Arnika vyhlašuje devátý ročník Odpadového Oskara

Jeho cílem je popularizace obcí s nízkou produkcí směsných komunálních odpadů

10. 3. 2023 Arnika Životní prostředí

Prostřednictvím soutěže Odpadový Oskar organizace Arnika motivuje obce ke kvalitnímu odpadovému hospodářství již od roku 2015. V devátém ročníku budou hodnoceny data za rok 2022. Vítězem se mohou stát obce, které produkují méně než 150 kg směsných komunálních odpadů na jednoho obyvatele a rok.

Arnika

V roce 2020 byla schválena nová odpadová legislativa, jejíž ambicí bylo přinést posun v nakládání s komunálními odpady v ČR. Postupně dochází ke zdražení skládkování a obce jsou také podle odpadového zákona povinny dosáhnout vysoké míry třídění. V roce 2025 mají vytřídit 60 % svých komunálních odpadů. Neplnění cíle může být pokutováno částkou až 200 000 Kč za každý rok, kdy není cíl splněn. Přesto tuto podmínku stále v ČR nesplňuje většina obcí.

Uzákonění bylo nutné vzhledem k obrovskému posunu v přístupu ke komunálním odpadům v Evropské unii, kde výrazně kleslo množství skládkovaných odpadů, a narostla míra třídění. ČR tento trend nezachytila a začíná za dalšími státy Evropské unie silně zaostávat. Podmínka produkce do 150 kg odpadů na obyvatele a rok, byla v tomto ročníku Odpadového Oskara zvolena právě proto, že jí dnes dosahuje už řada obcí v sousedních státech.

Milan Havel, odborník na odpadovou problematiku organizace Arnika k tomu říká: „V posledních 20 letech dochází v EU k odklonu od skládkování a podpoře třídění. ČR však produkce zbytkových odpadů stagnuje. Díky tomu produkujeme zhruba o 70 kg na 1 obyvatele a rok více zbytkových odpadů, než je průměr EU. Až 80 % obcí má významný potenciál produkci zbytkových odpadů snížit.“

Produkce směsného odpadu přitom lze snížit. Dokazují to výsledky mnoha měst a obcí, ale také rozbory popelnic. K dosažení vysoké míry třídění však nestačí jen rozmístit kontejnery na ulicích. Míra třídění je závislá na nastavení systému nakládání s odpady a k dosažení vysoké míry třídění je nutné dívat se na celé odpadové hospodářství jako na celek. Právě tento přístup vykazují obce s nejnižší produkcí odpadů v roce 2021, oceněné jako příklad dobré praxe v minulém ročníku Odpadového Oskara.

Patří mezi ně například město Buštěhrad (Středočeský kraj), kde během posledních deseti let cíleně redukovali produkci směsných odpadů a navyšovali úroveň třídění. Systém navíc dále rozvíjí. V současnosti zde například testují vážení odpadu u každého domu. „K tomuto přístupu nás vedlo nejen ekonomické hledisko, povinnost obcí výhledově snižovat množství směsného odpadu a očekáváný dramatický nárůst nákladů na jeho likvidaci. Významnou roli hrály samozřejmě také ohledy vůči životnímu prostředí a důvěra v občany města Buštěhradu. I v dnešní pohodlné době si totiž lidé uvědomují nutnost vlastního faktického přičinění v ekologickém nakládání s odpadem.“ řekla Arnice referentka odpadového hospodářství města Buštěhrad Lucie Dlouhá. „Odpadový Oskar je velké uznání práce celé skupiny lidí, kteří mají co dočinění s odpadovým hospodářstvím v našem městě a již několik let se snaží do něj vnášet inovativní postupy. Zároveň se toto ocenění stává výzvou a určitým druhem závazku snažit se být ještě lepší. A v neposlední řadě je to pro město Buštěhrad velká reklama a pro většinu spoluobčanů snad i pocit zadostiučinění.“ dodala.

V minulém ročníku Odpadového Oskara byli oceněni také:

  • Obec Bílá Voda (24,2 kg/ob.) v Olomouckém kraji, kde došlo k výraznému poklesu produkce směsného odpadu v roce 2021 po zavedení systému „door to door“ (svoz tříděných složek od domu). Díky němu bylo za rok vyvezeno pouhých 600 popelnic. Domácnosti zde tedy potřebují cca 0,52 litru popelnice za den. To je asi 8× méně, než je běžně považováno za standard.
  • Obec Chvalšiny (38,7 kg/ob.) v Jihočeském kraji, která dlouhodobě motivuje domácnosti ke snižování produkce směsného odpadu. A to jak finančně, tak velmi pohodlným systém odpadového hospodářství. Po přijetí nové legislativy jsou Chvalšiny možná jediná obec v ČR, která zavedla poplatek podle objemu vyprodukovaného odpadu (umožňuje zpoplatnit objemný odpad). Pokud jde o produkci odpadů, průměrný obyvatel Chvalšin potřebuje vyvézt 3 stodvacetilitrové popelnice za rok (cca 1 litr/ob/den).
  • Premiantem v oblasti odpadového hospodářství je také město Fulnek (101,3 kg/ob.) v Moravskoslezském kraji, které dlouhodobě uplatňuje platbu za odpady podle objemu přistavených nádob. Díky motivaci i dlouhodobé práci na odpadovém hospodářství opakovaně dosahuje nejnižší produkce směsného odpadu ze všech sídel nad 5000 obyvatel ČR.

Výsledky aktuálního ročníku Odpadového Oskara budou zveřejněny na podzim roku 2023.