Liberecký kraj pokračuje v mapování potřeb hospodářsky a sociálně ohrožených území

24. 5. 2023 Liberecký kraj Regiony

Kraj pokračuje v mapování potřeb hospodářsky a sociálně ohrožených území. Ta jsou charakteristická například svou vyšší mírou nezaměstnanosti nebo nedostatečnou dostupností některých služeb. Jejich vymezení stanovuje Strategie regionálního rozvoje ČR 2021–2027. V Libereckém kraji se jedná kromě o Frýdlantsko, Novoborsko, Semilsko, Tanvaldsko a také bývalý vojenský újezd Ralsko. Vznikla již studie pro Frýdlantsko, nyní se dokončuje studie pro Tanvaldsko a chystá se zpracování materiálu o Novoborsku.

Liberecký kraj

„Aktuálně dokončujeme druhou studii, a to pro Tanvaldsko, kde v březnu skončilo připomínkové řízení. Připomínky jsme obdrželi od obcí z Tanvaldska prostřednictvím Svazku obcí Mikroregionu Tanvaldsko a od jednotlivých odborů Krajského úřadu Libereckého kraje,“ doplnil Jiří Ulvr, radní Libereckého kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Studie defnuje silné a slabé stránky území. Pozitivem Tanvaldska je kvalitní životní prostředí, potenciál pro rozvoj cestovního ruchu nebo spolupráce obcí v rámci jejich svazku. Mezi slabé stránky regionu patří špatný technický stav silnic, nevyhovující dopravní napojení regionu nebo vysoká nezaměstnanost. „Výstupem studie bylo definování devíti rozvojových oblastí rozčleněných podle rozvojových témat navazujících na Strategii rozvoje Libereckého kraje 2021–2027. Rozvojové oblasti budou cílit na vyrovnání regionálních nevyrovnaností, například na zvýšení zaměstnanosti,“ sdělil Jiří Ulvr.

Výsledná studie Tanvaldska bude posléze zaslána na ministerstvo pro místní rozvoj, které ji uveřejní na svých stránkách územní dimenze. Veškeré informace o hospodářsky a sociálně ohrožených územích v Libereckém kraji se nalézají na stránkách Regionální stálé konference Libereckého kraje. „Kraj začal s přípravou již třetí studie, a to pro Novoborsko. V polovině dubna se uskutečnilo jednání se Svazkem obcí Novoborska, na němž jsme navázali spolupráci s aktéry z této oblasti,“ dále dodal Jiří Ulvr.

Nedílnou datovou základnou pro zpracování studie je Informační systém projektových záměrů. Ten je od roku 2021 jedinou databází na území Libereckého kraje, která sdružuje projekty. Prvotně je určen pro sbírání záměrů obcí, kraje a jim zřizovaných organizací či orgánů státní správy. Vkládat záměry však může jakýkoliv ekonomický subjekt. Informační systém nabídne do budoucna více užitečných funkcí, například propojení s dotačními příležitostmi. Již nyní jsou v některých výzvách bonifikovány projekty, které jsou v systému vedeny. Nalézá se na www.projektovezamery.cz.

Jan Mikulička