Ozdravný balíček a spolufinancování evropských fondů

21. 6. 2023 Obec a finance Ekonomika

Úsporná opatření, která směřují ke konsolidaci veřejných rozpočtů a byla formulována v tzv. Ozdravném balíčku. Obsahují mimo jiné také návrh na snížení podílu státu a zvýšení podílu příjemců při financování projektů, podporovaných z evropských fondů. Tento návrh, který má přinést úsporu cca 4,6 miliardy korun dostává nyní legislativní podobu.

Dosud platná Pravidla spolufinancování byla schválena usnesením vlády v březnu 2021. V návaznosti na vydání konsolidačního balíčku zpracovalo Ministerstvo financí aktualizaci materiálu, jejímž cílem je zajistit úsporu ve státním rozpočtu, a to snížením podílu státního rozpočtu a zároveň navýšením finanční spoluúčasti příjemců dotací v přechodových regionech a hl. m. Praze.

Účinnost upraveného materiálu se navrhuje k 1. září 2023 pro výzvy zveřejněné řídicími orgány po tomto datu. Projekty podpořené na základě výzev k podání žádosti o dotaci zveřejněných před 1. zářím 2023 se dokončí podle stávajících pravidel. Snížení spolufinancování se promítne zhruba do jedné třetiny celkové alokace prostředků, neboť již nyní jsou na téměř dvě třetiny alokace vyhlášeny výzvy k podání projektů, které nelze zpětně měnit.

Navržená aktualizace ruší stávající princip, kdy státní rozpočet pokrýval zvýšené nároky na spolufinancování u příjemců z přechodových regionů (regiony NUTS 2 Jihovýchod, Jihozápad a Střední Čechy), u kterých je ze strany Evropské komise vyžadována vyšší míra národního spolufinancování (nikoli 15 %, ale 30 %), a rovněž u příjemců v Praze, kde Evropská komise vyžaduje národní spolufinancování ve výši 60 %. Nově dochází k zafixování podílu státního rozpočtu napříč všemi kategoriemi regionů, přičemž zvýšené nároky na spolufinancování ponesou příjemci.

Podle návrhu, který se nyní nachází v meziresortním připomínkovém řízení, se tedy bude v zásadě kofinancování ze strany příjemců dotací zvyšovat o 15 %. Týká se to příjemců dotací z řad provozovatelů škol a školských zařízení, subjektů zajišťujících veřejně prospěšnou činnost, subjektů zajišťujících územní dimenzi, a zejména obcí a krajů a jejich příspěvkových organizací.

-as-