Obce a kraje v roce 2023

9. 4. 2024 Obec a finance Ekonomika

V uplynulém roce hospodařila Praha, kraje a ostatní obce se značným přebytkem. To ostatně naznačovaly již údaje za 11 měsíců loňského roku. Hospodaření územní samosprávy v loňském roce nevybočilo z trendu, který je patrný minimálně v posledních deseti letech. Charakterizují jej vyšší příjmy než výdaje a s tím spojený značný růst úspor.

Všechny změny, ke kterým v období let 2013 až 2023 došlo, neměly na tento trend prakticky žádný vliv. Dokonce ani ty velké z období posledních čtyř let, jako byla důsledky opatření v období covidové pandemie, vpádu Ruska na Ukrajinu, velkého zdražení energetických zdrojů a nebývale vysoké inflace.

Mezi rokem 2013 a 2023 získaly územní samosprávné celky do rozpočtu 6,2 bil. Kč, utratily 5,9 bil. Kč a ponechaly si či odložily stranou 334 mld. Kč. V průměru tak ušetřily každý rok 5 % svých příjmů, které měly k dispozici, příjmů, které na ně z velké části převedl stát z daňových výnosů. Po roce 2016 je to právě uplynulý rok, ve kterém se kladné saldo rozpočtu podílelo na příjmech územních samosprávných celků nejvíce, a to 9 %.

Hospodaření obcí (bez Prahy)

V posledních čtyřech letech vykazovaly obce vždy převahu příjmů nad výdaji. Nejnižší podíl přebytku rozpočtu na příjmech měly v roce 2022 (3 %), nejvyšší právě v loňském roce, a to 8 %. Je to neuvěřitelný meziroční růst. V průměru za celé období ušetřily 5 % svých příjmů, což v absolutním vyjádření znamená, že každý rok odložily stranou 64 mld. Kč.

Graf 1. Rozpočet obcí (bez Prahy)
Graf 1. Rozpočet obcí (bez Prahy)
Pramen: Monitor, Ministerstvo financí, výpočty CRIF, a. s.

Příjmy obcí dosáhly koncem roku 2023 celkem 352,3 mld. Kč, a to je o 11 % více než ve stejném období předešlého roku. Na meziročním přírůstku příjmů o 35,1 mld. Kč se nejvíce podílel růst daňových příjmů, a to o 29,9 mld. Kč. Nedaňové příjmy k němu přispěly 3,7 mld. Kč, meziročně vzrostly o 9 %. Druhou nejrychleji rostoucí položkou byly neinvestiční dotace (13 %), které přidaly ke zvýšení příjmů částku 4 mld. Kč. Zato investiční transfery, které pomáhají s financováním kapitálových výdajů, přispěly 0,4 mld. Kč. Další zdroj financování kapitálových výdajů – příjmy z prodeje obecního majetku – se meziročně snížil, a to téměř o třetinu, konkrétně o 2,9 mld. Kč.

Na meziročním růstu daňových příjmů (o 29,9 mld. Kč) se nejvíce podílely přírůstek výnosů daně z příjmů právnických osob (o 15,2 mld. Kč), poté daně z příjmů fyzických osob (o 7,4 mld. Kč). Na daň z přidané hodnoty připadlo třetí místo s přírůstek ve výši 5,6 mld. Kč a na ostatní daňové příjmy, mezi které se řadí i daň z nemovitých věcí, zbylo 1,7 mld. Kč. Jak je vidět, dařilo se firmám a méně maloobchodnímu obratu.

Tímto vývojem se dále snížil význam daně z přidané hodnoty ve struktuře daňových příjmů obcí. Její váha poklesla v loňském roce na 42 %, což je o čtyři procentní body méně než o rok dříve. Podíl daně z příjmů právnických osob se zvedl z 23 % na 27 % a daně z příjmů fyzických osob se nezměnil.

Podíl daňových příjmů na celkových příjmech obcí se dále zvýšil, a to na 70 %. Naopak, podíl dotací na příjmech byl v posledních svou letech (16 %) mnohem nižší než v roce 2022 a 2023. Meziročně se snížily i váha investičních dotace na celkovém objemu dotací.

Tab. 1. Příjmy obcí bez Prahy (mld. Kč)
2022 2023 2023/2022
Daňové příjmy 215,2 245,2 1,14
Nedaňové příjmy 40,8 44,5 1,09
Kapitálové příjmy 9,4 6,5 0,69
Neinvestiční transfery 30,7 34,7 1,13
Investiční transfery 21,1 21,4 1,02
Příjmy celkem 317,2 352,3 1,11

Pramen: Monitor, Ministerstvo financí, výpočty CRIF, a. s.

