Zábavní pyrotechnika? Zkontrolujte její bezpečnost

29. 12. 2023 ČAS Ostatní

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a věnuje se především technickým normám. Veřejné správě je známá v souvislosti se zaváděním metody BIM a nově také jako atestační centrum elektronických spisových služeb. Nyní přichází s aktuálním upozorněním na kontrolu bezpečnosti zábavní pyrotechniky.

Česká agentura pro standardizaci

Zájem o různé výrobky zábavní pyrotechniky na konci roku strmě stoupá. I když od odpalování rachejtlí mnoho lidí ustupuje s ohledem na zvířata a přírodu vůbec, stále jde v Česku o populární zábavu. Ač označení „zábavní“ svádí k jisté lehkomyslnosti, pořád uživatel manipuluje s výbušninami. A i ty nejnižší kategorie umí být pořádně nebezpečné. Pokud už se tedy rozhodnete přispět k hlučným oslavám Vánoc a konce roku, zajímejte se o to, s čím zacházíte. Riskovat poškození zdraví asi nechce nikdo. Vodítkem může být soubor technických norem ČSN EN 15947 týkající se výrobků zábavní pyrotechniky. V nich lze najít nejen popis toho, jak má být výrobek označen, ale i jaké má mít vlastnosti. A pokud zjistíte, že výbušnina ve vaší ruce neodpovídá technickým normám, rozhodně zvažte, jestli ji chcete odpálit.

Ilustrační foto – zábavní pyrotechnika
Ilustrační foto – zábavní pyrotechnika

Požadavky na tyto výrobky byly proto harmonizovány napříč Evropskou unií a technická komise číslo 212 Evropského výboru pro normalizaci (CEN) připravila uvedený soubor norem. A protože tyto normy musely povinně převzít všechny členské státy, má zákazník jistotu, že pravidla pro takzvanou zábavní pyrotechniku jsou stejná, bez ohledu na to, kde si výrobek koupí. I když spotřebitel zajede na nákupy do Polska, Německa nebo kamkoli jinam, bude označení, požadavky na konstrukci a funkční vlastnosti i kategorizace jednotlivých výrobků všude stejné.

„Každý rok najdeme v tisku či uvidíme v televizi případy, kdy nekvalitní zábavní pyrotechnika způsobila vážná zranění. Pokud si potenciální kupující takových výrobků alespoň ověří, že jím kupované zboží odpovídá požadavkům technických norem, má přece jen o něco vyšší jistotu bezpečnosti daného produktu,“ upozorňuje Zdena Slaná, ředitelka odboru standardizace České agentury pro standardizaci. „Už při nákupu je vhodné si zkontrolovat zejména označení výrobku, to může být prvním signálem, jestli koupit či nikoli.“

Petardy nebo bouchací kuličky

Požadavky, komu a jakou zábavní pyrotechniku lze prodávat, určuje zákon o pyrotechnice (č. 206/2015 Sb.) Ten přitom přímo odkazuje na označení a specifikace různých typů zábavní pyrotechniky v souboru technických norem ČSN EN 15947. Výrobky, které představují velmi malé nebezpečí a mají zanedbatelnou hladinu hluku, spadají podle ustanovení normy do kategorie F1. Právě tato kategorie může být prodávána bez omezení komukoli od patnácti let.

Do kategorie s nejnižším nebezpečím tak spadají například prskavky, bengálské ohně, fontány a vánoční petardy, stejně jako žertovné zápalky či bouchací kuličky. Výrobky kategorie F1 lze dokonce použít i v interiérech. Jakmile však jde o kombinace výrobků, například dvojité petardy, římské svíce či vystřelovací trubice, už do kategorie s nejnižším nebezpečím nepatří! Hladina akustického hluku nesmí například překročit 120 dB a výrobek nesmí připomínat potravinu nebo hračku. Pokud vám prodejce něco takového chce prodat s označením F1, obezřetnost je více než na místě!

Špatné označení rovná se možné riziko

Minimální požadavky na označování pak stanovuje technická norma ČSN EN 15947-3, a to v bodě 4. Tam se, mimo jiné, uvádí, že typ výrobku musí být označen velkými písmeny, ve shodě s ČSN EN 15947-2:2015, a obchodní název nesmí být v rozporu se základními efekty příslušného typu výrobku zábavní pyrotechniky ani s názvem jiného typu výrobku zábavní pyrotechniky. U římských svící musí být navíc vyznačen počet ran. Velkými písmeny musí být označena i kategorie.

Technická norma ČSN EN 15947-3 stanovuje, že registrační číslo pro vysledování výrobků musí být vyznačeno v souladu s příkladem na obrázku
Technická norma ČSN EN 15947-3 stanovuje, že registrační číslo pro vysledování výrobků musí být vyznačeno v souladu s příkladem na obrázku

„Ale pozor, ani výrobek odpovídající všem technickým normám neuchrání uživatele od zranění způsobených chybnou manipulací a nikdy nemůže dát naprostou jistotu bezpečnosti. Stále jde o pyrotechnické výrobky,“ dodává Zdena Slaná.

Jan Lodl