Orgán obce příslušný k rozhodnutí o poskytnutí daru

15. 6. 2023 Obec a finance Legislativa

Rozhodnutí o poskytnutí daru náleží do vyhrazené pravomoci zastupitelstva, resp. rady obce podle výše částky, která má být poskytnuta. O poskytnutí daru nad 20 000 Kč jednotlivé osobě rozhoduje zastupitelstvo, o částce nižší než 20 000 Kč rozhoduje rada obce [§ 85 písm. b) zákona o obcích].

Rozhodujícím kritériem pro určení orgánu příslušného k rozhodnutí o poskytnutí daru je výše částky pro jednotlivou osobu, tj. částka uvedená v jednotlivé žádosti o poskytnutí peněžních prostředků, nikoliv celková výše poskytnutých prostředků.

Poskytování darů je upraveno v § 2055 a násl. občanského zákoníku. Žádost o poskytnutí daru nemá předepsanou písemnou formu, s výjimkou darování věci zapsané do veřejného seznamu. Záleží tak na obci, zda požaduje podání písemné žádosti o poskytnutí daru a jaký má mít žádost obsah. Ministerstvo financí nicméně, v zájmu prokázání průkazné auditní stopy, doporučuje, aby obce a kraje přijímaly pouze písemné žádosti o poskytnutí daru.

K otázce zdanění daru uvádíme, že dary do celkové výše 15 000 Kč za kalendářní rok nabyté od téže osoby nepodléhají zdanění na základě ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) bod 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, podle něhož jsou od daně osvobozeny bezúplatné příjmy nabyté příležitostně, pokud jejich úhrn od téhož poplatníka ve zdaňovacím období nepřevyšuje částku 15 000 Kč.

Podle metodiky Ministerstva financí.

Poznámka
Novela zákona o obcích, která prošla meziresortním připomínkovým řízením a má být projednána vládou, navrhuje posunutí hranice 20 000 Kč pro poskytnutí daru na částku 100 000 Kč.