Na školní stravování žákům přispívá MŠMT i MPSV

4. 1. 2024 MŠMT ČR Sociální problematika

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy loni v prosinci už poněkolikáté vyhlásilo výzvu na podporu školního stravování žáků a žákyň základních škol, jejichž rodina se ocitla v nepřiznivé finanční situaci. Podobnou výzvu administruje také Ministerstvo práce a sociálních věcí. Obě výzvy se navzájem doplňují. Zatímco MPSV přiděluje prostředky krajům a jsou určeny na podporu dětí, jejichž rodiny pobírají dávky v hmotné nouzi, výzva MŠMT se od počátku zaměřovala na rodiny, které na tyto dávky nedosáhnou, protože jsou jejich příjmy těsně nad hranicí jejich přidělení.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Výzva MŠMT je od roku 2017 určena pro neziskové organizace, které pracují s rodinami v nepříznivé finanční situaci. V loňském roce byla alokace této výzvy, kterou MŠMT dlouhodobě uplatňovalo ve výši 60 milionů korun, mimořádně navýšena ze 60 na 100 milionů korun. Využily jí dvě neziskové organizace – Women For Women a Patron dětí. „Neziskové organizace však tuto částku nebyly schopny vyčerpat a část prostředků vracely. To je také jeden z důvodů návratu k původní alokaci 60 milionů korun, která je nakonec zachována i přesto, že na základě konsolidačního balíčku mělo dojít ke krácení,“ říká vrchní ředitel sekce vzdělávání a mládeže Jan Mareš. V původním textu Výzvy pro rok 2024 se chybou úředníka objevila částka 90 milionů korun, s tou se ovšem reálně nikdy nepočítalo, za chybu se MŠMT omlouvá.

MPSV financuje bezplatné školní stravování prostřednictvím projektu Obědy do škol. Prostředky z evropského Operačního programu Zaměstnanost plus jsou poskytovány jednotlivým krajům. Počet podpořených dětí si určují samy kraje na základě vlastních priorit a počtu žádostí od školských zařízení, které projeví o zapojení do projektu zájem. O finance na bezplatné obědy pro tento a následující školní rok zažádalo všech 14 krajů. Celkem je na toto období vyčleněno 300 milionů korun.

Konkrétní dítě je možné v rámci projektu Obědy do škol podpořit v případě, že jeho zákonný zástupce splňuje alespoň jednu z příslušných podmínek – je příjemce dávek hmotné nouze, dávky pěstounské péče, má probíhající exekuci či insolvenci, případně o podpoře rozhodla třetí strana na základě posouzení sociální a ekonomické situace dané rodiny.

Podle platné legislativy může školní jídelna žákovi snížit nebo zcela odpustit úhradu nákladů spojených s obědem. Tyto náklady pak hradí buď kraje, které mohou čerpat prostředky z výzvy MPSV, nebo nezisková organizace prostřednictvím výzvy MŠMT. V některých případech tyto náklady hradí zřizovatelé sami.

Poté, co skončí stávající operační program EU, z něhož je program MPSV obědy do škol financován, je cílem nastavit systémovou podporu školního stravování pro znevýhodněné děti, která bude administrativně jednodušší. O budoucí podobě podpory školního stravování budou oba ministři příslušných resortů jednat.