Monitorovací výbor programu Interreg Česko–Sasko schválil dalších sedm projektů

3. 4. 2024 Karlovarský kraj Dotace

Dne 21. března 2024 se konalo 4. zasedání členů Monitorovacího výboru programu Interreg Česko–Sasko 2021–2027, kde bylo schváleno dalších sedm projektů, které budou podpořeny částkou ve výši 9,25 milionu EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Karlovarský kraj

Podpořeny byly 4 projekty s dopadem do Karlovarského kraje, dva projekty zaměřené na oblast školního a mimoškolního vzdělávání a dva projekty do oblasti cestovního ruchu.

Prvním z nich je projekt „Silberstrasse“. Na české straně zastupují projekt Destinační agentura Krušnohoří, z. s., a Montanregion – Krušné hory – Erzgebirge, o. p. s. Projekt je zaměřen na turistické propojení 22 lokalit regionu světového dědictví UNESCO. Hlavním cílem je rozložení turistické poptávky po celém území Krušných hor tak, aby se příliv turistů nekoncentroval jen do několika málo míst, ale byl celoročně rovnoměrně rozprostřen po celém území hornického regionu.

Tématem fojtů se zabývá projekt „Kulturní dědictví Fojtska a Chebska“, ten navazuje na předchozí s názvem „Kulturní cesta fojtů“, v rámci kterého bylo například na hradě Seeberg vybudováno turistické a informační centrum. Během spolupráce saských a českých institucí se nyní téma dále rozšíří na působení fojtů na území až do moderní doby a dojde ke zpracování historických pramenů vědeckými pracovníky ze zmíněného období. Na základě této badatelské činnosti vzniknou na naplánovaných místech expozice. Na území Karlovarského kraje se bude jednat o revitalizaci území kolem části opevnění chebského hradu, Horní zámek ve Skalné, hrad Seeberg, kde dojde k drobným úpravám prostor, do kterých se budou expozice instalovat. Vědecké činnosti v tomto projektu na české straně zajistí Masarykova univerzita v Brně. Návštěvníci Chebu a okolí se také mohou těšit např. na virtuální prohlídku exteriéru původní chebské radnice, která je dnes využívaná jako galerie.

„Čtyřka pro budoucnost“ a „Comp@ss – communication partnerships for digital education rallies“ jsou názvy dvou projektů, jež byly schváleny v oblasti vzdělávání. První projekt je zaměřen na podporu sportu dětí a mládeže, kdy v průběhu tří let je naplánována řada zajímavých česko–německých akcí pro děti, mládež a trenéry. Za českou stranu partnerské struktury jsou zde zastoupeny fotbalový klub z Ostrova a klub z Karlových Varů. Očekává se, že tento projekt malým krůčkem přispěje k odbourávání bariér mezi účastníky projektu.

Cílem projektu „Comp@ss“ je vyvinout a etablovat přeshraniční vzdělávací nabídku, která využívá interaktivních digitálních nástrojů k vytvoření široké škály zážitků v přírodě. Do projektu je zapojen také Dům dětí a mládeže Bludiště Chodov, jenž bude tento nástroj rovněž využívat.

Možnost podávání žádostí o dotaci v rámci programu Interreg Česko–Sasko 2021–2027 je průběžná. Před podáním žádosti o dotaci v tomto programu je nutná účast na povinné konzultaci, která se vždy plánuje k tzv. „zralým“ projektovým záměrům. Bez tohoto kroku nelze v programovacím období 2021–2027 projekt předložit.

Indikativní termíny pro podání žádostí a termíny konání zasedání MV naleznete na webových stránkách programu. Další informace k programu Interreg poskytnou administrativní pracovníci Krajského úřadu Karlovarského kraje. Kontakty jsou uvedeny na krajských webových stránkách nebo na stránkách programu

Jitka Čmoková