Počty ukrajinských dětí ve školách se oproti září téměř nezměnily

26. 4. 2023 MŠMT ČR Školství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uskutečnilo v průběhu tohoto měsíce další šetření ke stavu ukrajinských dětí a žáků v českém vzdělávacím systému. Školy podle nových informací vykázaly k 31. březnu 2023 celkem 51 281 dětí a žáků – uprchlíků z Ukrajiny. Při srovnání s jejich počty k 30. září 2022 tedy došlo k nárůstu o 996 dětí a žáků z Ukrajiny. Zaměstnanců z řad Ukrajinců s vízem dočasné ochrany je ve školách aktuálně 2090, z toho zhruba polovina vykonává práci učitelek a učitelů či ostatních pedagogických pracovníků.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Šetření probíhalo od 6. do 18. dubna 2023 a vyplnilo ho celkem 8568 škol (5362 mateřských, 4223 základních, 1276 středních a 18 konzervatoří). Školy se v rámci dat vyjadřovaly také ke kapacitním možnostem svých zařízení. Z těchto dat vyšlo najevo, že základní školy po celé ČR by mohly okamžitě přijmout ještě 119 944 ukrajinských žáků, od 1. září by pak mohly školy vytvořit kapacity pro dalších 21 885.

Tab 1. Děti/žáci celkem a ukrajinské děti/žáci-azylanti/uprchlíci vzdělávající se v MŠ, ZŠ, SŠ a konzervatořích k 30. 9. 2022 a k 31. 3. 2023
  Počet dětí/žáků celkem Počet ukrajinských dětí/žáků-azylantů/uprchlíků Podíl ukrajinských dětí/žáků-azylantů/uprchlíků z dětí/žáků celkem
k 30. 9. 2022 k 30. 9. 2022 k 31. 3. 2023 k 30. 9. 2022 k 31. 3. 2023
Mateřské školy 369 205 6 904 7 668 1,9 % 2,1 %
Přípravné třídy a stupně 6 731 358 473 5,3 % 7,0 %
Základní školy 1 007 778 39 478 39 680 3,9 % 3,9 %
Střední školy 463 200 3 457 3 368 0,7 % 0,7 %
Konzervatoře 3 837 88 92 2,3 % 2,4 %

Pozn.: V případě SŠ a konzervatoří je v tabulce uveden počet studií, neboť někteří žáci se vzdělávají ve více než jednom oboru studia.

Co se týče zaměstnanců z řad občanů Ukrajiny s vízem dočasné ochrany, pak jich aktuálně ve školách pracuje celkem 2090 a oproti údajům ze září loňského roku jejich počet vzrostl o 526. 317 z nich vykonává pozici učitelky či učitele, 694 pak jsou ostatní pedagogičtí pracovníci. Zbylých 1079 osob pracuje jako nepedagogičtí zaměstnanci škol.