Vysočina se o své přírodní památky a rezervace stará

Kraj připravuje projekty za 19 milionů korun zaměřené na zvláště chráněná území

2. 2. 2024 Kraj Vysočina Životní prostředí

Kraj Vysočina pečuje o přírodní památky a rezervace na svém území. Ruční kosení bylinných porostů, pastva na některých pozemcích, odstraňování náletových dřevin, doplnění tůní nebo asanace invazních druhů a další opatření jsou k zachování předmětů ochrany nezbytná. V loňském roce bylo na zajištění těchto činností vynaloženo z krajského rozpočtu 14,8 milionů korun.

Kraj Vysočina

„Na ochranu cenných území získáváme také evropské prostředky, v uplynulém roce šlo o 7,4 milionů korun. Tyto finance využíváme na asanační opatření včetně rozsáhlejších revitalizací bylinných porostů nebo na rozšíření infrastruktury pro návštěvníky prostřednictvím informačních tabulí, lávek a chodníčků,“ vyjmenoval radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Pavel Hájek.

Na realizaci projektů zaměřených na zvláště chráněná území, kterými jsou Zpracování průzkumů a plánů péče přírodních památek a rezervací Kraje Vysočina, lokality Natury 2000, Zpracování průzkumů a plánů péče přírodních památek a rezervací Kraje Vysočina a Podklady pro nové vyhlášení vybraných MZCHÚ v péči Kraje Vysočina získá kraj z evropského Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 dotaci ve výši sta procent způsobilých výdajů, tedy více než 19 milionů korun. „Ve všech třech projektech budeme pomocí botanických a zoologických průzkumů získávat podklady pro správnou péči o tyto lokality. Na základě geodetického zaměření může dojít k novému stanovení hranic některých přírodních památek a rezervací,“ informoval hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek s tím, že přibude jedno nové vzácné území, lokalita Váhy u Lipnice nad Sázavou o rozloze 17,6 hektarů.

Podklady pro nové vyhlášení vybraných přírodních památek a rezervací včetně plánů péče začnou v rámci prvního projektu vznikat už v letošním roce, jejich zpracování je plánováno do roku 2026, jedná se o 15 chráněných území. O necelé dva roky déle je plánována realizace zbývajících dvou projektů na zpracování průzkumů a plánů péče celkem ve 35 chráněných územích.

Kraj spravuje 155 přírodních památek a rezervací. Nejnovější je lokalita U Šeredů, která se nachází mezi obcemi Jiřín a Zblidy na Jihlavsku. Jedná se o typickou ukázku mokřadních biotopů s výskytem celé řady zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. U Šeredů žije a roste například ostřice blešní, všivec lesní, tolije bahenní, bekasina otavní nebo vrkoč rašelinný.

Vysočina se pyšní rozmanitým přírodním bohatstvím, nachází se zde dvě chráněné krajinné oblasti, tři národní přírodní památky, sedm národních přírodních rezervací a dále 194 přírodních památek a rezervací.