Zprávy Ministerstva financí ČR – číslo 1 ročník 2013

1. Směrnice Ministerstva financí o postupu obcí a krajů při financování volby prezidenta republiky

č. j.: MF – 78 977/2012/12 – 124 – ref. JUDr. A. Heřmanová

Směrnice Ministerstva financí č. j. MF – 78 977/2012/12 – 124, ze dne 3. prosince 2012 o postupu obcí a krajů při financování volby prezidenta republiky

Odvětví: všeobecná správa

Ministerstvo financí v dohodě s Ministerstvem vnitra a na základě § 70 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), vydává k zabezpečení účelného a hospodárného vynakládání prostředků státního rozpočtu České republiky při financování výdajů spojených s volbou prezidenta republiky, tuto směrnici:

Čl. I

 1. Tato směrnice se vztahuje na výdaje
  1. obcí, měst, městysů, městských obvodů a městských částí územně členěných statutárních měst a městských částí hlavního města Prahy (dále jen „obec“),
  2. krajů a hlavního města Prahy (dále jen „kraj“) a
  3. okrskových volebních komisí
  při úhradě nákladů spojených s volbou prezidenta republiky, které se hradí ze státního rozpočtu České republiky1).
 2. Z prostředků státního rozpočtu České republiky lze hradit jen výdaje v rozsahu nezbytně nutném pro organizačně technické zabezpečení volby prezidenta republiky. Těmito výdaji se rozumějí výdaje na
  1. základní kancelářské potřeby (papír, psací pomůcky, pravítka, nůžky, sponky, desky na spisy, jednoduché kalkulačky se základními matematickými funkcemi apod.)
  2. poštovní poplatky,
  3. instalaci a provoz výpočetní a reprografické techniky včetně případné opravy, jejíž potřeba vznikla při přípravě a konání volby prezidenta republiky, popřípadě nájem uvedeného technického vybavení; nelze hradit pořízení výpočetní ani reprografické techniky,
  4. dopravní výkony zabezpečované obcemi a kraji (náklady na spotřebu pohonných hmot při cestách vlastními vozidly při přípravě a při konání volby prezidenta republiky, dopravě určených členů okrskových volebních komisí na školení, kontrole průběhu hlasování ve volebních místnostech a sčítání hlasů, distribuci volebních materiálů apod.),
  5. cestovní náhrady členů okrskových volebních komisí a dalších osob podílejících se na přípravě volby prezidenta republiky a plnění úkolů v průběhu volby prezidenta republiky při pracovních cestách2) určených starostou obce, ředitelem krajského úřadu, primátorem nebo jimi zmocněnými osobami a předsedou nebo místopředsedou okrskové volební komise, a to po dobu od zahájení činností spojených s volbou prezidenta republiky až do ukončení činnosti okrskových volebních komisí3); pracovní cestou není cesta z místa trvalého bydliště člena okrskové volební komise do místa jejího jednání a zpět,
  6. pronájem nebytových prostor potřebných pro činnost okrskových volebních komisí při konání volby prezidenta republiky včetně školení členů okrskových volebních komisí na dobu nezbytně nutnou, ozvučení těchto prostor, provoz audiovizuální techniky, účelné a funkční vybavení volebních místností4) včetně nutných výdajů na jejich úklid, popřípadě na pronájem mobilního sociálního zařízení, výdaje na technický provoz, to je náklady na otop, elektrický proud, plyn, vodu, páru,
  7. platy zaměstnanců přijatých na dobu určitou nebo odměny osob vyplácené podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr uzavřených k zajištění prací spojených s přípravou a konáním volby prezidenta republiky a na platy za přesčasovou práci a s tím spojené výdaje na zdravotní a sociální pojištění,
  8. zajištění distribuce hlasovacích lístků voličům v částce 3,50 Kč na jednoho voliče; v případech, kdy distribuce hlasovacích lístků bude zajišťována prostřednictvím pošty, výdaje na poštovné ve výši dohodnuté Ministerstvem vnitra s držitelem poštovní licence,
  9. občerstvení, s výjimkou alkoholických nápojů. Občerstvení může poskytnout příslušný obecní úřad členům okrskových volebních komisí jako nepeněžité plnění v případech, kdy úkoly stanovené okrskovým volebním komisím budou vyžadovat neustálou přítomnost jejich členů, a dalším osobám podílejícím se na zabezpečení úkolů obcí a krajů v době vymezené v písmenu e). Výdaje na občerstvení se stanoví ve výši dolní hranice stanovené sazby stravného podle předpisů o cestovních náhradách5); na poskytnutí občerstvení není právní nárok. Občerstvení v limitu základní výše stravného lze poskytnout nejdříve po 4 hodinách nepřetržité přítomnosti. Obdobné občerstvení lze poskytnout pozorovatelům mezinárodních institucí, kteří sledují průběh a konání volby prezidenta republiky. Tyto výdaje se zahrnují podle platné rozpočtové skladby do položky 5175 – Pohoštění,
  10. zvláštní odměny za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise6), náhrady mezd, platů, služebního příjmu nebo odměny ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele a paušální náhrady ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise,
  11. zajištění telefonního spojení do každé volební místnosti v územním obvodu obce prostřednictvím externího dodavatele či vlastními prostředky obce a hovorné na telefonní čísla určená obcí včetně výdaje na výpis uskutečněných hovorů příslušného operátora; nelze hradit zakoupení mobilních telefonů a SIM karet.

