Regionální stálá konference Libereckého kraje IV skončila, propagovala evropské fondy a vyměňovala informace mezi krajem a ministerstvy

6. 9. 2023 Liberecký kraj Regiony

Projekt Regionální stálá konference Libereckého kraje IV skončil. Plynule na něj navazuje pokračování – Regionální stálá konference Libereckého kraje V. Cílem ukončeného projektu bylo zajistit subjektům z území Libereckého kraje takové podmínky, aby mohly peníze z evropských a národních fondů využily co nejefektivněji, to znamená na projekt, které řeší konkrétní problémy a potřeby Libereckého kraje.

Liberecký kraj

„V rámci tohoto projektu se konalo několik seminářů. Ten s názvem Jak pomocí dotací rozvíjet obec pro samosprávy představil několik dotačních nástrojů. Měl velkou účast a pozitivní zpětné reakce od vedení obcí,“ uvedl Jiří Ulvr, radní Libereckého kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Prostřednictvím Regionální stálé konference Libereckého kraje IV se za dva roky jeho trvání uskutečnilo celkem osm jednání regionální stálé konference, jejichž účastníci získali aktuální informace z oblasti dotačních možností pro kraj, aktuality o stavu integrované strategie (ITI) aglomerace Liberec–Jablonec nad Nisou a Integrované strategie rozvoje venkova.

Díky projektu dále došlo ke koordinaci aktivit v rámci komponenty 4.5 Národního plánu obnovy – Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center a komponenty 2.8.1. Investiční podpora regenerace specifických brownfieldů, kde prostřednictvím členů krajské regionální stálé konference byli zvoleni hodnotitelé za účelem hodnocení žádostí o získání dotace.

Pro hospodářsky a sociálně ohrožené oblasti Libereckého kraje, jimiž jsou Frýdlantsko, Tanvaldsko, Novoborsko, Semilsko a správní území obcí zasahujících do bývalého vojenského újezdu Ralsko, sekretariát Regionální stálé konference Libereckého kraje připravil informace o bonifikaci ve výzvě z národního dotačního titulu od ministerstva pro místní rozvoj. „Také vypracoval dvě studie pro Frýdlantsko a Tanvaldsko, které ministerstvu pro místní rozvoj poslouží k formulaci konkrétních aktivit v rámci Akčního plánu SRR ČR 2021+ a dále k nastavení podpory pro tato vymezená území. Téměř dokončeny jsou již i práce na studii pro Novoborsko,“ doplnil Jiří Ulvr.

Tým sekretariátu taktéž zpracoval Regionální akční plán a jeho změny. Díky tomuto dokumentu se budou účinněji čerpat prostředků z fondů Evropské unieU pro rozvoj území Libereckého kraje ve vybraných tématech.

V neposlední řadě členové sekretariátu komunikovali s obcemi, mapovali projektové záměry a propagovali do území Informační systém projektových záměrů, který je jedinou databází na území Libereckého kraje, jež sdružuje projekty.

„V současné době jsme na počátku projektu Regionální stálá konference Libereckého kraje V, který by měl být podpořen z Operačního programu Technická pomoc pro programové období 2021–2027. V tomto novém projektu budou aktivity obdobné a naváží na předchozí projekt,“ uzavřel Jiří Ulvr.

Jan Mikulička