Obce a péče o válečné hroby

27. 12. 2023 Obec a finance Ostatní

Způsob péče o lidské pozůstatky a ostatky ukazuje vždy na kulturní úroveň a vyspělost každé civilizované společnosti. Nejde jen o tradice a morální hodnoty, ale rovněž o stanovená pravidla a jejich dodržování. Říká se, že obrázek si každý udělá sám při prohlídce místního hřbitova nebo památníku válečných obětí.

Úcta k předkům by měla být pro každého samozřejmostí, základní psaná pravidla však stanoví zákony, v tomto případě je to zákon o pohřebnictví (č. 256/2001 Sb.) a zákon o válečných hrobech a pietních místech (č. 122/2004 Sb.). Ústředním orgánem státní správy pro oblast pohřebnictví je Ministerstvo pro místní rozvoj a péče o válečné hroby a pietní místa patří do působnosti Ministerstva obrany. Řada konkrétních povinností se však týká obcí a měst, vždyť na území Česka je téměř šest tisíc pohřebišť, přes 30 tisíc válečných hrobů a 56 tisíc vojenských pietních míst (ne všechna však jsou ve vlastnictví obcí).

Péči o válečné hroby a pietní místa v souladu s uvedeným zákonem řídí a koordinuje oddělení pro válečné hroby a pietní místa, které kupodivu vzniklo až v letošním roce v rámci resortu obrany, coby věcného gestora zákonné úpravy. To samozřejmě neznamená, že by se ministerstvo obrany o tuto problematiku dříve nestaralo. Nové oddělení plní celou řadu úkolů, například spravuje centrální evidenci válečných hrobů, může poskytovat, v rámci omezených možností, dotace vlastníkům na péči o válečné hroby a pietní místa. Ve vztahu k orgánům státní správy v území, což jsou krajské úřady a úřady obcí s rozšířenou působností (ORP) rovněž může oddělení poskytnout metodickou, poradenskou či jinou odbornou součinnost v problematice péče o válečné hroby a pietní místa. Konkrétně v oblasti metodické již nyní oddělení připravuje jednotlivé metodické semináře pro orgány státní správy a samosprávy, doplněné o metodickou příručku Válečné hroby, s podtitulem: Průvodce zákonem. Zásady péče a výklad základních pojmů.

Pokud jde o dotace, nové oddělení bude i nadále, v rámci dotačního programu 107290 – Zachování a obnova historických hodnot I, Česká republika – upozorňovat na vyhlášení výzev k podávání žádostí o poskytnutí dotace na zabezpečení péče o válečné hroby pro oprávněné vlastníky válečných hrobů a zajišťovat správu a poskytování dotací.

Všechny obce by měly být informovány (prostřednictvím ORP) o vzniku nového útvaru na Ministerstvu obrany a věřme, že se to projeví konkrétními činy.

Příloha