Obce trvají na zásadních připomínkách ke konsolidačnímu balíčku

SMS ČR bude jednat s Ministerstvem financí o sporných bodech

19. 6. 2023 SMS ČR Ekonomika

Na 30 připomínek k vládnímu konsolidačnímu balíčku podalo Sdružení místních samospráv ČR. Po vypořádání ze strany Ministerstva financí zůstává SMS ČR v rozporu u naprosté většiny připomínkovaných bodů.

Sdružení místních samospráv ČR

Předsedkyně Sdružení Eliška Olšáková bude v následujících dnech o připomínkách obcí jednat přímo s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou.

„Řada našich připomínek je pro obce skutečně zásadní a nehodláme z nich ustupovat, protože se dotýkají kvality života v obcích, jejich obslužnosti a soběstačnosti. Nesouhlasíme proto například se zavedením státní části daně z nemovitých věcí. Na jednání s ministrem financí zdůrazním, že balíček by měl v navrhované podobě vážné dopady na obecní rozpočty a ohrozil by další rozvoj obcí. Jedná se o klíčový materiál tohoto volebního období a je třeba, aby se o jeho podobě vedla diskuze i se samosprávami, což se doposud nedělo,“ říká Eliška Olšáková.

V případě zmiňované daně z nemovitých věcí výnosy doposud připadaly výlučně obcím, které i díky těmto příjmům reagovaly na konkrétní potřeby své obce, například budováním a údržbou infrastruktury, jako jsou místní komunikace či kanalizace. Výhodou současné legislativní úpravy je možnost obce výši daně individuálně regulovat prostřednictvím vyhlášky. Stát chce ale nyní daň z nemovitosti paušálně navýšit a část výnosů odvést přímo do státního rozpočtu.

„Požadujeme zachovat obci možnost vyhláškou snížit koeficient, kterým se násobí základní sazba daně. Zástupci samospráv nejlépe vědí, zda a v jaké výši by měla být daň v konkrétní obci vybírána,“ uvádí Eliška Olšáková.

Celkově zůstává SMS ČR v rozporu u 22 připomínkovaných bodů, kde v některých případech nedošlo ke klasickému legislativnímu vypořádání, neboť se jedná o „politické rozhodnutí“.

Ostře proti je SMS ČR například v případě nového nastavení limitů pro povinné odvody pojistného u dohod o provedení práce (DPP) a evidování všech DPP. Z dohod u více zaměstnavatelů by se nově pojistné odvádělo z výdělku nad 40 procent průměrné mzdy. Dle Sdružení tyto změny povedou k faktické likvidaci využívání DPP a k narušení soukromí zaměstnanců, kteří by museli zaměstnavatelům nahlásit i svá ostatní zaměstnání.

„Dohody o provedení práce, stejně jako veřejně prospěšné práce, jsou zejména pro nejmenší zaměstnavatele včetně obcí důležitým nástrojem například v případě sezónních prací. Stejně důležité jsou pro obživu nejzranitelnějších zaměstnanců, jako jsou senioři, studenti či rodiče na rodičovské. Stát by měl tento flexibilní institut co nejvíce podporovat, navrhované změny však míří naprosto opačným směrem,“ říká Eliška Olšáková.

SMS ČR rovněž jednoznačně požaduje konkretizovat, kterých dotačních titulů se má dotknout zatím jen obecně formulované opatření „snížení národních dotací“.

„Důrazně odmítáme snižování dotací pro územní samosprávné celky a investičních dotací do školství. Pokud chce stát rušit dotace, měl by sdělit jaké a s obcemi – jako příjemci – o tomto kroku jednat. Víme nejlépe, který dotační titul je využíván či je velmi potřebný třeba pro malé obce, které z rozpočtového určení daní nemají šanci na velké investice ušetřit,“ dodává Eliška Olšáková.

Ministerstvo financí v rámci vypořádání připomínek uvedlo, že vyhoví například připomínce SMS ČR, která požadovala, aby mezi daňově uznatelné výdaje zaměstnavatele i nadále patřily i výdaje na provoz dětské skupiny pro děti zaměstnanců. Ministerstvo souhlasilo také s osvobozením od poplatku za užívání dálnic pro vozidla až do 4,25 tuny, namísto původně navržených 3,5 tuny a v budoucnu by se také mělo vyřešit znehodnocování okolkovaných cigaret při změně spotřební daně.

Po projednání s předkladatelem SMS ČR netrvá na rozporu u připomínek týkajících se redukce sítě celních úřadů, elektronických příkazových bloků a rozpočtového rozdělení výnosu pokut z vysokorychlostního vážení.