MMR připravilo moderní vyhlášku o požadavcích na výstavbu – ubylo paragrafů, výstavba se zrychlí a zjednoduší

14. 11. 2023 MMR ČR Bydlení a stavby

MMR odeslalo Legislativní radě vlády návrh vyhlášky o požadavcích na výstavbu. Jedná se o prováděcí právní předpis nového stavebního zákona, který sjednocuje a redukuje dnešní roztříštěnou právní úpravu pro všechny druhy staveb do jednoho předpisu. Ministerstvo pro místní rozvoj předpokládá, že vyhláška spolu s dalšími prováděcími předpisy nového stavebního zákona nabude účinnosti 1. 7. 2024.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Zároveň bude až do 1. 7. 2027 platit přechodné období, během kterého bude možné použít dokumentaci podle dnes platných předpisů.

Vyhláška rozvíjí zákonem dané základní požadavky na výstavbu, které stanovuje jednoznačně, moderně, technicky reálně a ekonomicky únosně pro ochranu veřejných zájmů ve výstavbě. Obsahuje například požadavky na vymezování pozemků, umisťování a technické parametry staveb. Současně sjednocuje dnešní roztříštěnou právní úpravu integrací požadavků staveb, které jsou dnes stanoveny jinými právními předpisy. Jde například o technické požadavky na vodní díla, bazény, koupaliště a sauny.

Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje také další prováděcí právní předpisy nového stavebního zákona. Do meziresortního připomínkového řízení předloží do konce letošního roku vyhlášku o dokumentaci staveb, která stanoví rozsah a obsah projektové dokumentace. I tento předpis přinese zásadní zjednodušení, protože bude nutné vyhotovit pro účely povolení pouze jednu dokumentaci. Nová vyhláška počítá s rozšířením dokumentace pouze pro územní rozhodnutí, které bude obsahovat také požární bezpečnost a detailnější technické řešení záměru umožňující posouzení jeho mechanické odolnosti a stability.

Kromě toho MMR připravuje vyhlášku o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu. Ta bude podrobněji upravovat obsah územně analytických podkladů, formáty údajů o území a podmínky jejich poskytování, obsah a strukturu zadání územně plánovací dokumentace nebo její změny a náležitosti jednotného standardu. V přípravě je také vyhláška o stanovení stavebních úřadů obcí I. a II. typu, které vykonávají působnost stavebního úřadu, a stanovení jejich správních obvodů.

MMR v uplynulých týdnech zaznamenalo v některých médiích zavádějící zprávy, že začátek účinnosti nového stavebního zákona budou od 1. 1. 2024 doprovázet zmatky v dokumentaci staveb a prováděcích předpisech. Resort toto ošetřil v přechodných ustanoveních k novému stavebnímu zákonu. Zavedl mimořádně dlouhé přechodné období, během kterého bude možné použít dokumentaci podle dnes platných prováděcích právních předpisů, a to až do 1. července 2027.

Harmonogram návrhu vyhlášky o požadavcích na výstavbu
20. 12. 2023 Zaslání Úřadu pro technickou normalizaci a státní zkušebnictví
5. 1.–7. 6. 2024 Notifikace technického předpisu Evropskou komisí
30. 6. 2024 Uveřejnění ve Sbírce zákonů
1. 7. 2024 Účinnost vyhlášky