Krajský úřad Kraje Vysočina ukončil přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí za rok 2022

27. 6. 2023 Kraj Vysočina Regiony

V první polovině června 2023 ukončil Krajský úřad Kraje Vysočina přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí za rok 2022. Z celkového počtu 704 obcí a 59 dobrovolných svazků obcí v Kraji Vysočina prověřil krajský úřad hospodaření 644 obcí a 46 svazků, které o přezkoumání svého hospodaření požádaly. Krajský úřad vykonává přezkoumání hospodaření pro obce a dobrovolné svazky obcí v přenesené působnosti zdarma. Ostatních 60 obcí a 13 svazků uzavřelo smlouvy s auditory o provedení přezkoumání jejich hospodaření za úplatu.

Kraj Vysočina

První dílčí přezkoumání hospodaření krajský úřad provedl ve druhé polovině roku 2022 u 385 obcí a 46 dobrovolných svazků obcí (DSO), druhé dílčí nebo jednorázové přezkoumání hospodaření za rok 2022 probíhalo v období od konce ledna do začátku června 2022 tak, aby obce a DSO měly včas k dispozici zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Tyto zprávy se stávají povinnou součástí závěrečných účtů obcí a DSO a musí být zveřejněny nejméně 15 dní přede dnem jejich projednání a schválení zastupitelstvy obcí a orgány svazků obcí, přičemž závěrečný účet musí být schválen nejpozději do 30. 6. daného roku.

Oblast přezkoumávání je velice rozsáhlá (účetnictví, inventarizace, rozpočtové hospodaření, nakládání s majetkem obce, veřejné zakázky atd.), proto je vzhledem k omezeným časovým možnostem přezkoumání prováděno výběrovým způsobem, nikoliv v úplném rozsahu, navíc v jeho rámci je také zejména malým obcím poskytována individuální metodická pomoc.

Celkově lze shrnout, že při přezkoumání hospodaření obcí za rok 2022 zjistil krajský úřad ve srovnání s přechozím obdobím obdobné nedostatky, a to zejména v chybném účtování a v provádění inventarizací majetku a závazků. Opakovaně bylo zjišťováno nezveřejňování rozpočtových dokumentů v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nebo smluv a jejich dodatků podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Meziroční nárůst chyb byl zaznamenán v odměňování zastupitelů, kdy hlavní příčinou byly nesprávné výpočty a vyplácení odměn v souvislosti s ukončením a začátkem nového volebního období po komunálních volbách v roce 2022. Na žádné z obcí však nebyla zjištěna taková závažná rizika, která by mohla významným způsobem nepříznivě ovlivnit jejich budoucí hospodaření.

Krajský úřad Kraje Vysočina provádí přezkoumání hospodaření v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (DSO).