Čl. II

 1. Účelová dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta republiky se poskytuje krajům a obcím. Obcím se účelová dotace ze státního rozpočtu poskytuje prostřednictvím krajů, v jejichž správním obvodu leží. Výdaje obcí, krajů a okrskových volebních komisí spojené s volbou prezidenta republiky se hradí z kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu České republiky.
 2. Účelová dotace přijatá obcí nebo krajem se zařazuje podle platné rozpočtové skladby na položku 4111 – Neinvestiční přijaté transfery z Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu České republiky s účelovým znakem 98 008. Výdaje spojené s přípravou volby prezidenta republiky uskutečněné v roce 2012 se zařazují pod paragraf 6115 – Volby do územních zastupitelských sborů s účelovým znakem 98 008, výdaje spojené s volbou prezidenta republiky uskutečněné v letech následujících se zařazují pod paragraf 6118 – Volba prezidenta republiky s účelovým znakem 98 008.
 3. Obce a kraje zajistí sledování čerpání účelové dotace na volbu prezidenta republiky pomocí účelového znaku, který umožní oddělené vyúčtování skutečných výdajů na volbu prezidenta od ostatních běžných výdajů.

Čl. III

Kraje předloží předběžné vyúčtování výdajů spojených s volbou prezidenta republiky Ministerstvu financí do 60 dnů od ukončení činnosti okrskových volebních komisí. Finanční vypořádání poskytnuté dotace bude provedeno v termínech stanovených vyhláškou Ministerstva financí7).

Čl. IV

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí.

Ministr: Ing. Miroslav Kalousek, v. r.

Poznámka: Směrnice byla zveřejněna ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí, částka 6/2012 ze dne 19. prosince 2012, bod č. 4.

Další poznámky
 1. § 70 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky).
 2. § 42 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
 3. § 58 zákona č. 275/2012 Sb.
 4. § 39 zákona č. 275/2012 Sb.
 5. § 176 zákoníku práce.
 6. § 60 zákona č. 275/2012 Sb.
 7. Vyhláška č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.

2. Metodika financování obcí a hl. m. Prahy pro rok 2013

čj.: MF – 121 838/2012/12 – 121 – ref. Ing. J. Pavlíková

I. Dotace pro obce a hl. m. Prahu ve státním rozpočtu na rok 2013 a podmínky pro vyúčtování vybraných dotací

Obce a hl. m. Praha obdrží ze státního rozpočtu následující druhy dotací (příspěvků):

 1. Dotace (příspěvky) poskytované v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (příloha č. 6 k zákonu o státním rozpočtu na rok 2013) a finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy (příloha č. 7 k zákonu o státním rozpočtu na rok 2013).
 2. Ostatní dotace v kapitole Všeobecná pokladní správa.
 3. Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu.

Ad A) Dotace (příspěvky) poskytované v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (příloha č. 6 k zákonu o státním rozpočtu na rok 2013) a finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy (příloha č. 7 k zákonu o státním rozpočtu na rok 2013)

Obsahem finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích bude v roce 2013 dotace na vybraná zdravotnická zařízení a příspěvek na výkon státní správy. Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy zahrnuje příspěvek na výkon státní správy.

V souvislosti s novelou zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, která nabývá účinnosti od 1. 1. 2013, již není rozpočtován příspěvek na školství. O odpovídající objem prostředků (1,5 mld. Kč) budou posíleny sdílené daně obcí. V souvislosti se zmiňovanou novelou zákona o rozpočtovém určení daní a s realizací úsporných opatření ve státním rozpočtu již není rozpočtována ani dotace na výkon zřizovatelských funkcí převedených z okresních úřadů obcím.

Vzhledem k nepříznivé situaci ve státním rozpočtu nejsou dotace na vybraná zdravotnická zařízení ani příspěvek na výkon státní správy valorizovány. Do jejich objemů rozpočtovaných pro rok 2013 byly promítnuty např. vlivy vyplývající ze změny počtu obyvatel, lůžkových kapacit apod.

Celkový objem finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích a finančního vztahu k rozpočtu hl. m. Prahy činí 8 243 160 100 Kč, z toho obcím v jednotlivých krajích je určeno 7 429 750 100 Kč (příloha č. 6 k zákonu o státním rozpočtu na rok 2013) a hl. m. Praze 813 410 000 Kč (příloha č. 7 k zákonu o státním rozpočtu na rok 2013).

