Zprávy Ministerstva financí ČR – číslo 3 ročník 2013

1. Doporučení ministra financí orgánům obcí

čj.: MF – 66 542/2013/39 – ref. Ing. P. Pospíšil

Doporučení ministra financí orgánům obcí stanovit úlevy, případně osvobození od placení místních poplatků pro poplatníky poplatků postižené povodněmi v červnu 2013

Ministerstvo financí je ve smyslu zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ústředním orgánem státní správy mimo jiné i pro poplatky.

Pro oblast místních poplatků podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je Ministerstvo financí v postavení metodického orgánu z důvodu, že řízení o těchto poplatcích je výkonem přenesené působnosti.

V období od 2. června 2013 došlo k rozsáhlým záplavám na území Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Středočeského kraje, Libereckého kraje, Královehradeckého kraje, Ústeckého kraje a Hlavního města Prahy, ve kterých byl vládou vyhlášen stav nouze dle rozhodnutí Vlády České republiky č. 140/2013 Sb. Vzhledem k negativním dopadům živelné pohromy, která zasáhla řadu obcí v České republice, ministr financí doporučuje příslušným orgánům obcí zvážit, zda osobám povinným platit místní poplatky, které obec na svém území zavedla, poskytnout úlevu či osvobození od placení místních poplatků v souvislosti s materiálními škodami, které jim vznikly při povodni.

Pokud se orgány obce rozhodnou ve smyslu tohoto doporučení, je nezbytné tak učinit formou novely obecně závazné vyhlášky, kterou je příslušný místní poplatek zaveden. Kompetence obce ke stanovení úlevy, případně osvobození od povinnosti poplatek zaplatit vyplývá z obsahu ustanovení § 14 odst. 2 zákona o místních poplatcích.

V Praze 25. června 2013

Ing. Miroslav Kalousek v. r., ministr financí

2. Stanoviska k nejčastějším dotazům ve věci novely zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (zákon č. 501/2012 Sb.)

Ing. J. Pavlíková

1. Pokud kraj (obec) obdrží dotaci pro svou příspěvkovou organizaci, musí prostředky odeslat z účtu u ČNB nebo je možné je převést na svůj běžný účet u komerční banky a z něj je odeslat na účet organizace?

Kraj (obec) obdrží dotaci pro svoji příspěvkovou organizaci na svůj účet zřízený u ČNB. Tyto prostředky si může kraj (obec) převést na svůj účet u komerční banky a odtud je převést své příspěvkové organizaci.

2. Pokud je obec/kraj konečným příjemcem dotace, může si tyto finanční prostředky odeslat na svůj běžný účet u komerční banky a z ní čerpat dotaci?

Kraje a obce, pokud jsou příjemci dotací ze státního rozpočtu, přijmou tyto dotace na své účty zřízené u ČNB.

Pokud jsou obce/kraje konečným příjemcem dotace, mohou si tyto prostředky, které přijmou na účet u ČNB, převést na svůj účet u komerční banky (viz § 33 odst. 8 zákona č. 218/2000 Sb.) a z něho hradit výdaje.

Pokud se ovšem jedná o situaci vymezenou v § 19 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., kdy kraj není konečným příjemcem dotace, ale pouze přerozděluje dotace ze SR jednotlivým obcím – příjemcům dotací, pak kraj nesmí tyto prostředky převést na svůj účet vedený u komerční banky.

3. Jak budou kraje postupovat v případě dotace z Ministerstva vnitra pro Jednotky dobrovolných hasičů. Z kterého účtu budou kraje odesílat tyto prostředky na účty obcí a jaké účty obcí to budou?

V případě dotace z Ministerstva vnitra pro Jednotky dobrovolných hasičů se jedná o neinvestiční účelovou dotaci poskytovanou do rozpočtu kraje, tedy z hlediska rozhodnutí je konečným příjemcem kraj. Nejedná se tedy o průtok a nakládání s těmito prostředky se řídí režimem zákona č. 250/2000 Sb. Z toho lze dovodit, že kraj přijme dotace na svůj účet u ČNB a dále je může převést na své účty u komerčních bank. Obcím je kraj může převést na účty obcí vedené u komerčních bank, z nichž mohou obce hradit výdaje.

4. Na jakou položku rozpočtové skladby zaúčtovat náhradu za kreditní úroky?

Zřejmě se jedná o náhrady ve smyslu § 33 odst. 9 novely rozpočtových pravidel. Majitelé účtů dle § 3 písm. h) bodů 10 až 15 (tedy i územní samosprávné celky) obdrží od ministerstva financí namísto úroku peněžní plnění tento úrok nahrazující. Peněžní plnění s účinností od 1. 1. 2013 bylo stanoveno ministerstvem ve výši 0,05 % p. a.

Pro zaúčtování příjmu tohoto plnění – náhrady pro obce a kraje, je třeba použít dle rozpočtové skladby položku 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady.

5. Kdo musí mít zřízeny účty u ČNB?

V zákoně o rozpočtových pravidlech (novelou zákona č. 501/2012 Sb.) jsou v § 3 písm. h) vyjmenované subjekty, které musí mít zřízeny účty u ČNB pro účely uvedené v těchto bodech, tedy pro příjem dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu, státních fondů a Národního fondu, příp. pro příjem výnosů daní nebo podílů na nich (pokud tato možnost nebyla vyloučena písemným oznámením ministerstvu financí a správci daně) pouze účet u ČNB. Pokud zde nejsou subjekty vyjmenované, účty u ČNB si zřizovat nemusí (např. občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti atd.).

Pokud jde o účty zřízené u ČNB podle zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 501/2012 Sb., např. obcemi a veřejnými školami, stanoví rozpočtová pravidla, jaké prostředky musí na tyto účty přijít povinně. Zastáváme názor, že na uvedené účty mohou přicházet i jiné prostředky než prostředky povinné za předpokladu, že si jejich zasílání na takový účet přeje vlastník účtu a poskytovatel prostředků je ochoten prostředky na takové účty posílat.

6. Kam mají být vratky do státního rozpočtu nevyčerpaných dotací od obcí, poskytnutých v minulých letech, směrovány? Bude kraj odvádět vratky na ministerstvo ze svého účtu u ČNB?

Vratka nevyčerpaných dotací z minulých let není novou dotací ze státního rozpočtu, proto není nutné je přijímat na účty vedené v ČNB a lze k tomu využívat stávajících účtů u komerčních bank. Možnost použití stávajících účtů u komerčních bank v těchto případech platí jak pro obce, tak i pro kraje. Kraj tedy nemusí ministerstvu odvádět vratky dotací ze svého účtu, která má vedený u ČNB, ale může je odvést i z účtu vedeného u komerční banky (např. z účtu, na které mu obce odvedly vratky dotací).