Nový stavební zákon počítá s dlouhým přechodným obdobím, další tři roky bude možné podávat projekty postaru

3. 4. 2024 MMR ČR Bydlení a stavby

Nový stavební zákon a související vyhlášky počítají s přechodným obdobím do 30. 6. 2027. Do tohoto termínu bude možné projekty podávat i schvalovat podle dosavadních prováděcích předpisů. Cílem je usnadnit stavebníkům přechod na novou legislativu. Záleží na stavebníkovi, jakou úpravu si zvolí – ta nová mu ale přináší řadu výhod včetně jednodušší dokumentace a rychlejšího povolení.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Nový stavební zákon a související vyhlášky představují pro stavebníky i úřady zásadní posun vpřed – přinesou pevné lhůty pro povolování staveb, digitalizované stavební řízení, jeden proces povolení stavby, odstranění některých zastaralých technických požadavků nebo maximální sjednocení dříve roztříštěné právní úpravy do jednoho předpisu a další. „Takto rozsáhlé změny stavebního zákona přirozeně doprovázejí velká očekávání a zároveň i nejistota. Uvědomujeme si, že příprava stavebních projektů je finančně i časově náročná a nutně probíhá kontinuálně. Přechodné období proto platí pro procesní postupy, dokumentaci staveb i posuzování, nehrozí proto nebezpečí, že by se projekty musely kvůli novému stavebnímu zákonu překreslovat,“ uvedla vrchní ředitelka sekce veřejného investování, výstavby a sociálního začleňování Leona Gergelová Šteigrová.

Sněmovna schválila novelu nového stavebního zákona na konci loňského března, následoval Senát a podpis prezidenta, ve sbírce zákonů pak novela vyšla v červnu. Poté mohly začít práce na prováděcích vyhláškách. Novela obsahuje zásadní úpravu zmocnění k vydání prováděcí vyhlášky o požadavcích na výstavbu a vyhlášky o dokumentaci staveb a nově vyžaduje od Ministerstva dopravy vydání vlastních předpisů. Kvůli tomu se musely společně s resortem dopravy přepracovat i už téměř hotové vyhlášky a MMR je předložilo do meziresortního připomínkového řízení na konci minulého roku.

Vyhláška o požadavcích na výstavbu

Vyhláška požadavky výrazně zjednodušuje, od některých přežitých dokonce úplně upouští, například na oslunění nebo výšku rodinných rekreačních staveb. Snižuje nároky na parkovací místa nebo ruší nutnost oddělovat toalety předsíní. V závislosti na lokalitě mohou tyto změny snížit investiční náklady na byt. Vyhláška navíc přebírá a nahrazuje technické požadavky několika dosavadních předpisů, a tedy výrazně sjednocuje právní úpravu. Díky řadě výjimek si obce nově mohou ve svých regulačních plánech a územních plánech s prvky regulačního plánu upravit požadavky na vymezování pozemků nebo umisťování staveb podle svých potřeb. Vyhláška nově neobsahuje požadavky na dopravní infrastrukturu, protože uvedené bude v gesci Ministerstva dopravy. Praha, Brno a Ostrava mohou vydat své vlastní městské předpisy. V takovém případě se ty celostátní neuplatňují.

Ministerstvo pro místní rozvoj při přípravě vyhlášky o požadavcích na výstavbu velmi úzce spolupracovalo se zástupci profesních komor, podnikatelských svazů i samospráv. Předložený návrh je výsledkem kompromisu a široké shody – stavebníci se s ním mohou seznámit v systému VeKLEP. Od února je text přístupný také na webu MMR. Legislativní proces pokračuje podle schváleného harmonogramu – MMR vyhlášku předalo na notifikaci EU. Evropská komise má na ni lhůtu do 23. května. V účinnost vejde 1. 7. 2024.

Vyhláška o dokumentaci staveb

Dokumentace pro povolení záměru bude nově pouze jednostupňová – nebude se vypracovávat zvlášť pro územní rozhodnutí a stavební povolení. Výrazně se také omezí její rozsah a podrobnost. Nově dokumentace pro povolení záměru odpovídá dnešní dokumentaci pro územní rozhodnutí rozšířené o posouzení statiky a požární bezpečnosti. Vyhláška také omezí případy, kdy se některé údaje uváděly opakovaně v různých částech dokumentace. Aby se u komplexnějších staveb zabránilo nutnosti vypracovat více dokumentací podle různých právních předpisů, připravilo MMR takzvanou „přílohu pro dokumentaci povolení souboru staveb“. Celý proces se díky ní především pro projektanty zjednoduší. Vyhláška je aktuálně v meziresortním připomínkovém řízení a vstoupí v účinnost 1. 7. 2024.

Vyhláška o stanovení obecních stavebních úřadů

Vyhláška stanoví obce, ve kterých se budou nacházet stavební úřady a vymezí jejich správní obvody. Platí, že rozhodování zůstane přímo v území, v rukách úředníků, kteří místní situaci znají nejlépe – vyjma 5 obcí, které požádaly samy o zrušení stavebního úřadu. MMR vypořádalo připomínky v meziresortním řízení a na konci dubna vyhlášku odešle Legislativní radě vlády.

Vyhláška o provedení některých ustanovení stavebního zákona

Vyhláška obsahuje formuláře žádostí, které se odesílají stavebním úřadům, nebo formulář návrhu na stanovení ochranného pásma. Podrobně také upravuje systém stavebně technické prevence a problematiku autorizovaných inspektorů. Vyhláška je úzce provázaná s digitalizací stavebního řízení a stanovuje také podobu souvisejících formulářů. Nový stavební zákon umožňuje podat žádost v listinné i elektronické podobě. Vyhláška zajišťuje strojovou čitelnost údajů. Chystaný Portál stavebníka žadatele provede tak, aby vyplňoval jen ty části interaktivního formuláře, které se týkají jeho záměru. Vyhláška se nachází v meziresortním připomínkovém řízení a vstoupí v účinnost 1. 7. 2024.