Finanční vztahy obsahují následující účelové dotace na běžné výdaje a příspěvky:

Dotace na vybraná zdravotnická zařízení 28 851 000 Kč

Dotace je určena pro dětské domovy do tří let věku zřizované obcemi podle zákona č. 372/2011 Sb., které nejsou příjmově napojeny na soustavu zdravotních pojišťoven. Dotace na jedno místo je stanovena na 93 068 Kč. Dotace je propočtena na kapacitu 310 míst.

Dotace je zúčtovatelná a podléhá finančnímu vypořádání.

Vyúčtování bude provedeno na základě údaje z Ročního výkazu o činnosti poskytovatele ZS pro obor: kojenecké ústavy, dětské domovy a dětská centra A (MZ) 1 – 01 za rok 2013 (výkaz bude přílohou finančního vypořádání), který vyjadřuje skutečnou kapacitu zařízení (ř. 32). Skutečnou kapacitou zařízení v počtu ošetřovacích dnů se rozumí součet denních stavů provozuschopných míst, tj. počet míst × 365 (366) – počet dnů vyřazení míst z provozu. Provozuschopným místem rozumíme každé místo, na které lze přijmout kojence či dítě do ošetřování. Obce provedou vyúčtování dotací za jednotlivá zařízení.

Příspěvek na výkon státní správy celkem 8 214 309 100 Kč

Příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy dle § 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. V celkovém objemu příspěvku pro rok 2013 byla zohledněna změna počtu obyvatel u jednotlivých správních obvodů kategorií obcí dle bilance obyvatel ČR k 1. 1. 2012 vydané Českým statistickým úřadem.

Z důvodu potřeby identifikovat náklady na přenesenou působnost za jednotlivé kategorie obcí došlo v konstrukci příspěvku pro rok 2013 (v případě obcí se základní působností, obcí s matričním úřadem, stavebním úřadem a obcemi s pověřeným obecním úřadem) k návratu ke kumulovanému způsobu výpočtu příspěvku, tak jak tomu bylo v roce 2009, tzn. bylo upuštěno od stanovení příspěvku podle nejvyšší správní funkce obce (příspěvek již není vypočítáván jako jedna částka, ale jako součet částek za každou správní působnost). K účelu rekonstrukce kumulovaného příspěvku byla použita matematická metoda nejmenších čtverců, která umožňuje aproximativně stanovit lineární regresi. Vzhledem k tomu, že rozložení příspěvků v letech 2010–2012 podle nejvyšší správní role má polynomický charakter, nemůže být užitá lineární regrese stoprocentně shodná. Umožňuje ale naopak s vysokou mírou přesnosti rekonstruovat příspěvek na kumulovaný.

Při rekonstrukci způsobu výpočtu příspěvku na kumulovaný byl kladen důraz na co největší zachování výše příspěvku pro jednotlivé obce jako v roce 2012. Z důvodu zachování kontinuity přidělování příspěvku byl příspěvek rozpočítán podle původních vzorců a bylo zachováno ocenění výkonu ve dvou režimech, tj. pro obce se základní působností, obce s matričním úřadem, obce se stavebním úřadem a obce s pověřeným obecním úřadem na straně jedné a na druhé straně pro obce s rozšířenou působností, jako tomu bylo v letech 2010–2012.

V případě obcí s rozšířenou působností se „kumulovaná“ konstrukce příspěvku představující součet částek vypočtených pro každou ze správních působností již používala. Princip propočtu u obcí s rozšířenou působností v roce 2013 se v porovnání s minulým rokem tedy nemění. Pro rok 2013 se navrhuje pouze navýšení příspěvku o 3950 tis. Kč pro každou obec s rozšířenou působností se zvláštním postavením Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Černošice, Nýřany a Šlapanice z důvodu nárůstu výdajů na provoz druhého pracoviště obecního úřadu, které musejí tyto obce zřizovat dle § 2 odst. 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností. Dále byl odstraněn mimořádný příspěvek pro obce s rozšířenou působností Jablunkov a Jeseník, který měl původně kompenzovat pokles příspěvku u těchto obcí v souvislosti s přechodem na novou metodiku v roce 2010. Tento krok vede k odstranění výjimky a k jednotnému rozdělení příspěvku pro obce s rozšířenou působností.

U ostatních kategorií obcí (všechny obce kromě obcí s rozšířenou působností, tj. celkem 6040 obcí) dochází z důvodu přechodu na kumulovaný způsob výpočtu a částečně také z důvodu změn v počtu obyvatel ve správních obvodech ke změnám ve výši poskytovaného přípěvku. K poklesu výše příspěvku dochází u většiny obcí. Důvodem je především skutečnost, že u základní působnosti příspěvek pro rok 2013 představuje cca 90 % loňské výše, a fakt, že obcí se základní působností je v ČR cca 5000.