Celkové výdaje obcí meziročně vzrostly o 18,5 mld. Kč. O to se zasloužil výlučně růst běžných výdajů o 19,9 mld. Kč vzhledem k tomu, že ty kapitálové se meziročně snížily, a to o 1,4 mld. Kč. Výrazný meziroční růst zaznamenal přebytek rozpočtu, který se z roku na rok více než zdvojnásobil.

Z celkových příjmů věnovaly obce loni na kapitálové výdaje 27 %, což je nejméně minimálně za poslední čtyři roky. Běžné příjmy rostly rychleji než běžné výdaje, takže inflace více ovlivnila příjmy než výdaje. Obce v rámci financování provozu ušetřily 29 % běžných příjmů, což je nejvíce za posledních čtyři roky.

Tab. 2. Výdaje obcí bez Prahy (mld. Kč)
2022 2023 2023/2022
Běžné výdaje 211,6 231,5 1,09
Kapitálové výdaje 95,7 94,3 0,99
Výdaje celkem 307,4 325,9 1,06
Saldo 9,8 26,4 1,69

Pramen: Monitor, Ministerstvo financí, výpočty CRIF, a. s.

Jak již bylo řečeno, objem kapitálových výdajů se meziročně snížil, přitom se objem investičních dotací zvedl, i když jen o 0,4 mld. Kč. Podíváme-li se na tři zdroje, z kterých lze kapitálové výdaje „bezbolestně“ financovat, tj. provozní přebytek, investiční dotace a výnos z prodeje obecního majetku, tak ty dosáhly v loňském roce 121 mld. Kč a byly meziročně o 15 mld. Kč vyšší.

Pokles kapitálových výdajů a zvýšení tří zdrojů na jejich financování znamenal zvětšení rozdílu mezi nimi. Takže v loňském roce měly obce na investice o 26 mld. Kč více, než kolik na ně skutečně použily. Mezera mezi oběma veličinami byla v roce 2023 téměř třikrát větší než o rok dříve. Nejvíce se o to „zasloužil“ velký přírůstek přebytku běžného rozpočtu, tedy zvýšení úspor v rámci financování provozu.

Graf 2. Kapitálové výdaje a tři zdroje jejich financování (mld. Kč)
Graf 2. Kapitálové výdaje a tři zdroje jejich financování (mld. Kč)
Pramen: Monitor, Ministerstvo financí, výpočty CRIF, a. s.

Hospodaření krajů

Koncem roku 2023 vykázaly krajské rozpočty příjmy v celkové výši 357 mld. Kč a výdaje ve výši 341 mld. Kč. Saldo rozpočtu tak bylo kladné ve výši 16 mld. Kč, což je více než dvojnásobek kladného salda z roku 2022. Podíl salda na příjmech krajů byl v rámci posledních čtyř let nejvyšší, dosáhl 4 %, což je méně než v případě obcí.

V posledních čtyřech letech získaly kraje celkové příjmy mírně přesahující 1,2 bil. Kč a na výdaje použily necelých 1,2 bil. Kč. Jejich rozpočet tak byl v daném období téměř vyrovnaný. Kladné saldo se na příjmech podílelo v průměru ročně 2 %. Rozpočet krajů vykázal ve výchozím roce schodek, který byl v následujících letech více než kompenzován kladným saldem.

Graf 3. Rozpočet krajských samospráv (mld. Kč)
Graf 3. Rozpočet krajských samospráv (mld. Kč)
Pramen: Monitor, Ministerstvo financí, výpočty CRIF, a. s.

K přírůstku příjmů krajů v roce 2023 o 43,4 mld. Kč přispěl růst neinvestičních dotací částku 17,6 mld. Kč a jen nepatrně za nimi zaostal růst daňových příjmů o 15,1 mld. Kč. Investiční dotace meziročně posílily o 8,2 mld. Kč a vykázaly podstatný meziroční růst (o 66 %). Nedaňové příjmy participovaly 2,4 mld. Kč, meziročně rostly rychleji než celkové příjmy. Kapitálové příjmy se meziročně prakticky nezměnily, kraje tak loni prodaly majetek v podstatě ve stejné výši jako o rok dříve.

Daňové příjmy se na celkových příjmech krajů podílely 30 %, což je v posledních čtyřech letech nejvíce. Podíl dotací na celkových příjmech klesl na 66 %, přičemž v prvních dvou letech daného období byl 70 %.

