky č. 170/1996 Sb.) vzniká těmto organizacím nárok na vrácení daně. Vratka těchto prostředků od finančního úřadu se zařadí mínusem na této položce.

9. Poznámka k Opatření MF ČR, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování čj. 283/51 437/1996 ze dne 11. října 1996: K příloze 1, účtové třídě 2, bodu 5 připomínáme, že se jedná o čerpací účty České spořitelny, a. s., jejichž prostřednictvím jsou uvolňovány finanční prostředky na investiční výdaje.

10. Ustanovení § 14 odst. 2 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství ve znění zákona č. 139/1995 Sb. stanoví, že obec má povinnost zabezpečit povinnou školní docházku plnit i v případě, že dítě navštěvuje školu zřízenou jinou obcí. Potom je povinna hradit obec, ve které má žák trvalý pobyt, obci, která školu zřídila, její neinvestiční výdaje, které tvoří náklady na údržbu a opravy, materiální výdaje, služby a výdaje nevýrobní povahy, mzdové prostředky a ostatní výplaty fyzickým osobám neposkytované školským úřadem připadající na jednoho žáka této školy, pokud se dotčené obce nedohodnou jinak. Poskytnutí takového příspěvku se zařadí podle rozpočtové skladby na položku 5321 - Neinvestiční transfery obcím u poskytující obce (s využitím § 3113 - Základní školy) a na položku 4121 - Neinvestiční přijaté dotace od obcí u přijímající obce.

Pokyn č. 1/97k použití některých ustanovení Opatření o rozpočtové skladbě, vydaného pod č.j. MF ČR 111/27 947/1996
čj.: 111/3 556/1997 - ref. ing. Kinšt, ing. Paroubek

Ministerstvo financí vydává pokyn k výkladu některých ustanovení rozpočtové skladby platné od roku 1997:

1. K třídění náležitostí osob vykonávajících civilní službu ve smyslu zákona č. 18/1992 Sb., ve znění pozdějších úprav: Položka 5116 rozpočtové skladby se použije pouze pro výplaty služného ve smyslu § 7, odst. 1 a příplatky za ztížené pracovní podmínky ve smyslu § 7, odst. 5 tohoto zákona. Pro výplaty ostatních náležitostí osobám, např. náhrad za stravování nebo ubytování ve smyslu odst. 3 téhož paragrafu se použije zatřídění na položku 5179. Náhrada mzdy před vstupem do civilní služby se zařadí na položku 5119. Poznámka: Zahrnutím výdajů na služné osobám vykonávajícím civilní službu do podseskupení 511 se nemění (ani se měnit nemůže) vymezení mzdových prostředků ve smyslu mzdových a pracovně právních předpisů. Jak bylo mnohokrát opakováno, rozpočtová skladba je klasifikačním předpisem, který má za cíl třídit pro rozpočtové a statistické účely jednotlivé peněžní operace do druhově či funkčně stejnorodých skupin. Řešení v otázce výdajů na civilní službu z hlediska tzv. závazných ukazatelů kapitol státního rozpočtu bylo realizováno dopisem Ministerstva financí správcům rozpočtových kapitol k rozpisu závazných ukazatelů státního rozpočtu (příloha č. 6).
2. K zatřídění výdajů ve smyslu vyhl. č. 169/1995 Sb.: Podíl odběratele na účelně vynaložených nákladech dodavatele ve smyslu § 5 této vyhlášky se považuje za neinvestiční výdaj, k jeho zatřídění se použije položka 5192.
3. Výdaje za služby z titulu tzv. mandátních smluv, kdy se organizace např. nechá zastupovat ve stavebním řízení nebo ve výkonu stavebního dozoru, se zatřídí na pol. 5166.
4. Prostředky z fondu PHARE nebo jiné prostředky ze zahraničí se při svém příjmu na příjmové účty státního rozpočtu nebo případně do příjmu jiných peněžních fondů, jejichž příjmy a výdaje se člení podle rozpočtové skladby, zařazují na podseskupení položek 415 a 423 jen v případě, že jsou přijímány přímo od zahraničních subjektů. Nezáleží přitom na tom, zda zahraniční subjekt je poukázal ze zahraničí nebo z území ČR, nýbrž jen na tom, zda bankovní účet, z kterého byly poukázány, patřil tomuto subjektu a nikoliv subjektu českému. Jestliže tedy organizace, která používá rozpočtovou skladbu, dostane prostředky z fondu PHARE od jeho expozitury zřízené při ministerstvu pro místní rozvoj, zařadí příjem těchto prostředků na položku 4152, popř., jde-li o prostředky na investice, na položku 4232. Pokud však bankovní účet, z kterého byly prostředky poukázány, patřil českému subjektu, např. nějaké organizaci nebo úřadu, který prostředky od zahraničních subjektů přijímá a rozděluje je k použití na území ČR, není možné příjem těchto prostředků zatřídit na položky pro transfery (dotace) ze zahraničí, nýbrž na položky pro transfery (dotace) z peněžních fondů tuzemských (jsou-li poukázány ministerstvem z účtu státního rozpočtu, na položku 4111 nebo 4211, jsou-li jím poukázány ze zvláštního účtu, na položku 4119 nebo 4219 apod.).
5. Na položku 5173 patří nejen výdaje podle zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, tj. náhrady zaměstnancům za pracovní cesty, ale i přímé výdaje k zajištění pracovních cest zaměstnanců, tj. výdaje, kterými se nevydávají finanční prostředky zaměstnancům jako náhrada, ale přímo se jimi hradí příslušné služby, zejména doprava zaměstnanců na pracovní cesty a jejich ubytování a stravování na pracovních cestách. Rovněž na tuto položku patří výdaje podle smluv uzavřených podle § 51 občanského zákoníku, jejichž obsahem jsou cestovní náhrady. Jde o smlouvy, které uzavírají zaměstnavatelé s občany, kteří k nim nemají pracovněprávní vztah a kterým nemohou vyplácet za pracovní cesty, které pro ně tito občané vykonali, náhrady podle zákona č. 119/1992 Sb. (podle § 1 odst. 1 zákona je možné podle něj poskytovat náhrady jen osobám s pracovněprávním vztahem k jejich poskytovateli, členům družstev a osobám, o nichž to stanoví právní předpis), a proto s nimi uzavírají smlouvy, podle nichž tito občané pro ně pracovní cesty vykonávají a zaměstnavatelé jim za ně platí náhrady podle stejných pravidel, jako jsou pravidla obsažená v zákoně č. 119/1992 Sb. a v opatřeních, která na tento zákon navazují. Na položku 5173 patří výdaje podle takových smluv i v případě, že pravidla v nich obsažená se od pravidel obsažených v zákoně č. 119/ /1992 Sb. liší, ale jde o cestovní náhrady.
6. K doplnění výkladu k použití záznamových položek - záznamovou položku 011 je možné použít i ve vazbě na podseskupení položek 231.