Na výši příspěvku u kategorií obcí s matričním úřadem, obcí se stavebním úřadem a obcí s pověřeným obecním úřadem má nyní vliv velikost všech správních obvodů dané obce, resp. příspěvek je součtem dílčích hodnot vypočtených podle jednotlivých správních funkcí obce. V minulém roce se do výpočtu příspěvku započítávala pouze velikost správního obvodu s nejvyšší správní funkcí. Například u obcí s pověřeným obecním úřadem tak nebyla zohledňována velikost správního obvodu pro výkon matričního a stavebního úřadu ani samotného centra pro výkon základní působnosti. Kumulovaný způsob výpočtu příspěvku je tedy transparentnější a spravedlivější, neboť umožňuje postihovat změny ve velikosti správních obvodů úřadů s nižší správní funkcí.

Postavení hl. m. Prahy při výkonu státní správy je specifické, neboť hl. m. Praha vykonává jak státní správu, která podle zákona přísluší obcím, tak i státní správu, jejíž výkon zajišťují kraje. Na úhradu výkonu státní správy je hl. m. Praze poskytován příspěvek dle § 31 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

Příspěvek na výkon státní správy pro hl. m. Prahu je stanoven jako součet příspěvku vypočteného použitím pevné sazby na 100 obyvatel hl. m. Prahy (působnost obce) a příspěvku odvozeného od počtu funkčních míst převedených v průběhu reformy veřejné správy a dále od rozsahu dalších delegovaných agend státní správy (působnost kraje).

Pro rok 2013 objem příspěvku na výkon státní správy pro hl. m. Prahu zohledňuje meziroční pokles počtu obyvatel dle bilance obyvatel ČR k 1. 1. 2012. Pevná sazba pro rok 2013 je stanovena, stejně jako v roce 2012, ve výši 61 063 Kč na 100 obyvatel. U působnosti kraje zůstává příspěvek v úrovni roku 2012.

Z důvodu změn správních obvodů obcí (zejména u stavebních úřadů) může při rozpisu příspěvku na výkon státní správy pro jednotlivé obce dojít k situaci, kdy potřeba finančních prostředků bude vyšší než je celková výše příspěvku v příloze č. 6 k zákonu o státním rozpočtu. Pokud toto zvýšení v součtu za rok přesáhne 1000 Kč, obec zašle Ministerstvu financí prostřednictvím krajského úřadu žádost o navýšení příspěvku na výkon státní správy podpořenou kladným vyjádřením Ministerstva vnitra. Po posouzení žádosti poskytne Ministerstvo financí dotčeným obcím z kapitoly VPS účelovou dotaci na financování výkonu státní správy. Rozdíly nižší než 1000 Kč promítne krajský úřad do výše příspěvku u velkých měst (příjemců největších hodnot dotací).

Dotace nepodléhá finančnímu vypořádání.

Ad B) Ostatní dotace poskytované z kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu

Mimo finanční vztahy jsou v kapitole Všeobecná pokladní správa rozpočtovány další dotační tituly pro obce a hl. m. Prahu v celkovém objemu 873 352 tis. Kč.

Jedná se zejména o prostředky zahrnuté v ukazateli „Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem“. Pro obce určena částka 285 000 tis. Kč. Pro oblast regionálního školství v působnosti obcí je vyčleněn v programu 29821 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství objem 145 594 tis. Kč. Prostředky budou použity na řešení havarijních situací a neodkladných opatření obcí k zabezpečení provozu škol a předškolních zařízení, u nichž budou splněny podmínky stanovené příslušnou vyhláškou upravující systém financování programů reprodukce majetku a pravidla pro poskytování dotací z programu. Zbývajících 139 406 tis. Kč je určeno obcím v programu 29822 – Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a Vlády ČR, a to na rozestavěné stavby.

Od roku 2013 není v kapitole Všeobecná pokladní správa rozpočtována „Dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí“. Od tohoto roku bude financování výkonu sociálně-právní ochrany dětí zajišťovat pouze Ministerstvo práce a sociálních věcí, kam z hlediska resortní příslušnosti sociálně-právní ochrana dětí výhradně náleží.

Ad C) Dotace poskytované z ostatních kapitol státního rozpočtu

Dotace pro obce a hl. m. Prahu z ostatních kapitol státního rozpočtu byly schváleny v celkovém objemu 13 686 393 tis. Kč. Kapitolou s největším objemem dotací určených pro obce a hl. m. Prahu je kapitola Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Zde jsou rozpočtovány neinvestiční dotace v předpokládané výši 9 585 892 tis. Kč. Jedná se zejména o dotace na přímé náklady na vzdělávání poskytované hl. m. Praze.

Investiční dotace obcím a hl. m. Praze z ostatních kapitol státního rozpočtu jsou rozpočtovány ve výši 1 694 311, z toho významnější částky jsou rozpočtovány v kapitolách Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva kultury a Ministerstva zemědělství

Dotace ze státního rozpočtu pro dobrovolné svazky obcí

V roce 2013 bude dobrovolným svazkům obcí, které jsou zřizovateli škol a školských zařízení, uvolněn příspěvek na žáka ze státního rozpočtu formou mimořádné účelové dotace na základě žádosti dobrovolného svazku z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položky „Další prostředky pro řešení aktuálních problémů ÚSC“, tak jako doposud. Výše příspěvku na žáka v případě školského zařízení zřizovaného dobrovolným svazkem obcí však bude upravena tak, aby korespondovala s výší prostředků na jednoho žáka v systému rozpočtového určení daní pro obce (novela zákona č. 243/2000 Sb., s účinností od 1. 1. 2013). Hlavním východiskem pro určení výše příspěvku na žáka navštěvujícího zařízení zřizované dobrovolným svazkem bude daňová predikce použitá pro sestavení návrhu státního rozpočtu na rok 2013 a počty dětí a žáků k 30. 9. 2012 (uvedený údaj bude mít Ministerstvo financí k dispozici počátkem roku 2013).

