Na konferenci uhelných regionů v Kolíně nad Rýnem se předávaly zkušenosti i dobrá praxe

7. 6. 2023 Ústecký kraj Regiony

Ústecký kraj nechyběl na konferenci v Kolíně nad Rýnem věnované problematice transformace uhelných regionů v souvislosti s ukončením těžby uhlí. Cílem bylo získat informace k transformačním plánům a projektům v německých uhelných regionech, dále navázání kontaktů a výměnu zkušeností s procesem transformace.

Ústecký kraj

V rámci konference proběhly odborné přednášky a panelové diskuse na téma energetické bezpečnosti, zatápění potěžebních lokalit a vodního režimu v krajině, dále se hovořilo o novém využití lokalit k energetickým účelům a jejich zpřístupnění pro rekreační účely.

Účastníci vyzdvihli jako důležitou spolupráci a zapojení firem dotčených transformací, dále zapojení okolních obcí i participaci široké veřejnosti. Dále zmiňovali pomoc státních i místních úřadů ve věci zkrácení povolovacích řízení, která mnohdy brání rychlému uvedení záměrů do realizační fáze. „Na tomto německém přístupu shledávám jako maximálně zodpovědnou a přínosnou diskusi s rozmanitými aktéry přímo v dotčeném území, ke které navíc dochází v mnohaletém předstihu. Tady myslím, že se máme ještě co učit,“ řekl radní Tomáš Rieger, který se konference za Ústecký kraj zúčastnil.

V oblasti hospodářské byly představeny projektové záměry nové energetiky na území po těžbě – fotovoltaické elektrárny, bateriová úložiště, využití vodíku. V oblasti participace se prezentovaly příklady budování partnerství, zakládání spolků obcí a firem pro správu a rozvoj území, klastry, zapojení místních univerzit pro vytváření inovativních projektů.

„K úspěšnému zvládnutí transformace je třeba vytvoření pracovních míst s mnoha stupnicemi přidané hodnoty, propojit aktéry v území, zajistit trvale udržitelnou krajinu a trvale udržitelný rozvoj,“ zaznělo na konferenci.

Magdalena Fraňková