Zprávy Ministerstva financí ČR – číslo 3 ročník 2016

1. Postup kraje při finančním vypořádání s příjemci dotace, kterým dotace byla poskytnuta z jednotlivých kapitol SR, z kapitoly VPS a státních finančních aktiv jeho prostřednictvím

čj.: MF – 33 435/2016/1202 – 1 – ref. Ing. J. Matějů

Dnem 1. ledna 2016 nabyla účinnosti nová vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání). Tento pokyn upřesňuje postup při finančním vypořádání podle § 12 a § 17 této vyhlášky o finančním vypořádání.

 1. Příjemce, kterému byla poskytnuta dotace prostřednictvím kraje (dále jen příjemce) předloží ve lhůtě stanovené vyhláškou o finančním vypořádání do 5. února (do 15. února) následujícího roku příslušnému kraji přehled o čerpání a použití peněžních prostředků, tj.:
 2. Příjemce převede ve lhůtě stanovené vyhláškou o finančním vypořádání do 5. února (15. února) následujícího roku na účet kraje případnou částku, kterou má příjemce povinnost vrátit (dále jen vratka).
 3. Kraj do 25. února (31. března) následujícího roku provede kontrolu předložených podkladů a v případě zjištění nedostatků zajistí nápravu.
 4. Lhůta pro vrácení nepoužitých peněžních prostředků příjemcem dotace, je dodržena, jestliže vratka je odepsána nejpozději ve stanovený den z jeho bankovního účtu a poukázána kraji. Připadá-li tento den na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den.
 5. V případě, že příjemce neodvede v této lhůtě na účet kraje finanční prostředky, dochází u něj k porušení rozpočtové kázně podle § 44, odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.
 6. K porušení rozpočtové kázně dojde ode dne následujícího po marném uplynutí lhůty stanovené pro převod vratky.
 7. V případě, že vratka byla odepsána z účtu příjemce po lhůtě stanovené vyhláškou o finančním vypořádání, kraj vratku vrátí zpět na účet příjemce. Příjemce odvede vratku do státního rozpočtu prostřednictvím místně příslušného finančního úřadu s případnými důsledky podle § 44a rozpočtových pravidel.
 8. Kraj o porušení rozpočtové kázně informuje místně příslušný finanční úřad.
 9. Příjemce po převodu prostředků finančnímu úřadu zašle kraji kopii avíza.
 10. Kraj vypracuje z předložených podkladů souhrn za všechny příjemce podle vzoru, který je uveden v příloze č. 8 vyhlášky o finančním vypořádání do 25. února (31. března) následujícího roku a vypracuje případně komentář.
 11. V souhrnu za všechny příjemce v příloze č. 8 vyhlášky o finančním vypořádání budou ve sloupci Předepsaná výše vratky dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání uvedeny i vratky odvedené prostřednictvím finančního úřadu.
 12. Kraj zároveň do 25. února (31. března) následujícího roku předloží poskytovateli (ministerstvu) souhrn, případně komentář a kopie avíza. Současně převede ze svého účtu celkovou výši prostředků převedenou jednotlivými příjemci podle § 13 odst. 2 (§ 17 odst. 4) vyhlášky o finančním vypořádání.
 13. Kraj jako zprostředkovatel převodu finančních prostředků do státního rozpočtu za příjemce dotace nemá povinnost hradit jejich neodvedené nevyčerpané dotace do státního rozpočtu.

2. Fond rozvoje bydlení

čj.: MF – 28 586/2016/1203 – 2 – ref. Ing. R. Kotrba

Na opravy a modernizaci bytového fondu jsou uvolňovány ze státního rozpočtu do rozpočtů obcí finanční prostředky ve formě návratné finanční výpomoci. Obec je povinna tyto přijaté prostředky převést do zvláštního účelového peněžního fondu (Fondu rozvoje bydlení – FRB). Příjmem FRB mohou být rovněž dary, dotace a ostatní příspěvky od sponzorů. Z FRB se poskytují půjčky občanům na opravy a modernizaci bytů a mohou být hrazeny rovněž i výdaje samotné obce na opravy a modernizaci jejího bytového fondu.

Fond rozvoje bydlení je účelovým peněžním fondem zřízeným podle ustanovení § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Jestliže byly splněny podmínky návratné finanční pomoci, prostředky byly vráceny do státního rozpočtu a fond splnil svůj účel, může jej zastupitelstvo zrušit a finanční prostředky zapojit do rozpočtu obce.