II. Daňové příjmy obcí v roce 2013 a jejich alokace do území

Ref.: Ing. L. Maříková

Predikci výnosů daňových příjmů veřejných rozpočtů a podíl rozpočtů obcí na těchto daních uvádíme v následující tabulce:

Vybrané daňové příjmy veřejných rozpočtů a podíl obcí na těchto daních v roce 2013 (v mld. Kč)*
Daňový příjem Predikce 2013
VR celkem Z toho podíl obcí
Daň z přidané hodnoty 297,3 61,9
Daň z příjmů právnických osob 131,0 35,2
v tom: daň z příjmů právnických osob 124,9 29,5
daň z příjmů právnických osob placená obcemi a kraji 6,1 5,7
Daň z příjmů fyzických osob 147,7 37,0
v tom: daň z příjmů fyzických osob vybíraná zvl. sazbou 13,4 3,2
daň z příjmů fyzických osob z podnikání celkem 5,4 2,4
daň z příjmů fyzických osob z podnikání – sdílená část 3,8 0,8
daň z příjmů fyzických osob z podnikání – 30 % motivace obcí 1,6 1,6
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti celkem 128,9 31,4
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – sdílená část 127,0 29,5
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – 1,5 % motivace 1,9 1,9
Daň z nemovitostí 9,0 9,0
Celkem 585,0 143,1

*) Propočet podle § 4 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, vychází z predikce celostátního inkasa daní použité pro sestavení návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2013, která mimo jiné zohledňuje daňová opatření přijatá v rámci tzv. stabilizačního balíčku. Odhad promítá novelizaci zákona o rozpočtovém určení daní zákonem č. 295/2012 Sb. Vliv zpoždění při převodech daňových příjmů v závěru roku není zohledněn.

Podíl jednotlivých obcí na příslušné části celostátního hrubého výnosu daní je stanoven vyhláškou Ministerstva financí č. 449/2012 ze dne 6. prosince 2012. Základem pro stanovení procentního podílu každé obce na sdílených daních je počet obyvatel obce k 1. lednu 2012 dle bilance počtu obyvatel České republiky zpracované Českým statistickým úřadem, výměra katastrálních území obcí k 1. lednu 2012 dle údajů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (od roku 2013 se uplatňuje omezení kritéria výměry katastrálních území obce, a to maximálně 10 ha/obyvatele obce, tzv. započtená výměra), počty dětí a žáků k 30. září 2011 dle dokumentace škol vedené podle školského zákona a počty zaměstnanců k 1. prosinci 2011.

Ministerstvo financí zasílá finančním úřadům informaci o stavu inkasa vybraných daní dvakrát měsíčně, zpravidla dle stavu k 15. a poslednímu dni měsíce. Pokud v době od posledně provedených převodů došlo k nárůstu inkasa, vypočtou se (dle pravidel daných zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní) z přírůstků inkasa nároky jednotlivých obcí. Finanční úřady tyto údaje zpracují a předají ČNB převodní příkazy, na jejichž základě jsou jednotlivým obcím následně (cca 5. a 20. dne každého měsíce) zasílány podíly na celostátním inkasu vybraných daní (pokud přesáhnou částku 500 Kč).

V průběhu procedury převodů daňových příjmů vzniká určité zpoždění mezi stavem inkasa daní a dnem převodu podílů z něj vyplývajících. V důsledku tohoto zpoždění jsou podíly na přírůstcích inkasa daní v závěru rozpočtového roku převedeny na účty obcí až v následujícím roce. Vzhledem k tomu, že tvorba rozpočtu spadá výlučně do oblasti samostatné působnosti územních samosprávných celků, je třeba, aby obce při sestavování rozpočtů braly v úvahu mimo jiné právě existenci zpoždění při převodech daňových příjmů.

