Krajský stavební úřad od července nově

9. 7. 2024 Středočeský kraj Regiony

Od 1. července začaly platit změny, které se dotknou nejen současného rozdělení stavebních úřadů, ale významně se změní i způsob jejich práce. Již nebudeme rozlišovat, jestli jít na úřad silniční, vodoprávní nebo na klasický stavební úřad s žádostmi, ale bude pouze jeden stavební úřad na obci či kraji. Ani s tou žádostí nebudeme muset nikde chodit, protože má dorazit sama digitálně stejně jako další podklady pro povolení stavby prostřednictvím nového portálu stavebníka.

Středočeský kraj

Stavební zákon tak ruší speciální stavební úřady, které povolovaly stavby drah, dálnic, silnic místních komunikací, veřejně přístupných komunikací a pro stavby vodních děl. Nově se o povolování podělí dopravní a energetický stavební úřad (DESÚ), krajský stavební úřad (KSÚ) a obecní stavební úřad obce s rozšířenou působností (SÚ). DESÚ již povoluje od letošního ledna stavby dálnic či stavby drah.

Krajský stavební úřad od 1. července 2024 nově povoluje například silnice I. třídy, čistírny odpadních vodo velikosti 10 000 ekvivalentních obyvatel nebo více, vodní nádržes celkovým objemem nad 1 000 000 m3 nebo s výškou vzdutí nad 10 m ode dna základové výpusti, s dostatečnou účinností podle jiného právního předpisu nebo vodní dílasloužících k čerpání znečištěných podzemních vod.

Dálebude KSÚ vydávat rámcové povolení (dříve územní rozhodnutí o umístění stavby) pro stavby v působnosti jiného stavebního úřadu. Náš KSÚ bude nadřízeným úřadem obecných staveních úřadů, bude provádět kontrolu jejich činnosti a rozhodovat o odvolání, podaných do rozhodnutí vydaných obecnými stavebními úřad.

Jelikož dojde ke sjednocení vícero stavebních oblastí do jednoho celku - Krajského stavebního úřadu, bylo nutné provést jisté organizační změny. Došlo k přesunu jednoho obsazeného pracovního místa úředníka z Odboru dopravy vykonávajícího činnost dopravního stavebního úřadu a dvou obsazených pracovních míst úředníků z Odboru životního prostředí a zemědělství vykonávajících činnost vodoprávního stavebního úřadu do odboru Územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu.Bude tak zajištěna jednotnost a předvídatelnost rozhodování, používání jednotných metodik nejen v rámci úřadu ale i směrem ke 103 obecným stavebním úřadům v kraji.

Současně došlo k přejmenování Odboru územního plánování a stavebního řádu na Odbor územního plánování a krajský stavební úřad, a také k přejmenování oddělení stavebního řádu na oddělení Krajský stavební úřad.