Zprávy Ministerstva financí ČR – číslo 7 ročník 2015

1. Informace k dokládání daňových příjmů územního samosprávného celku za účelem pojištění vkladů územního samosprávného celku podle nové právní úpravy pojištění vkladů od 1. 1. 2016

Dne 1. 1. 2016 nabude účinnosti novela zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, která v návaznosti na implementaci směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/49/EU o systémech pojištění vkladů nově umožňuje zahrnout do systému pojištění vkladů pouze vklady územních samosprávných celků, jejichž daňové příjmy podle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, nepřevyšují částku 500 000 EUR (tj. cca 14 mil. Kč).

Daňové příjmy obcí podle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, tvoří výnos resp. podíl na celostátním výnosu daně z přidané hodnoty, daně z příjmů fyzických osob, daně z příjmů právnických osob a daně z nemovitých věcí. V členění podle rozpočtové skladby upravené v příloze B vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, se jedná o následující položky:

Územní samosprávný celek může doložit bance, pobočce zahraniční banky z jiného než členského státu EU nebo spořitelnímu a úvěrnímu družstvu výši daňových příjmů podle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům například výkazem FIN 2-12 M, sestaveným podle vyhlášky č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů ÚSC, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti.

Daňové příjmy podle zákona o rozpočtovém určení daní jsou vyznačeny šedě.

Ilustrace výkazu FIN 2-12 M, části I. Rozpočtové příjmy.
I. Rozpočtové příjmy
Položka Schválený rozpočet v tis. Kč Rozpočet po změnách v tis. Kč Výsledek od poč. roku v tis. Kč Plnění (%)
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků x
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti x
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů x
1119 Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem fyzických osob
1121 Daň z příjmů právnických osob x
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce x
1123 Daň z příjmů právnických osob za kraje
1129 Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem právnických osob
1211 Daň z přidané hodnoty x
1221 Spotřební daň z minerálních olejů
1226 Poplatek za látky poškozující nebo ohrožující ozónovou vrstvu
1331 Poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
1332 Poplatky za znečišťování ovzduší
1333 Poplatky za uložení odpadů
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
1336 Poplatek za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních
1337 Poplatek za komunální odpad
1339 Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí
1340 Poplatek za provoz systému odpadů
1341 Poplatek ze psů
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství
1344 Poplatek ze vstupného
1345 Poplatek z ubytovací kapacity
1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst
1348 Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku
1349 Zrušené místní poplatky
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP
1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské opráv.
1354 Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů
1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené
1361 Správní poplatky
1371 Poplatek na činnost Energetického regulačního úřadu
1401 Clo
1511 Daň z nemovitých věcí x
1523 Daň z nabytí nemovitých věcí
1628 Příslušenství pojistného
1701 Nerozúčtované, neidentifikované a nezařaditelné daňové příjmy

Údaje uvedené ve výkaze FIN 2-12 M může banka, pobočka zahraniční banky z jiného než členského státu EU nebo spořitelní a úvěrní družstvo ověřit prostřednictvím informačního portálu MONITOR, který umožňuje volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím územních samosprávných celků.