Tab. 3. Příjmy krajských samospráv (mld. Kč)
2022 2023 2023/2022
Daňové příjmy 91,6 106,7 1,16
Nedaňové příjmy 10,2 12,7 1,24
Kapitálové příjmy 0,5 0,5 1,06
Neinvestiční transfery 198,6 216,2 1,09
Investiční transfery 12,5 20,7 1,66
Příjmy celkem 313,4 356,8 1,14

Pramen: Monitor, Ministerstvo financí, výpočty CRIF, a. s.

Celkové výdaje krajů vykázaly nižší dynamiku než celkové příjmy. Na rozdíl od obcí k jejich růstu však významně přispěly kapitálové výdaje. Ty se meziročně zvedly 37 %, resp. o 13,8 mld. Kč. Běžné výdaje rostly pomaleji o 8 %), v absolutním vyjádření to bylo o 21,3 mld. Kč. Na kapitálové výdaje věnovaly kraje 14 % svých příjmů, o dva procentní body více než v roce předchozím. K jejich růstu přispěly značnou měrou i investiční dotace, jejichž objem byl v roce 2023 nejvyšší za poslední čtyři roky. Na financování kapitálových výdajů se podílely více než dvěma pětinami.

Stejně jako obce, dosáhly i kraje značného přebytku. Ten byl ve srovnání s předchozím obdobím více než dvojnásobný. Velký byl i přebytek běžného rozpočtu, který dosáhl 45,6 mld. Kč a byl o téměř o 14 mld. Kč vyšší než o rok dříve. Kraje tak v rámci financování provozu ušetřily 14 % svých běžných příjmů. Stejně jako v případě obcí, vykázaly běžné příjmy mnohem vyšší dynamiku než běžné výdaje.

Tab. 4. Výdaje krajských samospráv (mld. Kč)
2022 2023 2023/2022
Běžné výdaje 268,6 289,9 1,08
Kapitálové výdaje 37,1 50,9 1,37
Výdaje celkem 305,7 340,8 1,11
Saldo 7,7 16,0 1,09

Pramen: Monitor, Ministerstvo financí, výpočty CRIF, a. s.

I když kapitálové výdaje v roce 2023 značně vzrostly, kraje zdaleka nevyužily prostor, který jim poskytly v souhrnu investiční dotace, provozní přebytek a příjmy z prodeje jejich majetku. Z těchto tří zdrojů měly k dispozici téměř 70 mld. Kč a investovaly „pouze“ 51 mld. Kč. Zbylo jim tak 16 mld. Kč, a to je více než dvojnásobek částky z roku 2022. Ta poslední čtyři roky je to nejvíce. Více než dvě třetiny tří zdrojů na financování investic tvořil přebytek běžného rozpočtu, tedy úspory dosažené při financování provozu.

Graf 4. Kapitálové výdaje a tři zdroje jejich financování (mld. Kč)
Graf 4. Kapitálové výdaje a tři zdroje jejich financování (mld. Kč)
Pramen: Monitor, Ministerstvo financí, výpočty CRIF, a. s.

Praha

Celkové příjmy Prahy dosáhly koncem roku 2023 výše 140,8 mld. Kč a jejich výdaje byly o 29,3 mld. Kč nižší. Meziroční dynamika příjmů byla téměř trojnásobná oproti dynamice výdajů. Přebytek rozpočtu se na příjmech podílel neuvěřitelnými 21 %, což je nejvíce minimálně za poslední čtyři roky.

V posledních čtyřech letech měla Praha k dispozici 464 mld. Kč a uskutečnila výdaje ve výši 394 mld. Kč. Nevyužila tak 70 mld. Kč. V průměru ročně Praha odložila stranou 15 % svých příjmů, což představuje 17,4 mld. Kč.

Graf 5. Rozpočet Prahy (mld. Kč)
Graf 5. Rozpočet Prahy (mld. Kč)
Pramen: Monitor, Ministerstvo financí, výpočty CRIF, a. s.

Na meziročním přírůstku příjmů ve výši 20,4 mld. Kč se hlavní měrou podílely daňové příjmy), a to téměř třemi čtvrtinami (růst o 15,1 mld. Kč). Významnější úloha pak připadla pouze nedaňovým příjmům, které přispěly částkou 4,3 mld. Kč. Zvýšily se ještě neinvestiční dotace, a to o 1,5 mld. Kč. Objem investičních dotace se naopak meziročně o 0,3 mld. Kč (o 26 %) snížil. Pokles zaznamenaly i kapitálové příjmy, a to o 0,1 mld. Kč.