Pokyn č. 2/97 k použití některých ustanovení Opatření o rozpočtové skladbě, vydaného pod č.j. MF ČR 111/27 947/1996 a ke vzorům finančních výkazů Fin Obce, okresy 1-12 a Fin RO 2-04 M, vydaným pod č.j. 283/51 437/1996
čj.: 111/3 557/1997 - ref. ing. Kinšt

Ministerstvo financí vydává pokyn k výkladu některých ustanovení rozpočtové skladby a navazujících vzorů finančních výkazů platných od roku 1997, které se týkají výlučně působnosti obcí a okresních úřadů:

1. Výdaje spojené s činností tzv. Sborů pro občanské záležitosti obcí se zatřídí na § 3399. Výdaje spojené s místními sdělovacími prostředky se zatřídí následovně - místní rozhlas na § 3341, místní noviny a časopisy na § 3349.

2. Zřizují se záznamové položky 024, 025, 026 a 027 s použitím pro veřejné rozpočty územní úrovně pro konsolidaci transferů a půjček poskytovaných mezi obcemi patřícími do různých okresů a transferů od okresních úřadů obcím, příp. okresním úřadům na území jiného okresu (tyto záznamové položky se zásadně nepoužívají ve vztahu k přijatým dotacím od veřejných rozpočtů centrální úrovně podle § 1, odst. 2 opatření): Záznamová položka 024 má název ”Dotace přijaté z území jiného okresu” a použije se pro evidenci neinvestičních a investičních dotací přijatých od obcí, příp. i okresních úřadů, z území jiného okresu. Záznamová položka 025 má název ”Splátky půjček přijaté z území jiného okresu” a použije se pro evidenci splátek neinvestičních a investičních půjček přijatých od obcí, příp. i okresních úřadů z území jiného okresu. Záznamová položka 026 má název ”Dotace poskytnuté na území jiného okresu” a použije se pro evidenci neinvestičních a investičních dotací poskytnutých obcím, příp. i okresním úřadům, na území jiného okresu. Záznamová položka 027 má název ”Půjčky poskytnuté na území jiného okresu” a použije se pro evidenci neinvestičních a investičních půjček poskytnutých obcím, příp. i okresním úřadům na území jiného okresu.

Vazba záznamových položek 024 - 027 na druhové třídění:
ZP 024 je možno použít při zatřídění na podseskupení 412 a 422,
ZP 025 je možno použít při zatřídění na podseskupení 244,
ZP 026 je možno použít při zatřídění na podseskupení 532 a 634,
ZP 027 je možno použít při zatřídění na podseskupení 564 a 644.

