Zprávy Ministerstva financí ČR – číslo 5 ročník 2015

1. Výzva č. 3 obcím k podprogramu č. 298213

čj.: MF – 48 149/2015/1201 – ref. Ing. J. Doleželová

Výzva č. 3 k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2016 z podprogramu 298213 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst

Doplňující informace

2. Výpočet ukazatelů podle ustanovení § 10, odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

Mgr. Martina Smetanová – odbor 47 – Centrální harmonizační jednotka, Ministerstvo financí; Ing. Hana Ondrušková, Ing. Vladimír Remeš – odbor 17 – Kontrola, Ministerstvo financí

Výpočet ukazatelů podle ustanovení § 10, odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

Informace uvedené v tomto příspěvku jsou určeny především územním samosprávným celkům, které se rozhodly zadat přezkoumání svého hospodaření auditorovi/auditorské společnosti („auditor“). Článek obsahuje základní informace týkající se výpočtu poměrových ukazatelů pro přezkoumání hospodaření za rok 2015.

Legislativní rámec

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

Zabezpečení přezkoumání hospodaření

Obce, hlavní město Praha, městské části hlavního města Prahy a dobrovolné svazky obcí („územní celek“) mohou podle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb. zadat přezkoumání hospodaření auditorovi (§ 12), který se při přezkoumání řídí ustanoveními § 2, 3 a 10 zákona č. 420/2004 Sb.

Informace pro auditory

Povinnou náležitostí závěru zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je podle § 10 odst. 4 písm. b) uvedení podílu pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podílu zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku („Ukazatele“).

I pro přezkoumání hospodaření za rok 2015 platí, že Ukazatele vypočte územní celek a tento výpočet předá auditorovi ke kontrole. Auditor provede svůj nezávislý výpočet, který s výpočtem územního celku porovná.

V komentáři k poměrovým ukazatelům uvedeným ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření územního celku auditor popíše:

  1. případné významné odchylky mezi výpočtem provedeným územním celkem a auditorem. Zjištěné rozdíly musí auditor před jejich uvedením ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření prověřit a s územním celkem odsouhlasit.
  2. informaci o významných rozdílech výsledných hodnot ukazatelů při zohlednění zjištěných chyb a nedostatků klasifikovaných podle § 10 odst. 3, písm. b) a/nebo c).

Položky uvedené v algoritmu pro výpočet Ukazatelů jsou položkami:

  1. rozvahy a výkazu zisku a ztráty pro územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti (příloha č. 1 a 2 k vyhlášce č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky);
  2. výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad – FIN 2-12 M (vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti).

Aktuální algoritmus pro výpočet poměrových ukazatelů je v příloze.

Příloha

Algoritmus pro výpočet ukazatelů podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. – rok 2015

I. Podíl pohledávek na rozpočtu

A × 100 (%) / B

A. Vymezení pohledávek
Dlouhodobé pohledávky (NETTO)
Dlouhodobé pohledávky (s. účet 462, 464, 466, 469) vztahující se pouze k následujícímu rozpočtovému roku pokud je výše splátek k inkasu v následujícím roce stanovena smlouvou, resp. splátkovým kalendářem.

Do komentáře k tomuto poměrovému ukazateli je nutné uvést i celkovou hodnotu dlouhodobých pohledávek územního celku v NETTO hodnotě (rozvaha č. položky A IV., sloupec 3).

Syntetický účet Krátkodobé pohledávky (v NETTO hodnotě)
311 Odběratelé
312 Směnky k inkasu
313 Pohledávky za eskontované cenné papíry
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti
316 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
317 Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů
335 Pohledávky za zaměstnanci
336 Sociální zabezpečení
337 Zdravotní pojištění
342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění
343 Daň z přidané hodnoty
344 Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce
346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi
348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi
361 Krátkodobé pohledávky z ručení
363 Pevné termínové operace a opce
365 Pohledávky z finančního zajištění
367 Pohledávky z vydaných dluhopisů
377 Ostatní krátkodobé pohledávky
B. Vymezení rozpočtu

Příjmy celkem po konsolidaci (skutečnost k 31. 12.) + výsledek hospodaření běžného účetního období (zisk po zdanění z hospodářské činnosti k 31. 12., v případě ztráty se uvádí „0“).

II. Podíl závazků na rozpočtu

C × 100 (%) / B

C. Vymezení závazků
Dlouhodobé závazky
Dlouhodobé závazky (s. účet 451, 452, 453, 456, 457, 459) vztahující se pouze k následujícímu rozpočtovému roku pokud je výše splátek v následujícím roce stanovena smlouvou, resp. splátkovým kalendářem.

Do komentáře k tomuto poměrovému ukazateli je nutné uvést i celkovou hodnotu dlouhodobých závazků územního celku (rozvaha č. položky D II., sloupec 1).

Syntetický účet Krátkodobé závazky
281 Krátkodobé úvěry
282 Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)
283 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů
289 Jiné krátkodobé půjčky
321 Dodavatelé
322 Směnky k úhradě
325 Závazky z dělené správy
326 Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé
331 Zaměstnanci
333 Jiné závazky vůči zaměstnancům
336 Sociální zabezpečení
337 Zdravotní pojištění
342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění
343 Daň z přidané hodnoty
345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce
347 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím
349 Závazky k vybraným místním vládním institucím
362 Krátkodobé závazky z ručení
363 Pevné termínové operace a opce
366 Závazky z finančního zajištění
368 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů
378 Ostatní krátkodobé závazky

III. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku

D × 100 (%) / E

D. Vymezení zastaveného majetku

Zastavený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek podle inventurních soupisů a analytických účtů, případně operativní evidence, doložený výpisem z listu vlastnictví a úvěrovými smlouvami v BRUTTO hodnotě.

E. Vymezení celkového majetku

Rozvaha – část A. – Stálá aktiva BRUTTO (rozvaha č. položky A sloupec 1).