Daňové příjmy Prahy se loni na celkových příjmech podílely 68 %, o jeden procentní bod více než před rokem. Vliv dotací na celkové příjmy se nadále snižoval a v loňském roce tvořily jen 24 % jejich objemu. Podíl investičních dotací na celkovém objemu dotací se rovněž snížil, a to na pouhá 3 %.

Tab. 5. Příjmy Prahy (mld. Kč)
2022 2023 2023/2022
Daňové příjmy 80,5 95,5 1,19
Nedaňové příjmy 6,8 11,1 1,63
Kapitálové příjmy 0,3 0,2 0,69
Neinvestiční transfery 31,4 32,9 1,05
Investiční transfery 1,3 1,0 0,74
Příjmy celkem 120,3 140,8 1,17

Pramen: Monitor, Ministerstvo financí, výpočty CRIF, a. s.

Celkové výdaje Prahy se meziročně zvýšily jen o 6 %, což je třetinová dynamika oproti příjmům. Objem kapitálových výdajů se o 0,6 mld. Kč snížil, běžné výdaje vzrostly o 7,3 mld. Kč. Podíl kapitálových výdajů na příjmech se snížil z 18 % na 15 %. Byl jen nepatrně vyšší než u krajských samospráv. Investiční dotace financovaly pouze 4 % kapitálových výdajů Prahy v loňském roce.

Přebytek běžného rozpočtu byl rekordní, dosáhl 49,5 mld. Kč, o 13,6 mld. Kč vyšší než o rok dříve. Praha tak v rámci financování provozu ušetřila 35 % svých běžných příjmů. Běžné příjmy se meziročně zvýšily o 18 %, což je dvojnásobná dynamika oproti běžným výdajům.

Tab. 6. Výdaje Prahy (mld. Kč)
2022 2023 2023/2022
Běžné výdaje 82,8 90,1 1,09
Kapitálové výdaje 22,0 21,4 0,97
Výdaje celkem 104,8 111,5 1,06
Saldo 15,5 29,3 1,89

Pramen: Monitor, Ministerstvo financí, výpočty CRIF, a. s.

Stejně jako u ostatních obcí a krajů byl i v Praze rozdíl mezi kapitálovými výdaji na jedné straně a investičními dotacemi, provozním přebytkem a kapitálovými příjmy (tři zdroje) na straně druhé. V Praze byl loni v rámci posledních čtyřech let tento nevyužitý potenciál nejvyšší. Tři zdroje financování kapitálových výdajů dosáhly výše 50,7 mld. Kč, především v důsledku vysokého provozního přebytku. Na kapitálové výdaje však vydala Praha jen 21,4 mld. Kč. Rozdíl tak dosáhl 29,3 mld. Kč a byl téměř dvojnásobný ve srovnání s rokem 2022. Představuje to peníze, které Praha mohla věnovat na bezrizikové financování investic (téměř 30 miliard korun!), ale neudělala to.

Graf 6. Kapitálové výdaje a tři zdroje jejich financování (mld. Kč)
Graf 6. Kapitálové výdaje a tři zdroje jejich financování (mld. Kč)
Pramen: Monitor, Ministerstvo financí, výpočty CRIF, a. s.

Závěrem

Porovnáme-li rozpočtové hospodaření Prahy, ostatních obcí a krajů, pak je to Praha, která vykazuje setrvale mnohem vyšší podíl přebytku na příjmech než zbývající dva segmenty územních rozpočtů. Také růst přebytku v loňském roce byl zdaleka nejvyšší. Praha se na celkovém přebytku územní samosprávy podílela loni více než dvěma pětinami. Na ostatní obce připadlo 37 % celkového přebytku. Kraje se nejvíce přiblížily konceptu vyrovnaného rozpočtového hospodaření ve střednědobém horizontu.

Graf 7. Podíl salda na příjmech
Graf 7. Podíl salda na příjmech
Pramen: Monitor, Ministerstvo financí, výpočty CRIF, a. s.

Tři zdroje, které má území samospráva k dispozici na financování investic, tj. souhrn provozního přebytku, investičních dotací a příjmů z prodeje majetku, využila Praha pouze 42 %, ostatní obce 78 % a kraje 76 %. Nejvýznamnějším z nich je provozní přebytek. Dlouhodobě trvající poměrně vysoký přebytek není znakem dobrého hospodaření, nemluvě o nakládání s úsporami.

Ing. Věra Kameníčková, CSc., CRIF, a. s.