Pro bližší informaci a v zájmu správného zaúčtování na příslušné položky rozpočtové skladby uvádíme čísla převodových účtů státního rozpočtu, z nichž jsou obcím převáděny jejich podíly, a jejich zaúčtování na příslušnou položku rozpočtové skladby:

Daňový příjem PBÚ Pol. rozpočtové skladby
Daň z přidané hodnoty 1679 1211
Daň z příjmů právnických osob 641 1121
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná zvl. sazbou 1660 1113
z podnikání – sdílená část 1652 1112
z podnikání – 30 % motivace obcí 1628 1112
ze závislé činnosti – sdílená část 2612 1111
ze závislé činnosti – 1,5 % motivace 4634 1111
Daň z nemovitosti 633 1511

III. Způsob převádění prostředků ze státního rozpočtu do rozpočtů obcí, krajů a hl. m. Prahy v roce 2013

Ref.: Ing. R. Kotrba

3. Metodika financování krajů pro rok 2013

čj.: MF – 121 838/2012/12 – 121 – ref. Ing. L. Maříková

I. Dotace pro kraje ve státním rozpočtu na rok 2013 a podmínky pro vyúčtování vybraných dotací

Kraje v roce 2013 obdrží ze státního rozpočtu následující druhy dotací (příspěvků):

 1. Příspěvek na výkon státní správy v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům krajů (příloha č. 5 k zákonu o státním rozpočtu na rok 2013).
 2. Ostatní dotace v kapitole Všeobecná pokladní správa.
 3. Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu.

Ad A) Příspěvek na výkon státní správy v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům krajů (příloha č. 5 k zákonu o státním rozpočtu ČR na rok 2013)

Příspěvek na výkon státní správy 1 035 651 000 Kč

V souladu s ustanovením § 29 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, obdrží kraj ze státního rozpočtu příspěvek na výkon státní správy v přenesené působnosti. Pro rok 2013 objem příspěvku zůstává v úrovni roku 2012, tj. stejně jako v případě obcí nebyl valorizován.

Dotace nepodléhá finančnímu vypořádání.

Ad B) Ostatní dotace pro kraje v kapitole Všeobecná pokladní správa

Pro rok 2013 se jedná o dotace v celkové výši 428 000 tis. Kč. Objem 268 000 tis. Kč je zahrnut v ukazateli „Další prostředky pro územní samosprávné celky“. Jde o tituly, které nelze rozpočtovat u konkrétních příjemců v době sestavování rozpočtu např. prostředky na výdaje stanovené zvláštními zákony nebo dalšími právními předpisy (např. prostředky na protiradonová opatření atd.).

Hl. m. Praze přísluší podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, i postavení kraje. Proto má hl. m. Praha po splnění stanovených podmínek nárok na čerpání dotačních titulů, které jsou rozpočtovány pro obce a kraje.

V ukazateli „Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem“ je pro kraje určena částka 160 000 tis. Kč. Jedná se o prostředky určené na majetkové vypořádání pozemků pod stavbami silnic II. a III. tříd (usnesení vlády č. 417/2012).

Ad C) Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu

Dotace z ostatních kapitol v předpokládané výši 81 389 027 tis. Kč jsou směrovány na financování investičních i neinvestičních akcí a budou krajům poskytnuty přímo z rozpočtů příslušných kapitol.

Kapitolou s největším objemem dotací určených pro kraje je kapitola Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v předpokládané výši 77 860 906 tis. Kč. Tato částka zahrnuje zejména dotace na tzv. „přímé náklady“ pro školy a školská zařízení zřizovaná kraji, obcemi (příp. dobrovolnými svazky obcí) a soukromými zřizovateli. „Přímé náklady“ jsou tvořeny osobními výdaji (jedná se o platy pedagogických a nepedagogických pracovníků, pojistné a další související platby) a ostatními přímými neinvestičními výdaji (jedná se o učebnice, učební pomůcky apod.). Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, kraj rozepisuje a přímo přiděluje dotace předškolním zařízením, školám a školským zařízením zřizovaným obcemi, tzn. že tyto prostředky neprocházejí rozpočty obcí.

Významnější objemy transferů pro kraje jsou dále rozpočtovány v kapitole Ministerstva dopravy, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva práce a sociálních věcí.

II. Daňové příjmy krajů v roce 2013 a jejich alokace do území

Ref.: Ing. L. Maříková

Predikci výnosů vybraných daňových příjmů veřejných rozpočtů a podíl rozpočtů krajů na těchto daních v roce 2013 uvádí následující tabulka:

Vybrané daňové příjmy veřejných rozpočtů a podíl rozpočtů krajů na těchto daních v roce 2013 (v mld. Kč)*
Daňový příjem Predikce 2013
VR celkem z toho podíl krajů
Daň z přidané hodnoty 297,3 23,4
Daň z příjmů právnických osob 131,0 11,5
v tom: daň z příjmů právnických osob 124,9 11,1
daň z příjmů právnických osob placená obcemi a kraji 6,1 0,4
Daň z příjmů fyzických osob 147,7 12,6
v tom: daň z příjmů fyzických osob vybíraná zvl. sazbou 13,4 1,2
daň z příjmů fyzických osob z podnikání celkem 5,4 0,3
daň z příjmů fyzických osob z podnikání – sdílená část 3,8 0,3
daň z příjmů fyzických osob z podnikání – 30 % motivace obcí 1,6
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti celkem 128,9 11,1
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – sdílená část 127,0 11,1
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – 1,5 % motivace 1,9
Celkem 576,0 47,5

*) Propočet podle § 3 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, vychází z predikce celostátního inkasa daní použité pro sestavení návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2013. Odhad promítá změny obsažené v tzv. stabilizačním balíčku – tj. podíl krajů na výnosu DPH činí 7,86 %; na výnosu DPFO ze závislé činnosti činí 8,65 %. Vliv zpoždění při převodech daňových příjmů v závěru roku není zohledněn.

