Zájem lékařů o práci na venkově

3. 1. 2024 Obec a finance Ostatní

V poslední době je předmětem všeobecného zájmu úsilí lékařské komunity v boji za optimální ocenění jejich práce a snaha o snížení limitu nadměrných přesčasů. Názory veřejnosti kolísají od sympatií až k odsuzování, a zpravidla se pohled každého jednotlivce odvíjí od vlastních zkušeností s českým zdravotnictvím.

Několik týdnů před výše uvedenými problémy, které jsou stále na stole, vyslechli starostové a starostky z Komory obcí Svazu měst a obcí ČR předběžné částečné výsledky průzkumu na téma: Jaký je zájem mladých všeobecných praktických lékařů o práci na venkově? V rámci pracovní skupiny venkovského lékařství SVL ČLS JEP průzkum zajišťovala Katedra VPL IPVZ Praha (význam zkratek je v rámečku) a lékaři ze spolku Mladí praktici, z. s., kteří pomáhají kolegům s předatestační přípravou, navazují zahraniční spolupráci včetně stáží a budují tak komunitu nadějných praktických lékařů. Cílem průzkumu, který bude dále pokračovat, bylo především zjistit, zda je zájem, zejména mladých lékařů, pracovat na venkově, co je pro ně motivující a jaké jsou jejich představy a požadavky. Pro řadu přítomných zástupců místních samospráv byly předběžné závěry průzkumu inspirací pro jejich práci ve venkovských regionech. Zajištění kvalitní a dostupné zdravotní péče bývá právě na vesnici často velký problém.

  • SVL – Společnost všeobecného lékařství
  • ČLS JEP – Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
  • Katedra VPL (všeobecného praktického lékařství)
  • IPVZ – Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Graf 1. Co je důležité při výběru místa
Graf 1. Co je důležité při výběru místa

Provedený průzkum prezentoval MUDr. David Halata, který sám pracuje jako praktický lékař ve valašské obci Hošťálková (cca 2900 obyvatel) v okrese Vsetín. V přípravě na atestaci bylo v období podzim 2022 – zima 2023 cca 600 všeobecných praktických lékařů, z nichž byla dotazníkem oslovena polovina. Z tří set mladých lékařů odpovědělo na otázky průzkumu 68 % respondentů, což je vysoká návratnost posilující reálnost formulovaných závěrů. První, poněkud překvapivé zjištění říká, že 54 % lékařů zvažuje práci na venkově. Při výběru místa praxe je pro ně na prvním místě rozhodující dostupnost vzdělání pro děti (76,5 %), finance a výdělečnost praxe (73,2 %) a dostupnost práce pro partnera (69,4 %). Mezi motivující stimuly účastníci průzkumu řadí především trvalou finanční podporu za neatraktivitu venkova (vyšší kapitace, nižší daně, …), což preferuje 59 % respondentů. Mezi nemotivující stimuly patří např. jednorázová podpora na zisk ordinace (3,8 %) a stipendia na lékařské fakultě (3,0 %).

Graf 2. Která podpora motivuje
Graf 2. Která podpora motivuje

Pokud jde o typ praxe, jednoznačně nejvyšší preference má sdružená praxe (64,2 %), tzn. tým primární péče na jednom místě (více lékařů, sester a ostatního personálu). Třetina účastníků preferuje typ singl handed (jeden lékař + jedna sestra) a pouhá 3 % se vyjádřila pro řetězec péče (spojené sdružené praxe na různých místech). Navíc lékaři většinově preferují pro práci ve sdružené praxi částečný úvazek (77,3 %), přičemž tento názor nevykazuje gender rozdíl, tedy přibližně stejný názor mají jak ženy, tak muži. Přitom je nutno poznamenat, že na rozdíl od většiny států Evropy, v Česku sdružené praxe v podstatě neexistují, stejně jako částečné úvazky.

Graf 3. Překážky nástupu na venkov
Graf 3. Překážky nástupu na venkov

Zajímavou kapitolou průzkumu byly názory na rozsah vzdělávání na lékařských fakultách v oboru všeobecné praktické lékařství (VPL). O venkovském lékařství slyšelo na fakultě jen 7,5 % respondentů. Přitom 77 % dotázaných projevilo zájem o stáže na venkovské lékařské praxi.

Graf 4. Výuka na lékařských fakultách
Graf 4. Výuka na lékařských fakultách

Shrnutí na závěr

Mladí lékaři mají zájem o práci na venkově. Na lékařských fakultách studenti nedostávají dostatek informací o oboru VPL a venkovském lékařství. Nejčastěji nabízené motivační programy nejsou pro mladé praktiky příliš motivující a míjí se účinkem. Většina praxí v ČR je single handed a snaha o generační obměnu za pomoci nákladných programů nebude úspěšná. Mladí lékaři chtějí pracovat v týmech (sdružené praxe) a v rámci částečných úvazků, což však v oboru VPL není podporováno.

„Lékaři jsou indikátorem toho, jak se na lidi na venkově zapomíná,“ říká David Halata. Zjištěná fakta by měla být poučením pro nejbližší budoucnost. Jednou z motivací jsou stáže na venkově, ovšem odpovědně odborně připravené a pečlivě zajištěné pro všechny účastníky. Příkladem může být program Staň se praktikem v Královéhradeckém kraji.