Orgán obce příslušný k rozhodnutí o poskytnutí daru

23. 5. 2023 MF ČR Legislativa

Rozhodnutí o poskytnutí daru náleží do vyhrazené pravomoci zastupitelstva, resp. rady obce podle výše částky, která má být poskytnuta. O poskytnutí daru nad 20 000 Kč jednotlivé osobě rozhoduje zastupitelstvo, o částce nižší než 20 000 Kč rozhoduje rada obce [§ 85 písm. b) zákona o obcích].

Rozhodujícím kritériem pro určení orgánu příslušného k rozhodnutí o poskytnutí daru je výše částky pro jednotlivou osobu, tj. částka uvedená v jednotlivé žádosti o poskytnutí peněžních prostředků, nikoliv celková výše poskytnutých prostředků.

Poskytování darů je upraveno v § 2055 a násl. občanského zákoníku. Žádost o poskytnutí daru nemá předepsanou písemnou formu, s výjimkou darování věci zapsané do veřejného seznamu. Záleží tak na obci, zda požaduje podání písemné žádosti o poskytnutí daru a jaký má mít žádost obsah. Ministerstvo financí nicméně, v zájmu prokázání průkazné auditní stopy, doporučuje, aby obce a kraje přijímaly pouze písemné žádosti o poskytnutí daru.

K otázce zdanění daru uvádíme, že dary do celkové výše 15 000 Kč za kalendářní rok nabyté od téže osoby nepodléhají zdanění na základě ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) bod 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, podle něhož jsou od daně osvobozeny bezúplatné příjmy nabyté příležitostně, pokud jejich úhrn od téhož poplatníka ve zdaňovacím období nepřevyšuje částku 15 000 Kč.