LIFE PROSPECTIVE: startuje desetiletý projekt pro lepší ochranu rostlin, hub a živočichů

17. 1. 2024 MŽP ČR Životní prostředí

Za deset let zlepšit kondici české krajiny, uchovat a zvýšit její biodiverzitu, zvrátit úbytek nejohroženějších druhů je ambicí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Ministerstva životního prostředí, kterou zaštiťuje dlouhodobý projekt LIFE PROSPECTIVE[1]. Od jeho startu v lednu 2024 potrvá až do roku 2033. Přinese na čtyři desítky nových záchranných programů, programů péče a regionálních akčních plánů pro vybrané ohrožené druhy rostlin, hub a živočichů, ale také jejich důkladný monitoring. LIFE PROSPECTIVE se zaměří také na osvětu, vzdělávání a komunikaci.

Ministerstvo životního prostředí

„Červené seznamy počítají v Česku mezi kriticky ohrožené, ohrožené či zranitelné druhy 908 druhů cévnatých rostlin, 162 druhů obratlovců (největší zastoupení mezi nimi mají ptáci) a přes 3300 druhů bezobratlých. Vzácné rostliny a živočichy ohrožuje celá řada vlivů. Vedle nešetrného hospodaření v krajině je to třeba i klimatická změna nebo invazní druhy, kterých je u nás na 188 druhů rostlin a živočichů. Ve snaze úbytek druhové rozmanitosti zastavit nebo aspoň zpomalit jsme připravili novelu zákona o ochraně přírody, které má usnadnit jejich efektivní ochranu. Projekt LIFE PROSPECTIVE, který právě začíná, nám umožní věnovat péči širšímu spektru ohrožených druhů včetně volně žijících opylovačů,“ vysvětluje ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

V naší krajině ubývají opylovači, mizí řada druhů rostlin a živočichů. V České republice je ohroženo klesajícím počtem jedinců nebo rizikem vyhynutí 18 % druhů savců, 48 % druhů ptáků, 61 % druhů plazů, 59 % druhů obojživelníků, 45 % druhů ryb, 52 % druhů cévnatých rostlin.

„Během následujících deseti let chceme zvrátit negativní trend u nejohroženějších druhů, realizací vhodné péče o stovky lokalit v České republice ve spolupráci se zemědělci a lesníky, eliminací negativních vlivů a aktivním zapojením veřejnosti. Zaměříme se také na to, jak zlepšit stav krajiny s cílem uchování a zvýšení biodiverzity,“ vysvětluje hlavní cíle projektu LIFE PROSPECTIVE Pavel Pešout z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

„Připravíme 44 nových záchranných programů, programů péče a regionálních akčních plánů pro vybrané ohrožené druhy rostlin, hub a živočichů. Zároveň budeme pokračovat v práci na těch, které již běží. Součástí projektu je také důkladný monitoring populací druhu a efektu prováděných zásahů. Zaměříme se také na osvětu, vzdělávání a komunikaci, budeme hledat cesty, jak krásy naší přírody a její přínosy pro náš život přiblížit lidem,“ říká Jindřiška Jelínková z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Záchranné programy jsou u nás zpracovávány pro nejohroženější druhy živočichů a rostlin. Kombinují různé typy opatření s cílem dosáhnout zvýšení populace daného druhu. Chrání a obnovuje se jejich přirozené prostředí, někdy se zakládají záchranné chovy nebo se rostliny pěstují v kulturách a vysazují. Pro druhy, které jsou vázány na určitý region nebo jsou v něm bezprostředně ohroženy vyhynutím, se připravují regionální akční plány. Nyní je realizováno 13 záchranných programů a 12 regionálních akčních plánů. Programy péče se pak připravují pro ty zvláště chráněné druhy, které svými životními projevy mohou způsobovat konflikty s hospodářskými zájmy člověka, zároveň však v přírodě zastávají klíčovou roli. Hlavní náplní programů péče je hledat cesty, jak takové konflikty minimalizovat. V současnosti běží tři programy péče – pro vlka, bobra a vydru.

„Pro přežití člověka je nezbytné uchování přírody, zvlášť zdravých přírodních ekosystémů a biodiverzity. K tomu potřebujeme správně nastavené předpisy, ale také zajištění aktivní péče. Tu umožňují právě záchranné programy. Díky nim například z české krajiny nevymizel hvozdík písečný český a daří se zvyšovat počty užovek stromových či syslů. Cíle projektu PROSPECTIVE jsou ambiciózní, ale mají potenciál přinést pozitivní změny do naší přírody a krajiny,“ uzavírá Pavel Pešout.

Poznámky

  1. Projekt PROSPECTIVE (LIFE22-IPN-CZ-PROSPECT-101104621-2) byl podpořen z finančního nástroje Evropské unie LIFE. V současné době v programu LIFE probíhá také osmiletý projekt Jedna příroda, který usiluje o zachování rozmanitosti přírody v cenných lokalitách soustavy Natura 2000 pomocí efektivního plánování a zajištění péče o tato území, využití výsledků aktuálního výzkumu v praxi i pomocí rozvoje dobrých vztahů a dlouhodobé spolupráce s vlastníky a uživateli pozemků, které se nacházejí právě v chráněných územích.