Ochrana proti povodním, ale i zlepšení hospodaření s vodou v krajině

Pardubický kraj se svým institutem patří mezi lídry v celé republice

5. 3. 2024 Pardubický kraj Životní prostředí

Pod pojmem IEVA se skrývá Institut environmentálních výzkumů a aplikací, tedy organizace zaštítěná Pardubickým krajem pro řešení klimatických změn a adaptačních opatření v krajině Pardubického kraje. Ten v této oblasti patří mezi průkopníky, jelikož institut byl založen již v roce 2018 a má za sebou již řadu konkrétních výsledků, které jsou již v krajině pozitivně vidět a další se brzy zahájí.

Pardubický kraj

Pardubický kraj patří podle hejtmana Martina Netolického mezi lídry v rámci adaptačních opatření v krajině. „Jako jeden z prvních krajů máme schválenou Regionální strategii adaptačních opatření. Pro realizaci těchto aktivit jsme založili Institut environmentálních výzkumů a aplikací, což je pojem pro mnohé možná složitý, ale jsem rád, že se pod ním již nyní skrývají konkrétní výsledky a dokončené investiční akce. Institut je velmi aktivní v rámci spolupráce se samosprávami, kterým pomáhá s projekty ve vytipovaných lokalitách vhodných pro řešení adaptačních opatření. Těmto projektům se pak snažíme v rámci krajské dotační podpory pomáhat na svět. Nejedná se však jen o institut jako takový. Tuto problematiku se snažíme řešit uceleně také v rámci krajského majetku při navrhování modré a zelené infrastruktury. V rámci Správy a údržby silnic Pardubického kraje se jedná například o snahu o komplexní řešení výsadby v blízkosti komunikaci a řešení odvodnění komunikací. U našich budov a areálů pak řešíme hospodaření se srážkovou vodou,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Institut environmentálních výzkumů a aplikací vznikl v září 2018 a jeho ředitelem je Petr Řezníček. Jedná se o zapsaný ústav, který je úzce spojený s Pardubickým krajem. „Spolupráce a aktivita Pardubického kraje je pro fungování institutu naprosto klíčová a z celorepublikového pohledu unikátní. Příspěvek kraje pro fungování IEVA činí ročně dva miliony korun. Zároveň jsme obdrželi jednorázovou půjčku na velké investice a kofinancování ve výši deseti milionů korun. Velmi významným zdrojem jsou pak Norské fondy „Bergen“ prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ve výši 23 milionů korun. Abychom mohli připravovat další projekty, jsou pro nás externí zdroje velmi důležité a pevně věřím, že se nám je i do budoucna bude dařit zajišťovat,“ uvedl ředitel institutu Petr Řezníček.

Podle radního pro venkov, životní prostředí a zemědělství Miroslava Krčila se má institut za relativně krátkou dobu svého života čím pochlubit. „Od vzniku institutu jsme začali zpracovávat studie adaptačních opatření v prioritních oblastech. Patří mezi ně Novohradka v Chroustovicích a Luži, Ředický potok v Sezemicích, Svitava v Baníně, Ředický potok v Sezemicích. Následovala implementační fáze, kdy jsme se začali přesouvat od papírové analytické práce k budování a úpravám v krajině, s čímž nám vzhledem k nákladnosti velmi výrazně pomáhají Norské fondy ‚Bergen‘ prostřednictvím Státního fondu životního. Nyní se začínáme intenzivně zabývat dalšími projekty a fungováním institutu do budoucna, protože nyní končíme projekty v rámci fondů Bergen a chceme se dále zabývat zlepšováním hospodaření s vodou v krajině,“ uvedl radní Miroslav Krčil, který také zmínil jeden konkrétní realizovaný projekt. „V létě loňského roku byl dokončen projekt na Řepnickém potoce, jehož cílem je ochránit před povodní Štěnec, který je místní částí Jenišovic na Chrudimsku. Za sedm milionů korun zde byl vybudován rozdělovací objekt přibližně 500 metrů nad obcí, jenž k ní pustí jen takové množství vody, které bezpečně proteče zatrubněním ve Štěnci. Zbývající průtok bude směřovat přes Štěnecký rybník a obci se zcela vyhne,“ vysvětlil radní Miroslav Krčil.

Kromě tohoto projektu se institutu podařilo například zrealizovat výsadby u cyklostezky z Jevíčka do Velkých Opatovic, je připravována revitalizace Banínského potoka či výsadba na polní cestě, která propojuje Luži s místní částí Radim. Právě úpravy Banínského potoka jsou nyní pro institut další velkou výzvou. „V tuto chvíli je na tento projekt ukončeno výběrové řízení s termínem dokončeni do konce srpna letošního roku. Zahájení prací předpokládáme v řádu několika dnu po rozhodnutí o poskytnutí dotace. V rámci projektu bude zrušeno stávající koryto řeky a bude vytvořeno nové meandrující koryto. Součástí plánů je také přespádování nivy, vybudování mokřadních, nivních a vegetačních prvků,“ vysvětlil ředitel institutu Petr Řezníček.

Další informace o fungování Institutu environmentálních výzkumů a aplikací je možné nalézt na internetových stránkách www.ieva.cz.