Zprávy MF ČR 1/2024 pro finanční orgány obcí a krajů

3. 6. 2024 MF ČR Ekonomika

Ministerstvo financí vydalo aktuální Zprávy pro finanční orgány obcí a měst. Jedná se o první Zprávy, vydané v letošním roce a obsahují informace o poskytnutí stravenky členům okrskové volební komise, odpověď na dotaz, který se týká osvobození daru z FKSP od daně z příjmů, a také se odpovídá na dotaz k podobě schvalovaného rozpočtu obce.

Ministerstvo financí ČR

Blíží se volby do Evropského parlamentu, a tak budou obce opět řešit řadu otázek souvisejících s organizačně technickým zabezpečením voleb, které se financují z prostředků poskytnutých jako dotace ze státního rozpočtu. Mezi takové výdaje náleží rovněž občerstvení, které může poskytnout příslušný obecní úřad. Poskytnutí stravenky členům okrskové volební komise se řídí směrnicí Ministerstva financí č. j. MF-60970/2013/12-1204, o postupu obcí a krajů při financování voleb, ve znění pozdějších směrnic. Výdaj na občerstvení může příslušný úřad poskytnout i formou stravenek. Ustanovení směrnice upravuje horní limit výdajů, na poskytnutí občerstvení však není právní nárok.

K dotazu, který se týká osvobození daru poskytnutého zaměstnanci příspěvkové organizace z fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) se ve Zprávách odkazuje na § 6 odst. 9 písm. d) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění zákona č. 349/2023 Sb., od 1. ledna 2024 tak, že jsou od daně z příjmů osvobozena „nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnanci z FKSP v úhrnu do výše poloviny průměrné mzdy za zdaňovací období.“ Zákon dále stanoví možné formy plnění (pořízení zboží zdravotního charakteru, použití zařízení péče o děti, příspěvku na kulturní nebo sportovní akce, příspěvku na knihy) a pro rok 2024 zavádí úhrnný limit ve výši 21 983,50 Kč. Podmínkou pro daňové osvobození je, že příslušný daňový doklad je vystaven na zaměstnavatele.

Schválení rozpočtu podle zákona č. 250/2000 Sb. bývá častým zdrojem dotazů nejen od pracovníků finančních orgánů obcí, ale též od volených funkcionářů, zastupitelů i jednotlivých občanů obcí a měst. Podle uvedeného zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se v rozpočtu obcí uplatňuje jednotné třídění příjmů, výdajů a financujících položek rozpočtu – rozpočtová skladba, která je upravena vyhláškou 412/2021 Sb. Zákon neupravuje, v jakých podrobnostech rozpočtové skladby má být rozpočet sestaven a schválen. Stanoví pouze povinnost zveřejnit návrh rozpočtu na internetových stránkách a na úřední desce, kde může být z kapacitních důvodů zveřejněn užší rozsah návrhu rozpočtu. Návrh rozpočtu se předkládá ke schválení zastupitelstvu, které může schválit rozpočet tak jak byl zveřejněn nebo rozpočet a upravit v odlišné podobě. Při zveřejnění na úřední desce musí být uvedeno oznámení, kde je zveřejněn návrh rozpočtu a schválený rozpočet a kde lze do těchto dokumentů nahlédnout. Neuvedení tohoto oznámení je přestupkem. Zastupitelé mohou požadovat informace k rozpočtu podle § 82 zákona o obcích a občané mohou žádat informace podle zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.