Ministerstvo financí zasílá finančním úřadům informaci o stavu inkasa vybraných daní dvakrát měsíčně, zpravidla dle stavu k 15. a poslednímu dni měsíce. Pokud v době od posledně provedených převodů došlo k nárůstu inkasa, vypočtou se (dle pravidel daných zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní) z těchto přírůstků nároky jednotlivých krajů (procentem stanoveným každému kraji v příloze č. 1 k citovanému zákonu). Finanční úřady tyto údaje zpracují a předají ČNB převodní příkazy, na jejichž základě jsou jednotlivým krajům následně (cca 5. a 20. dne každého měsíce) zasílány podíly na celostátním inkasu vybraných daní (pokud přesáhnou částku 500 Kč).

V průběhu procedury převodů daňových příjmů vzniká určité zpoždění mezi stavem inkasa daní a dnem převodu podílů z něj vyplývajících. V důsledku tohoto zpoždění jsou podíly na přírůstcích inkasa daní v závěru rozpočtového roku převedeny na účty krajů až v následujícím roce. Vzhledem k tomu, že tvorba rozpočtu spadá výlučně do oblasti samostatné působnosti územních samosprávných celků, je třeba, aby kraje při sestavování rozpočtů braly v úvahu mimo jiné právě existenci zpoždění při převodech daňových příjmů.

Pro bližší informaci a v zájmu správného zaúčtování na příslušné položky rozpočtové skladby uvádíme čísla převodových účtů státního rozpočtu, z nichž jsou krajům převáděny jejich podíly, a jejich zaúčtování na příslušnou položku rozpočtové skladby:

Daňový příjem PBÚ Pol. rozpočtové skladby
Daň z přidané hodnoty 4677 1211
Daň z příjmů právnických osob 4642 1121
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná zvl. sazbou 4669 1113
z podnikání 4650 1112
ze závislé činnosti 4626 1111

III. Způsob převádění prostředků ze státního rozpočtu do rozpočtů krajů a obcí v roce 2013

Ref.: Ing. R. Kotrba

Způsob převádění finančních prostředků ze státního rozpočtu (státních fondů) do rozpočtů obcí a krajů v roce 2013 je stanoven v příloze usnesení vlády České republiky č. 1084 ze dne 6. 11. 2002.

Způsob převádění dotací do rozpočtů obcí:

Způsob převádění dotací do rozpočtů krajů:

4. Metodický pokyn k části XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M

čj.: MF – 121 583/2012/37 – ref. Ing. D. Pavlová

Ministerstvo financí aktualizuje metodický pokyn publikovaný ve Zprávách Ministerstva financí ČR pro finanční orgány obcí a krajů ze dne 30. 3. 2007, týkající se naplňování částí XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M. Aktualizovaný metodický pokyn se použije pro údaje za rok 2013, v návaznosti na novely vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění účinném od 1. 1. 2013 (vyhláška č. 96/2012 Sb. a č. 493/2012 Sb.) a návrh novely vyhlášky č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, jejíž účinnost je navržena dnem vyhlášení.

Obsah:

 1. Části XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M
 2. Atribut „Nástroj“ (NN)
 3. Atribut „Prostorová jednotka“ (Z)

Ad 1) Části XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M

V souladu s požadavky kladenými mezinárodními metodikami mimo jiné na postup výpočtu vládního deficitu/přebytku je nezbytné zajistit vykazování EU-prostředků a prostředků souvisejících (viz níže) na úrovni jednotlivých položek druhového třídění v příjmech a položek druhového třídění a paragrafů odvětvového třídění ve výdajích územně samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti a to v členění podle nástroje (NN) a prostorové jednotky (Z). Finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad (FIN 2-12 M) proto obsahuje část XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek a část XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek.

XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

V části XI. finančního výkazu jsou sledovány:

 1. příjmy z rozpočtu EU, tj. příjmy určené na krytí té části výdajů realizovaných v rámci nástrojů uvedených v číselníku nástrojů zveřejněném na internetových stránkách Ministerstva financí (dále jen „číselník nástrojů“), která je nebo má být spolufinancována z rozpočtu EU,
 2. související příjmy, kterými jsou:
  1. příjmy z ostatních zahraničních zdrojů – zejména z EHP/Norska/Švýcarska v rámci finančních mechanismů a z NATO, tj. příjmy určené na krytí té části výdajů realizovaných v rámci nástrojů uvedených v číselníku nástrojů, která je nebo má být spolufinancována ze zahraničí vyjma rozpočtu EU;
  2. příjmy z tuzemských zdrojů – povinné financování uznatelných výdajů v rámci nástrojů spolufinancovaných příjmy ze zahraničních zdrojů, tj. příjmy určené na krytí té části uznatelných výdajů realizovaných v rámci nástrojů uvedených v číselníku nástrojů, která povinně je nebo má být financována tuzemskými zdroji.

