Komise schválila program na podporu kombinované výroby tepla a elektřiny ve výši až 75 miliard korun

29. 5. 2024 ÚOHS Energetika

Evropská komise schválila v rámci pravidel EU pro státní podporu český program na podporu výroby elektřiny z nových a modernizovaných vysoce účinných zařízení na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny (KVET) ve výši 3,2 miliardy eur (75 miliard Kč).

ÚOHS

Opatření přispěje k realizaci českého národního plánu v oblasti energetiky a klimatu, evropské Zelené dohody a cílů EU v oblasti energetické účinnosti. Notifikaci programu připravoval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu, které je poskytovatelem podpory.

Program bude fungovat do 31. prosince 2025, přičemž jeho výše může dosáhnout až 75 miliard Kč. Příjemci podpory budou provozovatelé nových nebo modernizovaných zařízení kombinované výroby elektřiny a tepla v Česku, která splňují definici vysoce účinné kombinované výroby elektřiny a tepla podle směrnice o energetické účinnosti. Způsobilé jsou všechny technologie a projekty, které umožňují výrobu elektřiny z vysoce účinných zařízení kombinované výroby elektřiny a tepla, s výjimkou zařízení na tuhá fosilní paliva, naftu a olej. Projekty zahrnující zemní plyn budou muset buď uzavřít podporovaná zařízení, nebo umožnit přechod na obnovitelné a nízkouhlíkové plyny do roku 2050, aby se zabránilo závislosti na zemním plynu.

V rámci tohoto programu bude podpora poskytována ve formě výkupní ceny (bonusu) za každou MWh vyrobené elektřiny po dobu 15 let. Výše bonusu se stanoví prostřednictvím výběrových řízení, s výjimkou malých zařízení (do 1 MWe), kde je výše bonusu stanovena administrativně Energetickým regulačním úřadem na roční bázi a je omezena výší finanční mezery.

Komise posuzovala navržený program podle pravidel EU pro státní podporu, zejména podle čl. 107 odst. 3 písm. c) Smlouvy o fungování EU (dále jen „SFEU“), který členským státům umožňuje za určitých podmínek podporovat rozvoj určitých hospodářských činností, a také podle Pokynů pro státní podporu v oblasti klimatu, ochrany životního prostředí a energetiky z roku 2022. Podle těchto pokynů mohou členské státy za určitých podmínek podporovat energetickou účinnost prostřednictvím výroby elektřiny ve vysoce účinné kombinované výrobě elektřiny a tepla. Podpora může být poskytnuta malým projektům bez výběrového řízení.

Komise dospěla k závěru, že program usnadňuje rozvoj některých hospodářských činností, zejména výrobu elektřiny v zařízeních na vysoce účinnou kombinovanou výrobu tepla a elektřiny. Současně má „motivační účinek“, neboť příjemci by bez veřejné podpory neprováděli investice do výroby elektřiny ve vysoce účinných zařízeních na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny ve stejném rozsahu. Program je rovněž nezbytný a vhodný pro zvýšení energetické účinnosti a urychlení přechodu na ekologickou výrobu. Podpora je navíc přiměřená, neboť je omezena na nezbytné minimum, současně bude poskytována prostřednictvím otevřených a transparentních výběrových řízení. V případě malých zařízení je výše podpory založena na vyčíslení nedostatku finančních prostředků pro referenční projekty, které budou každoročně sledovány vnitrostátními orgány a upravovány tak, aby se zajistilo, že nedostatek finančních prostředků nebude překročen.

Pozitivní účinky podpory převažují nad případnými negativními účinky na hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy. Režim podpoří dekarbonizaci v Česku, zejména zvýšení energetické účinnosti prostřednictvím výroby elektřiny ve vysoce účinných zařízeních kombinované výroby tepla a elektřiny v souladu s evropskou Zelenou dohodou, aniž by došlo k nepřiměřenému narušení hospodářské soutěže na jednotném trhu.