Digitalizace ve stavebnictví

24. 11. 2023 Obec a finance Bydlení a stavby

Digitalizace je charakteristickým rysem současnosti, která přináší řadu nových požadavků a výzev, které není možné řešit tradičními postupy. Digitalizace zasahuje téměř do všech odvětví a přináší vyšší produktivitu a efektivnost. Stavebnictví však je označováno za jeden z nejkonzervativnějších technických oborů s malou mírou zavádění digitálních inovací.

Do stavebnictví přitom řadíme dlouhý hodnotový proces od výroby stavebních materiálů, přes projektování, samotnou výstavbu až po užívání a provozování staveb, včetně jejich případné likvidace. O digitalizaci stavebnictví se ve větším rozsahu hovoří v poslední době především v souvislosti s přijetím novely stavebního zákona, který slibuje zjednodušení a zrychlení stavebního řízení právě prostřednictvím digitalizace tohoto procesu. Zákon totiž počítá s uplatněním digitálních postupů ve stavebním řízení a územním plánování až od poloviny příštího roku.

Plynulost a rychlost stavebního řízení musí zajistit funkční systém a jeho adaptace na straně uživatelů. Až s využitím digitálních technologií se sníží administrativní náklady, zkrátí doba procesů a zjednoduší komunikace mezi jejich účastníky. Otázkou zůstává: Je na to státní správa dostatečně připravena? Podle ankety společnosti CEEC Research většina respondentů tvrdí, že tomu tak není. Například projektové firmy hodnotí úroveň digitalizace pouze 3,9 body z deseti možných. Na otázku je státní správa připravena na digitalizaci procesu stavebního řízení a územního plánování odpovědělo jen jedno procento respondentů, že určitě ano, pět procent spíše ano, ale 53 % spíše ne a 41 % určitě ne! „Jde o poměrně náročný proces, takže opatrnost je namístě, ale přesto si dovolím tvrdit, že tento a příští rok skutečně budou v digitalizaci stavebního řízení představovat jistý přelom,“ říká k tomu Ivan Bartoš, místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj ČR.

Rizika fungování digitalizace

Pro úspěšné fungování digitalizace stavebního řízení existují určitá rizika. Čtyři pětiny dotázaných projektových společností (82 %) si myslí, že nejvýznamnější jsou ta, která jsou spojena s technologickou či znalostní adaptabilitou úředníků stavebních úřadů. Dalším slabým místem může být pasivní postoj samospráv na úrovni krajů, měst a obcí (66 %), pokud nebudou dostatečně motivovány. Na 60 % dotázaných se také obává o jednotnost výkonu stavební správy na celém území ČR. Přibližně polovina respondentů považuje za riziko nedostatečnou metodickou standardizaci správy projektových dokumentací staveb ve formátu BIM (52 %) a stejně tak polovina dotázaných považuje za riziko datovou integraci mezi registry, katastrem a dalšími systémy státní správy (49 %).

Jednou z nejvýznamnějších technologií v oblasti digitalizace stavebnictví je Building Information Modeling (BIM, informační model budovy). Proto také v anketě zastoupení projektových firem. BIM umožňuje modelovat stavební objekty v digitálním prostředí a pracovat s nimi v různých fázích jejich životního cyklu. BIM zvyšuje efektivitu projektování, umožňuje lepší koordinaci projektových týmů a snižuje rizika chyb v projektové dokumentaci. „Využití BIM je stále v přípravné fázi. Vzhledem k plánované legislativě a pokračující digitalizaci stavebního řízení plánujeme aplikaci BIM ve státní sféře posunout o rok, tedy na rok 2025. Jedná se o zásadní krok, i proto nechceme nic uspěchat,“ vysvětluje ministr Ivan Bartoš. Soukromý sektor má před státní správou viditelný náskok.

Perspektivy a výzvy

Jiný pohled na perspektivy a výzvy digitalizace ve stavebnictví poskytla aktuální Průzkum společnosti PlanRadar, který proběhl v září 2023 v 15 zemích světa za účasti více než 1300 účastníků. 97 % účastníků průzkumu ve své společnosti očekává nárůst investic do digitalizace během příštích tří let. Pozitivní zprávou je, že tuzemští profesionálové patří v tomto směru mezi největší optimisty. Respondenti 8 z celkem 15 zemí včetně České republiky předpokládají, že jejich firmy zvýší investice do digitalizace převážně v rozsahu 5 až 10 %. Největší investice se mají týkat softwaru pro řízení stavebních projektů. Mezi dvě hlavní překážky, které zpomalují zavádění nových technologií, patří podle odborníků příliš tradiční názory zúčastněných stran v odvětví a domnělá nízká návratnost investic.

„Češi mají specifickou náturu a podle mých zkušeností si obzvláště mladá nastupující generace ráda zkouší a testuje nové technologie. To je vidět i na jejím přístupu k zavádění inovací ve firmách: v realizovaném průzkumu má hned po Rakousku nejvyšší procento respondentů (28 %), kteří považují implementaci digitálních nástrojů za snadnou,“ komentuje Adam Heres Vostárek, expert na digitalizaci ve společnosti PlanRadar.

Jak bylo uvedeno, celkem 8 z 15 zemí považuje za hlavní překážku, která zpomaluje zavádění nových technologií a investic do nich, příliš tradiční pohled jednotlivých účastníků stavebního procesu. V ČR ho zmínilo 32 % respondentů. Hned na druhé příčce se s 20 % odpovědí shodně umístily důvody spojené s obávanou nákladností implementace a domnělou nízkou návratností investice.

Míra očekávaného růstu se mezi analyzovanými zeměmi liší. Největší podíl respondentů (29 %) odhaduje zvýšení investic mezi 5 až 10 %. Avšak nezanedbatelné množství odborníků předpokládá ještě výraznější pokrok: 22 % dotazovaných v České republice predikuje vzestup investic o 11 až 30 %, zatímco téměř čtvrtina (24 %) přes 31 %.

Tyto investice budou podle výsledků průzkumu mířit hlavně do softwaru a platforem, které usnadňují řízení staveb a nemovitostí, což konkrétně v České republice potvrdilo 68 % dotázaných. Druhou nejsilnější oblast by měly tvořit investice do digitálních řešení, která podporují energetickou účinnost a obnovitelné energie. Nárůst u nich v tuzemsku očekává rovněž 68 % respondentů. Čím dál větší pozornost si také získává metoda BIM modelování, do které předpokládá investici 60 % místních respondentů.

Podle informací CEEC Research, PlanRadar