Další rozvoj kariérového poradenství či podporu prevence předčasných odchodů ze vzdělávání umožní krajský projekt

13. 6. 2024 Královéhradecký kraj Regiony

Královéhradecký kraj v březnu 2024 zahájil realizaci rozsáhlého vzdělávacího projektu s předpokládanými celkovými náklady ve výši 120 milionů korun. Plánované aktivity jsou určeny zejména žákům a pedagogickým pracovníkům středních škol a potrvají až do června 2028. Většina nákladů bude hrazena z fondu Evropské unie – Operační program Jan Ámos Komenský.

Královéhradecký kraj

Aktivity budou plně vycházet z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje na roky 2024–2028, který by měl být schválen zastupitelstvem kraje v polovině června 2024. Žádost o dotaci kraj následně předloží ke schválení Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR v průběhu července. Zahájení hlavních projektových aktivit je poté naplánováno od září 2024.

„Do projektu zapojujeme kromě krajského úřadu také specialisty z Královéhradeckého krajského institutu pro vzdělávání a inovace (KKIVI), z Pedagogicko-psychologické poradny a Speciálně pedagogického centra Královéhradeckého kraje a Centra uměleckých aktivit Hradec Králové. Celkem 85 % nákladů, což je zhruba 100 milionů korun, by měl pokrýt Evropský sociální fond a dalších 5 % uhradí stát,“ uvedl náměstek Arnošt Štěpánek odpovědný za oblast školství a sportu.

Organizace KKIVI bude zajišťovat aktivity na podporu vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol, blíže se věnovat podpoře a rozvoji manažerských a řídících kompetencí vedoucích pracovníků i pedagogickému leadershipu. Zajímavá bude i nabídka vzdělávacích aktivit pro žáky a pedagogy v polytechnických dílnách KKIVI a středních školách a odborných učilištích v kraji. Důležitými tématy bude rozvoj potenciálu každého žáka podporovaný nabídkou mimoškolních aktivit, well-being pedagogických pracovníků se zaměřením na duševní hygienu a zvládání náročných situací ve školním prostředí či podpora síťování.

Za jednu z hlavních projektových aktivit bude zodpovídat příspěvková organizace kraje Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje. Jejím cílem bude podporovat systematický rozvoj kariérového vzdělávání a poradenství a zapojení maximálního počtu škol všech zřizovatelů z Královéhradeckého kraje. Mimo to bude vyvíjet aktivity na podporu bezpečného učebního prostředí s cílem snižovat míru předčasných odchodů ze vzdělávání, zvyšovat kompetence pracovníků školských zařízení a tím i kvality poskytovaných poradenských služeb školskými poradenskými zařízeními působícími na území Královéhradeckého kraje.

Odborníci z Centra uměleckých aktivit HK v projektu budou u žáků rozvíjet kreativitu a u pedagogů podporovat zavádění nových metod kreativního učení do vzdělávání. Obě aktivity přispějí k dalšímu rozvoji potenciálu každého žáka a umožní žákům využít vlastní potenciál na maximum.

Vybrané dílčí akce a aktivity projektu probíhají již od letošního března – mezi nimi např. síťování a prohloubení vzájemné spolupráce různých aktérů ve vzdělávání, podpora ředitelů škol či vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky zaměřené na rozvoj potenciálu žáka. Vybrané aktivity, kariérové poradenství a podporu v oblasti prevence předčasných odchodů ze vzdělávání, budou moci využívat také žáci a pedagogové základních škol v kraji.