Novela památkového zákona prošla druhým čtením

12. 4. 2024 MK ČR Legislativa

Na jednání Poslanecké sněmovny dne 9. dubna 2024 prošla druhým čtením novela zákona o státní památkové péči.

Ministerstvo kultury

Návrh zákona o státní památkové péči je dílčí technickou novelou zaměřenou na dvě hlavní oblasti.

Jednou je další fáze digitalizace, která by měla umožnit strojovou výměnu informací o ochraně památkových rezervací, památkových zón nebo o vymezení ochranných pásem podle zákona o státní památkové péči mezi Ústředním seznamem kulturních památek ČR na jedné straně a Registrem územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) a katastrem nemovitostí na straně druhé.

„Zavedení evidence památkově chráněných území v základním registru povede k jejich sdílení celou veřejnou správou, umožní moderní způsob jejich aktualizace a zjednoduší sdílení digitálních dat mezi agendami,“ říká ministr kultury Martin Baxa.

Druhou oblastí je úprava nakládání s archeologickými nálezy učiněnými při záchranných archeologických výzkumech do doby jejich odevzdání kraji. Cílem návrhu je, aby kraj jako vlastník archeologických nálezů mohl svým nařízením upravit požadavky na zpracování movitých archeologických nálezů, dokumentace k nim a na způsob jejich předání. Nově by kraj měl mít i zákonnou možnost kontrolovat činnost oprávněných organizací působících na jeho území.