3. Příklady použití záznamových položek 024, 025, 026 a 027 při třídění peněžních operací obcí a okresních úřadů:

a) Poskytne-li okresní úřad X neinvestiční transfer obci A na území jiného okresu Y, zatřídí tuto operaci standardním způsobem na položku 5321 - Neinvestiční transfery obcím a na odpovídající paragraf funkčního třídění, a navíc zaznamená tuto operaci na záznamovou položku 026. Přijímající obec A přijme dotaci se zatříděním na položku 4122 - Neinvestiční transfery od regionů, a navíc zaznamená tuto operaci na záznamovou položku 024.
b) Poskytne-li obec A z okresu X neinvestiční půjčku s tříletou splatností obci B z okresu Y, zatřídí se tato operace takto: obec A na položku 5641 a na odpovídající funkční paragraf (např. 6171) a zároveň ji zaznamená na záznamovou položku 027. Obec B příjem půjčky zatřídí na položku 8123.
c) Bude-li obec B z předchozího příkladu splácet dříve přijatou půjčku obci z jiného okresu, zatřídí tyto splátky na položku 8123 (mínus). Obec A zatřídí příjem splátky na položku 2441 a zároveň ji zaznamená na záznamovou položku 025.

4. Pro zpracovatele okresních sumářů finančních výkazů - dnes Podnik výpočetní techniky, a.s., - Sumarizované údaje na záznamových položkách 024 - 027 se použijí pro konsolidaci výkazů peněžních operací za území celého okresu (tj. okresního úřadu, obcí a jimi zřizovaných rozpočtových organizací) jako doplnění k údajům získaným z části IV. výkazu. Údaje za záznamové položky 024 a 025 se doplní pod řádek 4190 a sníží hodnotu na řádku 4060 - Konsolidace celkem (příjmy). Údaje za záznamové položky 026 a 027 se doplní pod řádek 4420 a sníží hodnotu na řádku 4250 - Konsolidace celkem (výdaje). Údaje za záznamové položky 025 a 027 zároveň ovlivní hodnotu řádku 4460 - Konsolidace celkem (financování): hodnota řádku 4460 je dána součtem údajů na řádcích 4330, 4340, 4350, 4400, 4410 a 4420 mínus součet údajů na řádcích 4070, 4080 a 4090 plus sumarizovaný údaj záznamové položky 025 mínus sumarizovaný údaj záznamové položky 027.

5. Údaj řádku 4470 výkazu Fin obce, okresy 1-12 je roven rozdílu řádků 4450 a 4460.

6. Pro docílení konsolidace výkazu Fin Obce, okresy 1-12 na úrovni okresu je nezbytné, aby vykazující jednotky předávaly ve vstupních datech tohoto výkazu všechny hodnoty řádků 4070 až 4190 a 4260 až 4420. Nemění to však obsah ustanovení Opatření MF ČR čj. 283/51 437/96 v příloze 2, v části B odst.6, kde je uvedeno, že v oddíle IV se provádí konsolidace pouze za úroveň vykazující jednotky. Vykazující jednotkou se rozumí obec, okresní úřad a jimi zřizované rozpočtové organizace. Vzhledem k tomu, že výkaz Fin RO 2-04 M za obec resp. Okresní úřad obsahuje data pouze za vlastní úřad, do konsolidace vstupují pouze položky 4133, 4134 a 4139, 5344, 5345, 5349 a 6369, čímž bude zabezpečena konsolidace za vykazovanou jednotku

7. V komentáři ke vzorům finančních výkazů uveřejněném pod č.j. MF 283/51437/1996 ve Finančním zpravodaji č. 10/1996 pod číslem 67. se v příloze 2, v části A. v bodu 10 a v části B. v bodu 7 nahrazuje poslední věta ”Údaj na řádku 5070 se rovná údaji na řádku 5060 s opačným znaménkem” větou ” Údaj na řádku 5070 se rovná rozdílu údajů řádků 5040 a 5020 a zároveň i rozdílu údajů řádků 5010 a 5060.

8. V komentáři ke vzorům finančních výkazů uveřejněném pod č.j. MF 283/51437/1996 ve Finančním zpravodaji č. 10/1996 pod číslem 67. se v příloze 2, v části A. v bodu 11 a v příloze B. v bodu 8 nahrazuje poslední odrážka textem: Součet řádků 6070 a 6110, sl. 63 se rovná součtu položek 8115, 8125, 8215 a 8225, sl. 3, a rozdílu řádků 5010 a 5060, sl. 53, v části V. tabulce 9 - Rekapitulace s přihlédnutím k příslušným znaménkům.