Regionální stálá konference zhodnotila aktuální dění v oblasti Fondu spravedlivé transformace

31. 3. 2023 Ústecký kraj Regiony

Regionální stálá konference Ústeckého kraje (RSK) se 29. března 2023 sešla v prostorách Inovačního centra na svém 39. zasedání. Hlavním bodem programu bylo aktuální dění v oblasti Fondu spravedlivé transformace (FST). Zástupci Ministerstva životního prostředí, které je řídícím orgánem Operačního programu Spravedlivá transformace (OPST), představili stav implementace programu, harmonogram vyhlašovaných výzev a finanční řízení programu.

Ústecký kraj

Zástupce Ministerstva pro místní rozvoj informoval o přípravě finančních úvěrových produktů pro financování velkých projektů od cca 100 milionů korun v rámci II. pilíře FST v soukromé sféře a III. pilíře, který je určený pro veřejný sektor. Těmto pilířům se bude věnovat Evropská investiční banka a Národní rozvojová banka.

Zástupci Ústeckého kraje prezentovali stav OPST z regionální úrovně, především aktuální stav přípravy strategických projektů včetně předpokládaného harmonogramu předkládání jednotlivých projektů do vyhlášené výzvy. „V současné době postupně jednám se všemi nositeli strategických projektů o jejich aktuálním stavu přípravy a výhledech na podání projektu. Vnímáme konkrétní rizika související s inflačním faktorem, veřejnou podporou či nároky na dofinancování. Pro koordinaci dalších aktivit v rámci Fondu spravedlivé transformace v území jsou pro nás tyto informace zásadní,“ uvedl k tématu hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller.

K dnešnímu dni je v Ústeckém kraji podán jeden strategický projekt Transformační centrum Ústeckého kraje. V rámci některých projektů jsou avizované dílčí změny. Marek Hartych prezentoval aktualizaci projektu Krajské sítě MAS Animace pro spravedlivou transformaci, který se nově zaměří především na vzdělávací aktivity pro děti a mládež. Nositel projektu POZATR Úřad práce ČR oznámil odstoupení od projektu, ředitel krajské pobočky v Ústí nad Labem Radim Gabriel komentoval důvody vedoucí k ukončení projektové přípravy.

Informace k této problematice doplnila radní Ústeckého kraje Iva Dvořáková: „Ústecký kraj je připraven řešit přípravu tematických výzev cílících na lidské zdroje a vzdělávání. Na monitorovacím výboru Operačního programu Spravedlivá transformace bylo avizováno společné řešení ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a DG Employment.“

Pracovní skupiny RSK na základě požadavků z území identifikovaly témata na vyhlášení tematických výzev:

  • Věda, výzkum, inovace
  • Vodíkové hospodářství
  • Kreativně kulturní centra
  • Řemeslné inkubátory
  • Podpora podnikání, produktivní investice
  • Odborné učebny a konektivita pro základní školy

Do vyhlášených tematických výzev již žadatelé postupně předkládají své projekty, např. ve výzvě pro střední školy Odborné učebny podané projekty přesahují vyhlášenou alokaci 500 milionů korun. Kraj intenzivně připravuje tzv. Zastřešující projekty, z nichž budou prostřednictvím krajských dotačních programů podporovány menší projekty. Nejdále je příprava podnikatelských voucherů zacílených na podporu podnikání, digitalizaci a inovace, na kterých kraj spolupracuje s Inovačním centrem Ústeckého kraje.

RSK přijala usnesení vyzývající Ministerstvo životního prostředí jako řídící orgán OPST k zajištění některých zásadních aktivit, jako např. urychlení přípravy tematické výzvy Věda, výzkum, inovace ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR, zajištění maximální možné míry spolufinancování projektů OPST ze státního rozpočtu, či zajištění kontaktního místa Národní rozvojové banky pro žadatele z finančního nástroje TRANSFORMACE.

Členům RSK byly také představeny zprávy o programu RE:START, Národním plánu obnovy, Regionálním akčním plánu, aktuality Ministerstva pro místní rozvoj v oblasti regionální politiky, zpráva o čerpání ESIF atd.

Zástupci Ústeckého kraje vyzývají k předkládání dalších projektových záměrů, které se v území připravují. Pracovníci odboru podpory podnikání, inovací a transformace krajského úřadu jsou připraveni všechny náměty průběžně konzultovat.

Martin Volf