NSA zveřejnila výzvy dotačních programů pro sportovní organizace, obce a příspěvkové organizace

25. 3. 2024 Kraj Vysočina Dotace

Národní sportovní agentura vyhlásila čtyři dotační programy pro sportovní organizace, obce a příspěvkové organizace (Regiony 2024 – investice pod 10 mil. Kč, nad 10 mil. Kč – výstavba nebo technické zhodnocení a Standardizovaná sportovní infrastruktura 2024), přičemž k ukončení příjmu žádostí do všech výzev dojde 2. května ve 12.00.

Kraj Vysočina

Kraj Vysočina je připraven na základě žádosti posoudit soulad projektu s Plánem rozvoje sportu v Kraji Vysočina a případně poskytnout čestné prohlášení s kladným stanoviskem podpory daného projektu žadatele tak, aby bylo splněno hodnotící kritérium „Podpora projektu“. Tímto kladným stanoviskem však nevzniká závazek kraje finančně se podílet na realizaci projektu.