Zákon o jednotném environmentálním stanovisku prošel Senátem

12. 5. 2023 MŽP ČR Legislativa

Senát schválil návrh zákona o jednotném environmentálním stanovisku (JES). Od 1. ledna 2024 se díky němu stavebníkům zjednoduší a zrychlí „papírování“ – namísto několika samostatných razítek pro účely povolení stavby do jediného razítka, a to včetně případného stanoviska EIA. Jednotné environmentální stanovisko (JES) usnadní povolování nejrůznějších typů stavebních i nestavebních záměrů. Veřejný zájem na ochraně životního prostředí přitom ale zůstane plnohodnotně chráněn.

Ministerstvo životního prostředí

V legislativním procesu doprovází návrh zákona o JES v souladu s programovým prohlášením vlády novelu stavebního zákona. Dnes je odsouhlasil Senát. Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) to s díky za dnešní hlasování senátorů komentuje: „Dlouhodobým nedostatkem státu bylo pomalé a komplikované stavební řízení, toto naše vláda napravuje. Mám velikou radost, že jsme zas o krok blíže k tomu, aby stavebníci snáze a rychleji získávali stavební povolení. Ministerstvem životního prostředí připravený nový zákon o jednotném environmentálním stanovisku přitom plně hájí veřejný zájem na ochraně životního prostředí. Nový zákon maximálně urychlí proces posouzení dopadů na všechny zájmy životního prostředí, nijak však nesnižuje standardy jeho ochrany. Dosavadní administrativní zátěž stavebníků převezme do svých rukou stavební úřad, sám obešle ostatní dotčené úřady a získá jejich stanoviska v takzvaném koordinovaném závazném stanovisku. Toto stanovisko bude nově zahrnovat právě i jednotné environmentální stanovisko, které může obsáhnout správní akty obsažené až v devíti různých zákonech z oblasti ochrany životního prostředí.“

Nově tak žadateli o stavební povolení stačí podat jedinou žádost na stavební úřad, který zajistí potřebné podklady od dotčených správních orgánů, včetně JES, sám. Jednotné environmentální stanovisko v sobě zahrne správní akty obsažené v devíti různých zákonech z oblasti ochrany životního prostředí. Příslušným orgánem vydávajícím JES bude v definovaných případech krajský úřad, a to v případech záměrů podléhající procesu EIA, výjimek z druhové ochrany, záborů větší plochy zemědělské nebo lesní půdy a u některých dalších záměrů. V ostatních případech pak obecní úřad obce s rozšířenou působností. V některých výjimečných případech to bude Ministerstvo životního prostředí, a sice u největších záměrů s celostátním dopadem, např. jaderných elektráren, dálnic nebo celostátních železnic. Součástí JES může být, v závislosti na volbě investora, i proces posuzování vlivů záměru na životní prostředí u záměrů, které mu podléhají podle stávající podoby zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Součástí novely zákona o ochraně přírody a krajiny, která je v návrhu zákona obsažena jako část druhá změnového zákona, je oprávnění ekologických spolků účastnit se řízení podle stavebního zákona, pokud je v něm rozhodováno současně o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les a/nebo o povolení výjimky ze zákazů na ochranu památných stromů a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (tzv. druhová výjimka). Jedná se o kompromisní řešení přijaté na základě široké politické dohody Poslaneckou sněmovnou s ohledem na potřebnost a důležitost účasti veřejnosti v řízeních týkajících se ochrany přírody a krajiny. Nedotčena přitom zůstává účast veřejnosti v záměrech podléhajících procesu EIA.

„Jsem také rád, že se nám do novely zákona o ochraně přírody a krajiny, která je navázána na zákon o JES, podařilo vrátit to, aby veřejnost jako jsou třeba nejrůznější ochranářské spolky, vystupovala jako účastník v řízeních, kde mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. Bude se účastnit stavebních řízení všude tam, kde se rozhoduje o výjimkách z chráněných druhů a také kácení veřejné zeleně -právě tady dochází k významnému posílení účasti veřejnosti oproti dnešku. Zapojení veřejnosti do schvalovacích procesů, které se navíc přímo dotýkají živé přírody, je pro mne naprosto nezbytnou součástí občanské společnosti a zkvalitní to i samotná řízení,“ zdůrazňuje ministr Hladík.

Účinnost zákona o JES a změnových zákonů je navržena od 1. ledna 2024.