Všechny výše uvedené příjmy se v části XI. sledují bez ohledu na to:

 1. odkud byly přijaty1)
 2. o jaké prostředky se jedná2)
 3. zda byly přijaty jako záloha před realizací výdaje či jako refundace po realizaci výdaje, na jehož (spolu)financování jsou určeny.
Poznámky
 1. Např. příjmy z rozpočtu EU a příjmy z EHP/Norska/Švýcarska nemusí být nutně přijaty přímo z EU či EHP/Norska/Švýcarska. Příjmy z  rozpočtu EU budou typicky přijímány od kapitol státního rozpočtu; příjmy z EHP/Norska/Švýcarska budou typicky přijímány od Národního fondu.
 2. Např. jako příjmy z rozpočtu EU mohou být označeny též národní prostředky přijaté od kapitoly státního rozpočtu v rámci touto kapitolou poskytnutého předfinancování, tj. v podstatě prostředky „tuzemské“ a nikoliv „evropské“.

Příjmy, které nevstupují do části I. Rozpočtové příjmy nejsou zahrnuty ani v části XI.

Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy (dále jen „příjmy“) v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek se vykazují podle jednotlivých položek druhového třídění platné rozpočtové skladby na úrovni schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a výsledku od počátku roku.

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

V části XII. finančního výkazu jsou sledovány:

 1. výdaje spolufinancované z rozpočtu EU, tj. ta část výdajů, realizovaných v rámci nástrojů uvedených v číselníku nástrojů, která je nebo má být spolufinancována z rozpočtu EU,
 2. související výdaje, kterými jsou:
  1. ostatní výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů – zejména z EHP/Norska/Švýcarska v rámci finančních mechanismů a z NATO, tj. ta část výdajů, realizovaných v rámci nástrojů uvedených v číselníku nástrojů, která je nebo má být spolufinancována ze zahraničí vyjma rozpočtu EU,
  2. výdaje financované z tuzemských zdrojů – povinné financování uznatelných výdajů v rámci nástrojů spolufinancovaných příjmy ze zahraničních zdrojů, tj. ta část uznatelných výdajů realizovaných v rámci nástrojů uvedených v číselníku nástrojů, která povinně je nebo má být financována z tuzemských zdrojů.

Všechny výše uvedené výdaje se v části XII. sledují bez ohledu na to, zda byly realizovány před přijetím odpovídajících příjmů určených na jejich (spolu)financování (tj. dočasně kryty z jiných zdrojů) anebo až po jejich přijetí.

Výdaje, které nevstupují do části II. Rozpočtové výdaje nejsou zahrnuty ani v části XII.

Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje (dále jen „výdaje“) v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek se vykazují podle jednotlivých položek druhového třídění a podle paragrafů odvětvového třídění platné rozpočtové skladby na úrovni schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a výsledku od počátku roku.

Ad 2) Atribut Nástroj (NN)

Příjmy a výdaje jsou sledovány odděleně podle jednotlivých nástrojů (viz číselník nástrojů). Přitom volba kódu pro nástroj, který se vyskytuje jak v programovém období 2004 až 2006, tak v programovém období 2007 až 2013 není dána rokem, v němž je finanční výkaz sestavován. Relevantní je programové období, v němž byl nástroj, jehož se konkrétní příjmy nebo výdaje týkají, schválen.

NN představuje druhou a třetí číslici z číselníku nástrojů; počáteční nula se u územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti v částech XI. a XII. neuvádí.

Ad 3) Atribut Prostorová jednotka (Z)

Příjmy a výdaje jsou sledovány odděleně podle jednotlivých prostorových jednotek (Z) viz Tabulka 1.

Tabulka 1: Prostorové jednotky (Z) v částech XI. a XII.
Kód Zkratka
1 Prostředky z tuzemských zdrojů – povinné financování uznatelných výdajů v rámci nástrojů spolufinancovaných příjmy ze zahraničních zdrojů CZ
5 Prostředky ze zahraničních zdrojů ZHR

Příjmy

Kódem Z=1 (CZ) se označí přijaté povinné tuzemské financování uznatelných výdajů v rámci nástrojů spolufinancovaných příjmy ze zahraničních zdrojů; kódem Z=5 (ZHR) se označí příjmy ze zahraničních zdrojů. To vše v souladu s částí ad 1).

Výdaje

Kódem Z=1 (CZ) se označí část uznatelných výdajů povinně financovaná z tuzemských zdrojů v rámci nástrojů spolufinancovaných příjmy ze zahraničních zdrojů; kódem Z=5 (ZHR) se označí výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů. To vše v souladu s částí ad 1).

Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů, které nejsou povinným financováním uznatelných výdajů v rámci nástrojů spolufinancovaných příjmy ze zahraničních zdrojů se v částech XI. a XII. nevykazují.