Návrh zálohování dospěl k vypořádání připomínek – stále není rozhodnuto

17. 4. 2024 SMS ČR Životní prostředí

V závěru druhého dubnového týdne po téměř 4 měsících proběhlo na Ministerstvu životního prostředí vypořádání připomínek k novele zákona o obalech, kterou se navrhuje zavedení povinného zálohování PET lahví a nápojových plechovek.

Sdružení místních samospráv ČR

Přítomné čekalo vypořádání celkem 726 připomínek uvedených na 570 stranách. Ze strany resortu životního prostředí byly zároveň zaslány nové materiály v podobě zákona, důvodové zprávy nebo hodnocení RIA.

Samotné vypořádání se neslo ve dvou rovinách – setrvání na nesouhlasu se samotným návrhem a diskuze o konkrétních ustanovením zákona o obalech, kde většinově zůstávaly rozpory. Nebylo tedy snad ani překvapením, že celkem 12 připomínkových míst (např. Sdružení místních samospráv, Svaz měst a obcí, Asociace krajů, Hospodářská komora, Svaz průmyslu a dopravy a další) vzneslo požadavek na stažení zákona a jeho kompletní přepracování.

Sdružení místních samospráv ČR uplatnilo celkem 27 připomínek a s vypořádáním souhlasilo pouze u 7 konkrétních z nich. Nadále kromě nesouhlasu se samotným návrhem trváme na změně rozdělení poměru výnosu z nevyplacených záloh, stanovení výše zálohy přímo v zákoně (a nikoliv dle rozhodnutí operátora) nebo nesouhlasíme se stanovováním povinností pro obchody pod 50 m2 prodejní plochy poskytovat údaje operátorovi (s nímž dle návrhu nemusí žádný vztah, neboť nejsou povinným subjektem pro místo výkupu zálohovaných obalů).

Hospodářská komora, Svaz průmyslu a dopravy a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů požádala s ohledem na strukturu členské základny a nedostatek času (2 dny) na diskuzi o vypořádání připomínek o posunutí termínu podrobnější reakce z jejich strany o 14 dnů. Dle legislativních pravidel by pak mělo nastat další kolo vypořádání na vyšší úrovni. Stejně jako Ministerstvo průmyslu a obchodu ani my však nemáme důvod ustupovat z nesouhlasu se zavedením povinného zálohování PET lahví a nápojových plechovek.

Přestože již dne 12. března 2024 odvysílala Česká televize v rámci pořadu Události v regionech Ostrava reportáž Obce nechtějí zálohování PET lahví, v níž obce z oblasti Jablůnkovska uvádí své obavy a důvody pro odmítnutí zavedení povinného zálohování PET lahví a nápojových plechovek a v předmětné reportáži zaznívá, že „Ministerstvo reagovalo sdělením, že o povinném zálohování je již rozhodnuto…“, bychom na základě znalosti legislativního procesu, který je v případě každé novely zákona zdárně ukončen až podpisem prezidenta a publikací ve Sbírce zákonů uvedli, že opravdu není o povinném zálohování rozhodnuto, přestože to tak v médiích ze strany předkladatele zaznívá.

Ostatně konkrétně toto sdělení již v březnu tohoto roku vyvolalo dotazy mezi představiteli měst a obcí, kteří jsou našimi členy, „jak došlo k uvedenému rozhodnutí?“, „kdo jej učinil?“, „jak dopadlo vypořádání nesouhlasných připomínek uplatněných v rámci meziresortního připomínkového řízení?“. Dotazy mělo nejen Sdružení místních samospráv ČR, ale i další subjekty, které se legislativního procesu účastní.

Na základě těchto reakcí a velmi přesvědčivého sdělení v médiích jsme kontaktovali 28. března 2024 přímo ministra životního prostředí Petra Hladíka s žádostí o vysvětlení, kterou naleznete níže. Ministerstvo nám v této věci pouze odpovědělo, že vypořádání bude probíhat 11. 4. 2024 a pozvánku na něj jsme dostali. Také naleznete níže.

Odpověď na to nejdůležitější, tedy zda je, či není rozhodnuto, jak zaznívá v mediálním prostoru, jsme neobdrželi, ale s ohledem na průběh vypořádání, které není u konce a s ohledem na zákonem daný legislativní proces je třeba uvést, že rozhodnuto ani být nemůže.

Sdružení místních samospráv ČR i nadále plní úlohu povinného připomínkového místa, které je momentálně v procesu vypořádání připomínek, jež naleznete rovněž níže. S ohledem na výše uvedené sdílíme také originální vypořádávací tabulku, která je aktuální k 11. 4. 2024. Tento krok není běžnou praxí, ale s ohledem na informace objevující se v mediálním prostoru to považujeme nutné.

Přílohy